Seppo Lampela & Sofia Pekkarinen

Nuorten toiminta asiakkaiden silmin

Kriminaalihuollon tukisäätiön Nuorten toiminnassa, Toimarilla, tarjotaan yhteisöllistä apua 15–29-vuotiaille rikostaustaisille nuorille.

Road Trip 2017. Kuva: Kriminaalihuollon tukisäätiö

" Se on se meidän porukka, se Toimarin yhteisö. Sehän se koko homman ylläpitää, et meillä on täällä tämmönen porukka, joka välittää muista ja haluaa oikeesti ja aidosti tukea nuoria. Se on mun mielestä se koko homman kulmakivi, se millä tää homma toimii."

Kriminaalihuollon tukisäätiön Nuorten toiminnassa, Toimarilla, tarjotaan yksilöllistä apua 15–29-vuotiaille rikostaustaisille nuorille. Nuorten toiminnan keskeisin tavoite on tukea tuomion aikana nuorten omaa muutosmotivaatiota sekä vahvistaa rikoksettomaan elämään tähtääviä tavoitteita ja toimintaa. Yhteisö kuitenkin jatkaa nuorten rinnalla kulkemista tavallisesti myös tuomion päättymisen jälkeen.

Nuorten toiminta tekee tiivistä yhteistyötä lukuisten rikosseuraamus- ja nuorisoalan toimijoiden kanssa. Toimintakeskuksessa käy enimmäkseen yhdyskuntapalvelua tai koevapauden toimintavelvoitetta suorittavia asiakkaita, mutta ovet ovat auki myös muille haastavissa elämäntilanteissa oleville nuorille.

Konkreettinen arjen apu tarpeen

Artikkelia varten haastatellut asiakkaat jakoivat kokemuksiaan Nuorten toiminnasta ja kertoivat omia näkemyksiään toiminnan vaikuttavuudesta. Yhdeksi keskeisimmistä asioista nousi yhteiskuntaan kiinnittymiseen tarjottu konkreettinen apu tuomion jälkeen. Eräs nuorista kertoi kokeneensa tärkeäksi esimerkiksi sen, että jo vankilassa vieraillut työntekijä oli vapautumispäivänä heti portilla vastassa ja auttoi käytännön asioiden järjestämisessä. Haastateltavat mainitsivat saaneensa apua muun muassa virastoasioihin, asumiseen, työnhakuun sekä yleiseen arjenhallintaan.

"Mä suoritan nyt tuomiota avotalossa ja käyn Toimarilla kolme kertaa viikossa. Kun kerroin haluavani opiskella, työntekijät otti yhteyttä kouluihin ja oppilaitoksiin. Sen ansiosta voin nyt käydä peruskoulun loppuun ja jatkaa kauppikseen."

Päivärytmi ja yhteisö auttavat muutoksessa

Asiakkaat kertoivat, että Nuorten toimintaan osallistumisen myötä rutiinit ja entistä selkeämpi elämänrytmi ovat palanneet osaksi arkea. Säännöllisesti toistuva päivätoiminta on ollut merkittävänä tekijänä muun muassa raitistumisessa sekä päihteetöntä elämää ylläpidettäessä.

"Mulla jotenkin jäi harrastukset pois mun elämästä ja tilalle tuli taas tyylii ne vanhat pahat tavat. Toimarin kautta mä olen päässyt takaisin harrastamaan ja tekemään taas päivisin kaikkea kivaa."

"Mulla on itsellä paha päihdeongelma eikä mulla ollut vapautumisen jälkeen mitään suunnitelmia. Koevapauden aikana löysin Toimarin musiikkistudion ja sain apua musiikin teossa. Koevapauden jälkeen jäin Toimarin kalustoon ja teen töitä musiikkiuran eteen. Jos en tulisi tänne, olisin varmasti vetämässä subuja. Nyt mä olen perheellinen mies."

Mahdollisuus tehdä itselleen mieluisia asioita kannustavassa ilmapiirissä onkin työntekijöiden mukaan osoittautunut nuorten muutosmotivaation kannalta erityisen tärkeäksi. Muutosta tukevan yhteisön piirissä toteutuvan aktiivisuuden on havaittu tuovan tarkoituksen tunnetta nuorten arkielämään ja antavan aiempaa positiivisempia kokemuksia yhteisöllisyydestä. Aktiivisen toiminnan tavoitteena on korostaa asiakkaiden pystyvyyttä ja tuoda esiin ne vahvuudet, joiden varaan uutta identiteettiä voidaan alkaa rakentaa.

