Jenni Häikiö

Lasten seksuaalisen hyväksikäytön ennaltaehkäisyyn panostettava

Pelastakaa Lasten kehittämä Otanvastuun.fi-verkkoaineisto voitti tämän vuoden rikoksentorjuntakilpailun. Sivusto pyrkii ennaltaehkäisemään lapsiin kohdistuvaa laitonta ja haitallista seksuaalista toimintaa.


Lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset muodostavat vakavan uhan lasten terveydelle ja turvallisuudelle. Sukupuoliyhteys ja muu laissa mainittu seksuaalinen teko suojaikärajoja nuoremman lapsen kanssa on säädetty rangaistavaksi laissa (lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, RL 20:6). Vuonna 2014 poliisin tietoon tuli 1416 lapsen seksuaalista hyväksikäyttötapausta. Poliisille ilmoitettujen tapausten määrä ei kuitenkaan kuvaa ilmiön todellista laajuutta. Arvioiden mukaan vain pieni osa lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista tulee viranomaisten tietoon.

Merkittävä osa poliisin tietoon tulleista lapsen seksuaalisista hyväksikäyttötapauksista liittyy internetiin. Internetiin liittyvä lasten seksuaalinen hyväksikäyttö on ilmiönä moniulotteinen. Laissa rangaistavaksi säädetty seksuaalinen teko voi internetissä toteutua esimerkiksi seksuaalissävytteisten viestien tai kuvien lähettämisen ja vastaanottamisen sekä web-kameran edessä tapahtuvan seksuaalisen toiminnan kautta. Laitonta on myös lapsen sukupuolisiveellisyyttä loukkaavien kuvien ja kuvatallenteiden levittäminen, valmistaminen ja hallussapito.

International Association of Internet Hotlines (INHOPE) -verkosto käsitteli vuonna 2014 lähes 90 000 vihjettä, jotka todistetusti liittyivät laittomaan, lapsen seksuaalisen hyväksikäytön yhteydessä otettuun kuva- ja videoaineistoon. Pelastakaa Lasten ylläpitämä INHOPE-verkostoon kuuluva Nettivihje-palvelu käsitteli vuonna 2014 yli 2300 vihjettä, joista viidesosan arvioitiin koskevan laitonta aineistoa.

Internetin käytön levinneisyyden ja tietoteknologisen kehityksen myötä lapsia koskevaan laittomaan aineistoon käsiksi pääsy sekä kontaktin saaminen lapsiin ja nuoriin on helpottunut ja nopeutunut. Verkkoympäristö ja siellä tapahtuvan toiminnan ja kanssakäymisen luonne voivat edesauttaa laitonta tai haitallista toimintaa.

Hyväksikäyttöä voidaan ennaltaehkäistä

Lasten seksuaalista hyväksikäyttöä voidaan ennaltaehkäistä eri tavoin. Vanhempien ja kasvattajien ymmärrys internetiin liittyvistä riskeistä ja kyky keskustella ja tukea lasta ja nuorta ongelmatilanteissa on ensiarvoisen tärkeää.

Kasvun myötä nuoren kyky suojella itseä verkossa korostuu. Keskeisessä asemassa ovat nuoren itsearvostus ja - kunnioitus, jotka toimivat puskureina ei-toivottuja lähestymisiä vastaan. Nuoren kiinnostus ympäröivää maailmaa ja seksiasioita kohtaan sekä normaaliin kehitykseen liittyvien kokemusten tarve tekevät nuoresta haavoittuvan. Nuoria tulisi haastaa pohtimaan toimintaansa netissä paitsi itseen kohdistuvien riskien kannalta myös siitä näkökulmasta, mitä haittaa omasta toiminnasta voi olla muille. Lapsiin kohdistuvaan laittomaan seksuaaliseen toimintaan syyllistyvät myös alle 18-vuotiaat.

Ennaltaehkäisyssä keskeisessä asemassa ovat myös verkkotoimijat ja verkossa palveluita tarjoavat tahot, jotka voivat omalta osaltaan minimoida lasten ja nuorten kohtaamia riskejä. Laajempi vastuu lapsiin verkossa ja sen ulkopuolella kohdistuvien seksuaalirikosten ennaltaehkäisystä koskee koko yhteiskuntaa käsittäen lainsäädännön ja poliittisen päätöksenteon.

Lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ennaltaehkäisyssä on tärkeää huomioida myös henkilöt, joilla on riski syyllistyä laittomaan ja haitalliseen lapsiin kohdistuvaan seksuaaliseen toimintaan. Arviolta noin prosentti aikuisväestöstä kokee ensisijaista seksuaalista kiinnostusta lapsiin. Tämä ei tarkoita, että henkilö syyllistyisi laittomaan lapsiin kohdistuvaan seksuaaliseen toimintaan, mutta riski olemassa. Tuen tarve tähän riskiryhmään kuuluville on ilmeinen.

