Tehostettu matkustuskielto ja tutkinta-aresti käyttöön

Tutkintavankeuden vaihtoehtoina aiotaan ottaa käyttöön tehostettu matkustuskielto ja tutkinta-aresti. Hallituksen joulukuussa antaman lakiesityksen taustalla on muun muassa tarve lisätä tutkintavankeuden tehokkaasti valvottuja vaihtoehtoja.

Esityksen mukaan tuomioistuin voisi määrätä rikoksesta epäillyn teknisin välinein valvottuun tehostettuun matkustuskieltoon ennen rangaistuksen tuomitsemista. Sen jälkeen kun hänet olisi tuomittu ehdottomaan vankeusrangaistukseen, tuomioistuin voisi vangitsemisen tai vangittuna pitämisen sijasta määrätä hänet teknisin välinein valvottuun tutkinta-arestiin, jos tuomittu rangaistus olisi vähemmän kuin kaksi vuotta vankeutta. Tutkinta-arestia ei siten voitaisi käyttää kaikkein törkeimmissä rikoksissa.

Edellytyksenä tehostetulle matkustuskiellolle ja tutkinta-arestille olisi myös, että rikoksesta epäilty tai tuomittu sitoutuisi noudattamaan hänelle asetettuja velvollisuuksia ja että niiden noudattamista voitaisiin pitää hänen tapauksessaan todennäköisenä. Tutkinta-arestiin liittyisi aina velvollisuus pysyä asunnossa tuomioistuimen määrääminä aikoina. Tehostetussa matkustuskiellossa asunnossa pysymisvelvoitteen määrääminen olisi tuomioistuimen harkinnassa.

Poliisi vastaisi tehostetun matkustuskiellon valvonnasta ja Rikosseuraamuslaitos tutkinta-arestin valvonnasta. Molempien pakkokeinojen teknisestä valvonnasta vastaisi Rikosseuraamuslaitos. Jos tehostettuun matkustuskieltoon tai tutkinta-arestiin määrätty henkilö rikkoisi hänelle asetettuja velvollisuuksia, hänet voitaisiin pidättää ja vangita. Lievissä tapauksissa tutkinta-arestiin määrätylle voitaisiin antaa kirjallinen varoitus. /RK

 
Julkaistu 16.12.2016
Sivun alkuun |