"Mun pohjat on väkivaltarikoksissa, mutta silti sellistä suoraan vieraan porukan keskelle tuleminen pelottaa. Tänne on kuitenkin helppoa tulla, on heti tervetullut ja hyväksytty olo."

Kohdatuksi tuleminen tärkeää nuorelle

Nuoret kertoivat, että kokevat aina tulleensa kohdatuksi Nuorten toiminnassa ja, että sinne on siksi mukava tulla. Tärkeäksi koettiin myös se, että siellä kaikki ovat yhdenvertaisia, eikä työntekijöiden ja asiakkaiden välillä ole hierarkkista kuilua. Osalla Nuorten toiminnan työntekijöistä on myös itsellään rikostaustaa. Asiakkaiden mielestä kokemusasiantuntijoiden mukana olo onkin tärkeää, sillä omasta elämäntilanteesta on helpompi puhua sellaiselle henkilölle, joka pystyy aidosti samaistumaan käsillä oleviin haasteisiin.

Rikostaustaiset nuoret kohtaavat paljon syrjintää, väheksyntää ja ennakkoluuloja. He ovat yhteiskunnan asettamien vahvojen stereotypioiden vankeja vielä pitkään vapautumisensa jälkeenkin. Toimarilla nuoret kuitenkin kohdataan yksilöinä, arvottamatta ja menneisyyteen katsomatta. Se olikin haastattelujen perusteella nuorille kaikkein merkityksellisintä Nuorten toiminnassa: tulla nähdyksi omana itsenään.

"Kaikki tsemppaavat toisiaan, meillä klikkaa työntekijöiden ja muiden asiakkaiden kanssa ja sellaista valta-asetelmaa asiakkaiden tai työntekijöiden välissä ei ole. Täällä kaikki ovat samanvertaisia."

Haastatteluista päätellen Nuorten toiminta on ollut asiakkaille ennen kaikkea tärkeäksi koettu tukipiste. Työntekijät kulkevat nuorten vierellä ja pyrkivät vahvistamaan asiakkaissaan näkemäänsä hyvää. Muutosmotivaation on aina lähdettävä nuoresta itsestään, mutta toimivan yhteisön voimin sitä voidaan tehokkaammin herätellä, kasvattaa ja ylläpitää.

Lampela on vertaisohjaaja Kriminaalihuollon tukisäätiössä ja Pekkarinen on opiskelija.Toiminnan mahdollistaa yhteistyö Rikosseuraamuslaitoksen kanssa

Pystymme kulkemaan asiakkaiden rinnallaan tarpeeksi pitkään jo tuomion aikana, siksi pystymme vaikuttamaan asiakkaidemme yhteistyöhön sitoutumiseen ja toimintaamme kiinnittymiseen. Tämän mahdollistaa yhteistyö Rikosseuraamuslaitoksen kanssa.

Asiakkaiden kyvyttömyys ja haluttomuus sitoutua olemassa oleviin palveluihin on isoimpia haasteita kaikilla rikoksilla oireilevien nuorten kanssa toimivilla. Tähän haasteeseen lähdimme vastaamaan hankkeella. Rinnalla kulku vankeusaikana antaa tarpeeksi aikaa rakentaa luottamusta ja yhteistyösuhdetta, joka kantaa myös vapautumisen jälkeen. Kontrollin ja tuen yhdistäminen antaa meille aikaa vaikuttaa nuorten elämäntilanteisiin muun muassa valvotun koevapauden tai yhdyskuntapalvelun ajan. Päihteettömyys antaa tilaa uusille ajatuksille, muutosmotivaatiolle sekä uuden identiteetin rakentumiselle.

Yhteistyöstä haluammekin kiittää Rikosseuraamuslaitosta ja työntekijöitä, jotka ovat kanssamme tehneet tämän mahdolliseksi.

Mirja Salo, Kriminaalihuollon tukisäätiön Nuorten toiminnan vastaava ohjaaja

 
Julkaistu 5.12.2019
Sivun alkuun |