Henrik Elonheimo, Teija Ristkari, Jukka Huttunen & André Sourander

Voimaperheet – uusi interventio lasten käytösongelmiin

Rikollisen kehityksen ennaltaehkäisemiseksi ja katkaisemiseksi tarvitaan näyttöön perustuvia ja kustannustehokkaita interventioita. Yksi tehokkaimmista varhaisen puuttumisen malleista on tutkimusten mukaan vanhempainohjaus (parent training). Voimaperheet on Suomen ensimmäinen etämenetelmin toteutettava vanhempainohjausohjelma, joka otettiin käyttöön 2011. Lasten käytöshäiriöiden hoitoon ja ennaltaehkäisyyn tarkoitettu interventio on kehitetty Turun yliopistossa. Menetelmä perustuu kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön, ja alustavat tulokset ohjelman vaikuttavuudesta myös Suomessa ovat lupaavia.

Lasten kehitystä koskevat epidemiologiset tutkimukset osoittavat, että lapsuuden häiriökäyttäytyminen ennustaa monia myöhemmin ilmeneviä ongelmia, kuten mielenterveyden häiriöitä, päihteiden käyttöä ja rikollisuutta. Pitkittyessään lapsuuden käytöshäiriöt voivatkin johtaa vaikeasti hoidettaviin ja yhteiskunnalle kalliiksi tuleviin ongelmiin.

Tutkimukset ovat myös osoittaneet, että käytöshäiriöt voidaan tunnistaa jo kouluiässä ja että niihin on tehokkainta puuttua varhain. Yksi toimivimmista menetelmistä käytöshäiriöiden hoitamiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi on tutkimusten mukaan perhekeskeinen vanhempainohjaus. Tällaisen ohjauksen tavoitteena on kehittää vanhempien kasvatustaitoja, jotta he osaisivat paremmin hallita lastensa käyttäytymistä ja jotta lapsen ja vanhemman välinen vuorovaikutus paranisi.

Suomessa vanhempainohjausmenetelmien käyttö on kuitenkin ollut hyvin vähäistä. Tämän tarpeen täyttämiseksi on Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksessa kehitetty Voimaperheet-ohjelma. Kehitystyössä on ollut apuna yhteistyö kanadalaisen tutkimusryhmän kanssa ja heidän Strongest Families -ohjelmastaan saadut kokemukset. Näissä ohjelmissa internet ja henkilökohtainen ohjaus yhdistetään uudella tavalla.

Apua tarvitsevat perheet seulotaan mukaan Voimaperheisiin nelivuotisneuvolakyselyn avulla. Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti alle 6-vuotiaat lapset, joilla on vanhemman arvioimia käyttäytymiseen, uhmakkuuteen tai keskittymiseen ja tarkkavaisuuteen liittyviä vaikeuksia. Ohjelma soveltuu myös alakouluikäisille lapsille.

Vanhempainohjaus etämenetelmillä

Tutkimusten mukaan terapeuttinen yhteistyösuhde on mahdollista saavuttaa myös etämenetelmien, puhelimen ja internetin, avulla. Etähoito tarjoaa ratkaisuja moniin ongelmiin, jotka liittyvät perinteisiin hoitovaihtoehtoihin. Varsinkaan suurten kaupunkien ulkopuolella mielenterveyspalveluja ei ole riittävästi tarjolla, ja käynti poliklinikalla voi tulla kalliiksi pitkien etäisyyksien takia. Hoidon alkua saattaa myös joutua odottamaan useita kuukausia, kun taas Voimaperheet-ohjelma voidaan aloittaa parhaimmillaan jo parin viikon sisällä neuvolakäynnistä.

Usein ulkopuolisen avun hakemiseen on korkea kynnys, eikä suuri osa hoidon tarpeessa olevista perheistä haekaan apua. Mielenterveyspalvelujen hakeminen koetaan usein häpeällisenä, kun taas internetin ja puhelimen välityksellä tarjottava hoito on anonyymimpaa ja siihen hakeutumisen kynnys on matalampi.

Lisäksi vastaanottokäynnit tapahtuvat useimmiten virka-aikana, mikä voi olla perheille hankalaa töiden, päiväkodin tai koulun takia. Myös ryhmätapaamiset voivat vaatia kiireisen arjen keskellä erityisjärjestelyjä. Onkin monia syitä siihen, miksi monet vanhemmat, jotka hyötyisivät ohjauksesta, eivät pääse siihen osallistumaan tai joutuvat jättämään sen kesken.

Etämenetelmillä sen sijaan tukea pystytään tarjoamaan vanhemmille parhaiten sopivina aikoina ilman matkustelua. Ohjelman materiaali ja harjoitukset ovat internetissä tarjolla vanhemmille aina, kun heillä on aikaa siihen tutustua. Puhelimitse perheisiin yhteydessä olevat perhevalmentajat voivat sovittaa työaikansa perheiden tarpeiden mukaan. Erityisesti Suomessa tietokoneiden yleisyys ja kansalaisten tietotekniset valmiudet mahdollistavat tällaisten menetelmien hyödyntämisen. Etähoito on myös erittäin kustannustehokasta.