Suomessa on jo osaamista ennaltaehkäisystä

Pelastakaa Lapset ry julkisti alkuvuonna ennaltaehkäisevän oma-apu verkkoaineiston henkilöille, joilla on riski syyllistyä lapsiin kohdistuvaan laittomaan tai haitalliseen seksuaaliseen toimintaan. Otanvastuun.fi on suunnattu henkilöille, jotka ovat huolissaan lapsiin liittyvästä seksuaalisesta kiinnostuksestaan, ajattelustaan, tai toiminnastaan, erityisesti internetissä, mutta eivät halua toimia haitallisella tavalla. Aineiston tavoitteena on ennaltaehkäistä lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia tarjoamalla tietoa ja lisäämällä kohderyhmän ymmärrystä oman toimintansa mahdollista haitallisista seuraamuksista. Aineisto haastaa myös pohtimaan itselle tärkeitä asioita ja kokemuksia ja sitä, kuinka näitä voi tavoitella ei-haitallisilla tavoilla.

Otanvastuun.fi-verkkoaineisto voitti kansallisen rikoksentorjuntakilpailun, jonka teemana oli tänä vuonna kyberturvallisuus, ja edustaa Suomea joulukuussa pidettävässä Euroopan rikoksentorjuntakilpailussa Luxemburgissa.

Otanvastuun.fi-verkkoaineiston kehittämiseen ovat antaneet asiantuntemustaan Sexpo-säätiö, HUSin Lasten ja Nuorten Oikeuspsykiatrinen yksikkö, Rikosseuraamuslaitos/Rikosseuraamusalan koulutuskeskus, Riihimäen vankila, Väestöliitto ja Åbo Akademi. Keskeisessä asemassa ovat olleet seksuaalirikoksesta tuomion saaneet vangit, joita on haastateltu prosessin eri vaiheissa. Vangit ovat kertoneet näkemyksiään ja antaneet ehdotuksia verkkoaineiston kehittämiseksi.

Suomessa on seurattu aktiivisesti myös muualla tehtävää työtä lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ennaltaehkäisemiseksi. Hyviksi todettuja käytänteitä on hyödynnetty esimerkiksi Otanvastuun.fi-verkkoaineistossa, joka pohjautuu englanninkieliseen Croga.org-aineistoon. Sexpo-säätiö yhteistyöverkostoineen on hakenut rahoitusta ennaltaehkäisevän saksalaisen Dunkelfeld-hankkeen mukaisen toiminnan käynnistämiseksi Suomessa. Hanke tarjoaa Saksassa luottamuksellista ja maksutonta ryhmä- ja yksilöterapeuttista tukea ja tarvittaessa lääkehoitoa lapsiin seksuaalista kiinnostusta tunteville, jotka eivät halua syyllistyä rikokseen. Toistaiseksi hankkeen kaltaista toimintaa ei ole voitu käynnistää Suomessa resurssisyistä johtuen.

Kenen on vastuu?

Lapseen kohdistettu seksuaalirikos on vain harvoin hetkellinen päähänpisto. Useimmiten se on monien eri tekijöiden ja vaiheiden lopputulos. Matka lapsiin liittyvistä seksuaalisista ajatuksista lapsen seksuaalisen hyväksikäytön tunnusmerkistön täyttävään tekoon on usein pitkä. Hyväksikäyttöön syyllistyvän täytyy omien tekoa vastustavien ajatustensa ja muiden sisäisten esteiden lisäksi ylittää lapseen kohdistuvan seksuaalisen teon toteuttamisen tiellä olevat ulkoiset esteet. Tämä ei tapahdu hetkessä. Mahdollisuuksia ennaltaehkäisyyn on, jos niin halutaan.

Lapsiin seksuaalista kiinnostusta tuntevien on mahdollista hallita omia halujaan ja yllykkeitään. He tiedostavat usein kiinnostuksensa tuomittavuuden ja mahdolliset seuraukset. Koettu häpeä ja syyllisyys on usein suurta. Vaikean asian puheeksi ottaminen vaatii kuitenkin rohkeutta ja luottamusta siihen, että asiaan suhtaudutaan vakavasti. Torjuminen, vähättely, tai viittaus ilmoitusvelvollisuuteen, voivat vaientaa.

Otanvastuun.fi verkkosivusto korostaa jokaisen vastuuta omasta toiminnastaan. Joskus vastuunottoon tarvitaan apua. Kenelläkään ei ole oikeutta määritellä, millaisiin ongelmiin apua voi pyytää. Suomessa ei tällä hetkellä ole kohdennettuja ennaltaehkäiseviä tukipalveluita henkilöille, jotka ovat huolissaan lapsiin kohdistuvasta seksuaalisesta kiinnostuksestaan ja tämän vaikutuksista. Osaamista ja halua tämän kohderyhmän auttamiseksi on, mutta kenen vastuulla on avun mahdollistaminen?

Kirjoittaja on psykologi ja työskentelee asiantuntijana Pelastakaa Lapset ry:n Lapset ja digitaalinen media -yksikössä.

 
Julkaistu 11.12.2015
Sivun alkuun |