Haaste-lehden vapaakappalerekisteri

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

HetiL:n mukaan tarkistettu seloste / Laadittu 4.5.2018

Selosteeseen sisältyvät myös henkilötietolain 24 §:n edellyttämät informointitiedot

Rekisterinpitäjä

Nimi: Rikoksentorjuntaneuvosto

Yhteystiedot: PL 25, 00023 Valtioneuvosto

Käyntiosoite: Eteläseplanadi 10

puh. 02951 50400

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Viestintäasiantuntija Riikka Kostiainen

Puh. 02951 50252

Sähköposti: haaste(at)om.fi

Rekisterin nimi

Haaste-lehden vapaakappalerekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on lehden jakelu postin kautta, jota varten ylläpidetään lehden saajien yhteystietoja.

Rekisterin tietosisältö

Lehden saajan nimi, organisaatio ja postiosoite.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saatu lehden vapaakappaleiden saajien tiedot on koottu rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristössä julkisista lähteistä. Tietoja päivitetään tarpeen mukaan.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisteristä ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia.

Rekisteriin sisältyviä julkisia henkilötietoja annetaan pyydettäessä nähtäväksi. Julkisia henkilötietoja voidaan luovuttaa pyynnöstä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 13 § ja 16 §:n 3 mom. mukaisesti.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään sähköisessä muodossa. Vain rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristön jäsenillä on pääsy rekisterin tietoihin.

Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisteriin sisältyvät itseään koskevat henkilötiedot (henkilötietolain 26 ja 28 §). Tietoja pyydetään yhdyshenkilöltä henkilökohtaisesti tai omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä. Tarkastuspyyntö on maksuton kerran vuodessa.

Tietojen poistaminen

Haaste-lehden jakelusta pääsee pois tai maksullisen tilauksen peruuttaa lähettämällä pyynnön osoitteeseen haaste(at)om.fi tai täyttämällä peruuttamislomakkeen verkkosivuilla www.haaste.om.fi.

 
Julkaistu 8.11.2019