Haaste-lehden verkkopalvelun tietosuojaseloste

Tässä Haaste-lehden www.haaste.om.fi-verkkopalvelua koskevassa tietosuojaselosteessa kerrotaan henkilötietolain 24 §:n mukaisesti niistä toimenpiteistä ja käytännöistä, joita rikoksetorjuntaneuvosto palvelun tarjoajana noudattaa käyttäjien henkilötietojen käsittelyssä ja yksityisyyden suojan varmistamisessa.

Verkkopalvelun kävijätiedot

Rikoksentorjuntaneuvoston ja oikeusministeriön julkaiseman Haaste-lehden verkkopalvelu on kaikille avoin eikä sivujen selaaminen edellytä rekisteröintiä. Verkkopalvelun käyttäjistä ei kerätä henkilötietoja, joista yksittäinen kävijä voitaisiin tunnistaa. Sähköistä viestintää koskevan tietosuojalain (516/2004) säännöksiä luottamuksellisen viestin suojasta sovelletaan myös verkkosivustojen selaamisesta syntyviin tunnistetietoihin.

Sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004) säännöksiä luottamuksellisen viestin suojasta sovelletaan myös verkkosivustojen selaamisesta syntyviin tunnistetietoihin. Tunnistetiedolla tarkoitetaan tässä yhteydessä verkkosivua selaavaan henkilöön (käyttäjään) yhdistettävissä olevaa tietoa, jota viestintäverkoissa käsitellään viestien siirtämiseksi, jakelemiseksi tai tarjolla pitämiseksi.

Palvelun käytöstä kerätään kootusti tilastollista tietoa palvelun kokonaiskävijämäärästä, suosituimmista sivuista, palveluun sisääntulosivuista ja palvelusta poistumissivuista. Tilastollisten seurantatietojen keräämiseen käytetään evästeitä. Tunnistetiedot talletetaan vain verkkopalvelun teknisen toteutuksen ja käytön varmistamiseksi sekä kehittämisen tueksi.

Haaste.om.fi:n kautta saadut palautteet

Haaste-lehdelle voi lähettää palautetta verkkopalvelun palautelomakkeen tai sähköpostin kautta. Verkkopalvelun palautelomakkeen kautta lähetetyt ja lehden sähköpostiin (haaste(at)om.fi) tulleet palauteviestit käsittelee lehden toimitussihteeri oikeusministeriön kriminaalipoliittisella osastolla, joka vastaa palautteeseen tai välittää sen eteenpäin oikealle henkilölle vastattavaksi. Vuoden aikana saapuneet palauteviestit tuhotaan aina seuraavan kalenterivuoden alussa.

Palautetta voi lähettää anonyymisti tai yhteystiedoin varustettuna. Verkkopalvelun palautelomakkeessa pakollisia kenttiä ovat palautteen aihe ja palauteviesti. Jos palautelomakkeella tai sähköpostilla lähetettyyn palautteeseen halutaan vastaus, tulee palaute lähettää yhteystiedoilla varustettuna. Sähköpostin vastaanotosta lähetetään automaattinen kuittaus.

Palauterekisteri ja rekisteritietojen säilytys

Henkilötiedoilla varustetuista palautteista muodostuu palauterekisteri, johon tallentuu palautteen antajan nimi, sähköpostiosoite ja palauteteksti. Palauterekisterissä olevia henkilötietoja käytetään vain palautteiden käsittelyyn. Palauteviestejä ei välitetä eteenpäin. Vuoden aikana saapuneet palauteviestit tuhotaan seuraavan kalenterivuoden alussa.

Sähköpostijärjestelmän tiedot

Palautteen käsittelyssä syntyneitä tunnistamistietoja ei ilmaista sivullisille muutoin kuin laissa erikseen säädetyissä tilanteissa. Sähköpostiviestejä sekä sähköpostijärjestelmään tallentuvia tunnistamistietoja koskevat sähköisen viestinnän tietosuojasta annetun lain säännökset viestinnän luottamuksellisuudesta.

Se, joka on ottanut vastaan tai muutoin saanut tiedon luottamuksellisesta viestistä tai tunnistamistiedosta, jota ei ole hänelle tarkoitettu, ei saa ilman asianomaisen henkilön suostumusta ilmaista tai käyttää hyväksi viestin sisältöä, tunnistamistietoa tai tietoa viestin olemassaolosta, ellei laissa toisin säädetä. Poikkeustilanteet ja -tavat, joissa henkilökohtaiseen sähköpostiin tullut viesti voidaan avata ilman asianomaisen henkilön suostumusta, on säädetty yksilöidysti laissa yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004).

Uutiskirjerekisteri

Rikoksentorjuntaneuvostolla on Haaste-lehden uutiskirjeen välittämistä varten oma rekisterinsä. Tarkempia tietoja löytyy rekisteriselosteesta.

Tilaaja- ja vapaakappalerekisteri

Rikoksentorjuntaneuvostolla on oma rekisterinsä Haaste-lehden jakelua varten. Tarkempia tietoja löytyy rekisteriselosteesta.

Oikeus omien tietojen tarkastamiseen

Rekisteriin merkityllä on oikeus tarkastaa itseään koskevien henkilötietojen oikeellisuus. Tietoja pyydetään rikoksentorjuntaneuvostosta henkilökohtaisesti tai omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä.

Oikeus omien tietojen korjaamiseen

Rekisteriin merkityllä on oikeus vaatia rekisteriin tallennettujen virheellisten tietojen oikaisua. Virheellinen tieto korjataan oikeusministeriölle tehdyn rekisteröidyn pyynnön perusteella.

 
Julkaistu 22.5.2018