Jenny Penna

Naisten Kulman ovi aukeaa rikostaustaisille romaninaisille

Rikostaustaisten romaninaisten tukipiste Naisten Kulma avaa ovensa tammikuussa 2018 Helsingissä Malmilla. Tukipiste on Romano Missio ry:n hallinnoima ja STEAn rahoittama matalan kynnyksen tukipiste. Tukipisteellä vastataan rikostaustaisten romaninaisten haasteisiin ja tuen tarpeisiin romanikulttuurilähtöisellä toiminnalla ja tuella. Tavoitteena on naisten elämänhallinnan ja voimavarojen vahvistaminen sekä syrjäytymiskehityksen pysäyttäminen.

Rikoskierteestä arkisia haaveita kohti

Rikostaustaisten romaninaisten huono-osaisuus on ylisukupolvista ja kumuloitunutta. Uusintarikollisuuden ehkäisy vaatii pitkäjänteistä ja laajaa tukea, jossa tukisuhde aloitetaan jo tuomion aikana. Työntekijän romanitausta on ensiarvoisen tärkeää naisten elämään vaikuttavien kulttuuristen realiteettien vuoksi. Vain romanitaustainen työntekijä voi ymmärtää ja ottaa huomioon kaikki rikostaustaisen romaninaisen elämään vaikuttavat kulttuuriset säännöt ja lähtökohdat.

Rikostaustaisten romaninaisten rikollisuus koostuu pääasiallisesti lievistä rikoksista, joista heillä on useita lyhyitä tuomioita. Yleisten elämänhallintaan liittyvien haasteiden lisäksi rikoskierteen ja toistuvien tuomioiden myötä tulevaisuuden rakentamisesta on tullut erittäin vaikeaa. Myös yhteiskunnassa koettu rutiininomainen syrjintä pitää jo valmiiksi marginaalissa olevat naiset sulkeutuneina omiin rikoskäyttäytymistä generoiviin viiteryhmiinsä. Naisten Kulmaa edeltävien projektien (Naisten vuoro 2010–2014 ja Muutoksen vuoro 2015–2016) aikana tehdyissä haastatteluissa toistuu kaipuu ns. normaalia elämää kohtaan. Naisten toiveet koskevat yleisiä elämänlaadun perusteita: asuntoa, työ- tai opiskelupaikkaa, toimivaa perhettä, mielekästä harrastusta, päivärutiinia ja kykyä huolehtia itsestä. Tähänastiset hankkeiden kokemukset ovat olleet rohkaisevia. Niin naiset kuin henkilökunta ovat huomanneet positiivisen muutoksen, ja kokeneet romanityöntekijän tarjoaman avun tärkeäksi ja voimaannuttavaksi.

Muutosmotivaatiosta tukipolulle

Tukisuhde käynnistetään jo vankilassa tai yhdyskuntaseuraamustoimistossa. Tuomion aikana toteutetaan rangaistusajan suunnitelmaa edistävää romanilähtöistä kuntouttavaa vankilatyö VOIVAa ja yksilötukityötä. Vankilassa tehtävä työ toteutetaan ostopalveluna. Asiakkaalle rakennetaan vapaudessa odottavaa elämää varten kattavat tuen muodot yhteiskunnan palvelujärjestelmän puitteissa. Henkilökohtainen palvelupolku koostetaan naisen tarpeiden ja toiveiden mukaan, ja se voi käsittää perhepalveluita, päihdepalveluita, tuettua asumista, muita sosiaali- ja terveyspalveluita, koulutuspolkuja ja/tai työllistymistä.

Tukipisteen toiminta

Tarve tukipisteelle on noussut naisten toiveesta. He kaipaavat turvallista ja omaa paikkaa jossa rakentaa tulevaisuutta. Osalla naisista ei ole vankilasta vapautuessaan asuntoa, jolloin tukipisteellä on mahdollista huolehtia perusasioista kuten vaatehuollosta, lämpimästä ateriasta ja peseytymisestä.

Tukipisteellä tarjotaan kansalaistaitokursseja ja opetellaan arjen taitoja, tarjotaan valmennusta peruskoulun loppuunsaattamiseksi ja opiskelu- tai työpaikan saamiseksi. Naisia tuetaan ja ohjeistetaan perhe- ja sosiaalipalveluiden sekä päihde- ja mielenterveyspalveluiden kanssa yhteistyössä viranomaisten kanssa. Tukipisteellä järjestetään lisäksi virkistys- ja harrastustoimintaa (ompelua ja käsitöitä, ruoanlaittoa, liikuntaa). Toiminnalla on tärkeää tuottaa pärjäämisen ja onnistumisen kokemuksia. Pohjois-Suomessa Naisten Kulma toimii vankilatyön ostopalveluna sekä jalkautuvana tukityönä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Ammattilaisille ja viranomaisille Naisten Kulma tarjoaa konsultaatioita ja koulutuksia romanikulttuuriin ja rikostaustaisiin romaninaisiin liittyvissä kysymyksissä. Edunvalvontatyötä jatketaan sekä rikosseuraamus- että sosiaalialalla, jotta rikostaustaisten romaninaisten ääni pääsisi marginaalista esille.

Lisätietoja www.naistenkulma.fi. Kirjoittaja on Naisten Kulma -tukipisteen palvelupäällikkö.

 
Julkaistu 15.12.2017
Sivun alkuun |