Painetun lehden 4/2016 sisällysluettelo

s. 3 Pääkirjoitus: Maahanmuutto kriminaalipolitiikan kysymyksenä
Päivi Honkatukia

s, 4 Yhdenvertaisuuden edistäminen vahvalla pohjalla
Riikka Kostiainen
Kriminaalipolitiikan vaikuttajia -sarjassa on haasteltavana on yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä. Yhdenvertaisuuslain uudet syrjintäperusteet ja valtuutetun laajempi toimivalta ovat parantaneet mahdollisuuksia puuttua syrjintään, hän arvioi. Suomen uusi turvapaikanhakijatilanne näkyy myös yhdenvertaisuusvaltuutetun toiminnassa, esimerkiksi ihmiskaupan riski on kasvanut.

s. 7 Maahanmuutto Suomeen
Viime vuosikymmeninä maahanmuutto Suomeen on lisääntynyt selvästi.

s. 8 Maahanmuuttajat ja rikollisuus
Mikko Aaltonen, Martti Lehti & Hannu Niemi
Maahanmuuttajien tekemien rikosten suhteellinen määrä on kymmenen vuoden aikana laskenut, joskin rikollisuustaso on pysynyt korkeampana kuin Suomen kansalaisten. Eri maahanmuuttajaryhmien välillä on suuria eroja rikollisuustasossa ja rikoksen uhriksi joutumisen riskissä.

s. 11 Työvoiman hyväksikäyttö pitäisi nähdä yhteisörikoksena
Natalia Ollus
Ulkomaalaiset työntekijät saattavat joutua työperäisen hyväksikäytön uhreiksi, ja pahimmillaan ihmiskaupan kohteiksi. Tuoreessa väitöstutkimuksessa esitetään, että lainsäädäntö ja viranomaiset eivät riittävästi tunnista ilmiötä. Huomiota tulisi työntekijöiden hyväksikäyttöön ja siitä heille aiheutuvaan haittaan.

s. 13 Ruotsissa rikollisryhmät herättävät pelkoa haavoittuvilla asuinalueilla

s. 14 Kunniaan liittyvään väkivaltaan puuttumista kehitettävä
Maija Jäppinen & Johanna Latvala
Ihmisoikeusliitto toteutti vuosina 2015–2016 ensimmäisen laajan selvityksen kunniaan liittyvästä väkivallasta ja siihen puuttumisesta. Selvitys osoittaa, että kunniaan liittyvä väkivalta on Suomessa olemassa oleva ilmiö, jonka uhreja ei kyetä auttamaan riittävästi.

s. 16 Pysäytetyt – tutkimusta ja journalismia etnisestä profiloinnista
Markus Himanen
Turun yliopiston sosiaalitieteiden laitoksen Pysäytetyt-hanke tutkii etnistä profilointia Suomessa huomioiden sekä profilointia kokeneiden ihmisten että viranomaisten näkökulman.

s. 18 Etnisyys muurien sisällä
Helena Huhta
Osallistuvaa havainnointia hyödyntävässä väitöstutkimuksessa selvitetään, millä tavoin etnisyys ilmenee suomalaisessa vankilassa, miksi, minkälaisissa tilanteissa ja minkälaisin seurauksin.

s. 20 Paperittomat rikoksen uhrina
Leena-Kaisa Åberg
Rikoksen uhriksi joutunut paperiton henkilö johtuu miettimään muun muassa, johtaako rikosilmoituksen tekeminen poliisille maasta käännytykseen.

s. 22 Uskontokunnat tekevät yhteistyötä väkivallan ehkäisemiseksi
Tarja Mankkinen
Uskontojen välinen yhteistyö ja viranomaisten ja uskontojen välinen yhteistyö on yksi keino rikkoa vastakkainasettelua ja lisätä vuorovaikutusta yhteiskunnassa.

s. 24 Väkivaltaisen ääriajattelun ehkäisy Pohjoismaiden tavoitteena

s. 25 Trust-hanke edistää hyviä väestösuhteita
Mia Luhtasaari
Asenteet ja vuorovaikutussuhteet vaikuttavat turvallisuudentunteeseen sekä kykyyn ja haluun osallistua yhteiskuntaan. Oikeusministeriön Trust-hanke pyrkii edistämään yhdenvertaisuutta ja eri väestöryhmien välistä vuorovaikutusta seitsemällä vastaanottokeskuspaikkakunnalla.

s. 27 Välähdyksiä alaikäisten turvapaikanhakijoiden arjesta
Markus Okkonen
Artikkelissa kuvataan nuorten turvapaikanhakijoiden elämää ja sitä millaisena suomalainen yhteiskunta heille näyttäytyi.

s 28 Maahanmuuttajanuorille tukea kokeilemalla uutta
Sonja Tanttari
Helsingissä on meneillään nuorisotyön suurhanke, jossa tähtäimenä on maahanmuuttajanuorten aseman parantaminen. Nuoret tarvitsevat oikein kohdennettuja ja tehokkaita palveluita, sillä heistä monet ovat erityisen huonossa asemassa. Yksi kiinnostava kokeilu on vertaisvalamiehistö.

Maahanmuuttajaosaamista poliisille
Helsingin poliisilaitoksen hankkeessa on tarjottu nuorille mahdollisuuksia tutustua työelämään ja poliisiin.

Kunniaan liittyvät ilmiöt tutuksi
Pirkanmaalla Didar-hankkeessa tehdään kunniaan liittyvän väkivallan vastaista työtä.

Turvapaikanhakijoiden oikeudellinen neuvonta yhdenmukaiseksi
Pakolaisneuvonnan hankkeessa kartoitetaan turvapaikanhakijoille annettavan yleisen oikeudellisen neuvonnan kehittämistarpeita.

s. 34 Rikoksentorjuntaohjelman jalkautus käynnistyi Vaasasta
Saija Sambou
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto ja rikoksentorjuntaneuvosto järjestivät ensimmäisen paikallisen seminaarin kansallisen rikoksentorjuntaohjelman jalkauttamiseksi marraskuun puolivälissä.

s. 36 Tuomioistuinten ratkaisutoiminta empiirisen tutkimuksen kohteena
Mika Sutela
Väitöstutkimuksessa on analysoitu oikeudellisen päätöksenteon yhdenmukaisuutta tilastollisten menetelmien avulla.

s 38 Tuloerot, kilpailu ja murha
Matti Laine
Kriminologia-palstalla tarkastellaan, miten tulojen ja varallisuuden eriarvoinen jakautuminen vaikuttavat henkirikollisuuteen.

40 Ajassa

Viharikoksiin puuttuminen yhä ajankohtaisempaa

Nuorten rikoskäyttäytyminen vähentyi hieman

Pohjoismainen seminaari syventyi sähköiseen valvontaan

Tehostettu matkustuskielto ja tutkinta-aresti käyttöön

Aiempaa useampia rikoksia ehdotetaan sakkomenettelyyn

ASC:n kongressi keräsi kriminologit New Orleansiin

Uusia julkaisuja

 
Julkaistu 16.12.2016
Sivun alkuun |