Ohjelman sisältö

Vanhempainohjaus perustuu sosiaalisen oppimisen teoriaan. Tarkoituksena on opettaa vanhemmuudessa tarvittavia taitoja, parantaa vanhemman kykyä hallita arjen tilanteita ja vahvistaa lapsen myönteistä käyttäytymistä, sosiaalisia taitoja ja kykyä hallita tunteitaan. Ohjauksen avulla vanhemmat oppivat rakentavasti käsittelemään lastensa käytösongelmia: kriittisten ja vihamielisten reaktioiden sijaan he oppivat suosimaan myönteisiä tapoja, kuten kehumista ja myönteisten tunteiden ilmaisemista lapsen kanssa toimiessaan.

Voimaperheet-ohjelma sisältää puhelinkeskusteluja, kirjallista materiaalia sekä käytännön harjoituksia. Ohjelman verkkosivustolla on lisäksi video- ja äänileikkeitä, joiden avulla havainnollistetaan haastavia perhetilanteita ja niissä toimimista rakentavasti. Vanhempia innostetaan harjoittelemaan uusia taitoja perheen arjessa, ja heidän edistymistään seurataan erilaisten kotitehtävien avulla. Itseopiskelun tukena toimii kerran viikossa strukturoitu puhelinkeskustelu hoito-ohjelmaan koulutetun perhevalmentajan kanssa. Keskusteluissa käydään läpi viikoittaisia teemoja ja arjen tilanteita. Palvelua kehitetään jatkuvasti ja suunnitteilla on myös pelisovelluksia.

Ohjelma koostuu 3–4 kuukauden perusjaksosta, jonka jälkeen intervention vaikutusta ylläpidetään noin kahden vuoden ajan kertauspuhelujen avulla. Tiiviin ohjausjakson aikana perheen toimintakyky usein merkittävästi paranee, mutta haasteena on taitojen ylläpitäminen sen jälkeen. Kertauspuheluissa kerrataan ohjelman sisältöä ja tuetaan vanhempia mahdollisten uusien ongelmatilanteiden ratkaisemisessa.

Vanhempainohjaus on yhteistyötä perhevalmentajan ja perheen välillä. Kun vanhemmat aloittavat ohjelman, heidät huomioidaan yksilöllisesti. Tavoitteena on terapeuttinen yhteistyösuhde, joka perustuu vanhempien ja perhevalmentajan väliseen vahvaan ja myönteiseen suhteeseen ja yhteiseen ymmärrykseen siitä, miten ohjelma etenee ja mitkä sen tavoitteet ovat. Hyvä yhteistyösuhde on edellytys sille, että vanhemmat suhtautuvat myönteisesti interventioon ja sitoutuvat siihen.

Perhevalmentajat ovat terveydenhuollon ammattihenkilöitä, joilla on kokemusta perheiden ja lasten kanssa työskentelystä. He saavat säännöllistä työnohjausta ja heillä on mahdollisuus konsultoida lastenpsykiatrian erikoislääkäriä. Tarpeen vaatiessa perhe ohjataan muiden terveydenhuollon palvelujen piiriin. Koska palvelu annetaan etämenetelmillä, se voidaan tuottaa keskitetysti Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksesta, mikä varmistaa palvelun tasalaatuisuuden.

Voimaperheet perustuu tutkimustietoon

Media-avusteinen etähoito on todettu varteenotettavaksi interventioksi lasten lieviin ja keskivaikeisiin käyttäytymisongelmiin. Käyttäytymisongelmista kärsiville lapsille ja heidän perheilleen suunnattua etähoitoa on tutkittu ja hyviä tuloksia saatu mm. Kanadassa ja Australiassa, joissa maantieteelliset etäisyydet palveluihin ovat Suomen tavoin usein pitkiä.

Strongest Families -etähoito-ohjelma on jo ollut kliinisessä käytössä eripuolilla Kanadaa monen vuoden ajan. Ohjelmaa on muokattu tieteellisten tutkimusten perusteella, ja sen vaikuttavuus on tutkimuksin todennettu. Tutkimustieto osoittaa, että vanhempien ohjaus on tehokasta niin käytöshäiriöiden, uhmakkuushäiriön kuin ADHD:nkin hoidossa, eikä siihen liity haittavaikutuksia. Tutkimukset puhuvat myös sen puolesta, että etähoidon tarjoama yksityisyys ja turvallinen keskusteluympäristö auttavat asiakasta avoimemmin puhumaan ongelmistaan, eikä tämän tarvitse pelätä leimautumista.

Myös Turun yliopistossa olennaisena osana Voimaperheet-hanketta on tutkimus, jossa arvioidaan ohjelman vaikuttavuutta väestötasolla. Tutkimuksessa on mukana 464 perhettä, joissa on 4-vuotias käyttäytymiseltään haasteelliseksi arvioitu lapsi. Perheet on satunnaistettu hoito- ja vertailuryhmiin, jolloin voidaan tutkia sitä, syntyykö näiden ryhmien välille eroja esimerkiksi lapsen käytösoireissa. Alustavia tuloksia on juuri saatu, ja ne osoittavat, että Voimaperheet on selvästi vähentänyt mm. lasten aggressiivista, uhmakasta ja levotonta käytöstä. Lisäksi lähes kaikki mukana olevat perheet ovat kokeneet ohjelman hyödylliseksi.

Voimaperheiden visiot

Voimaperheet-ohjelman avulla voidaan ennaltaehkäistä ja hoitaa lasten käyttäytymisongelmia. Hankkeella on monia vahvuuksia: hoito kytkeytyy väestöseulontaan, perheiden kynnys osallistua on alhainen, he saavat tukea nopeasti ja menetelmä tulee yhteiskunnalle edulliseksi. Perusterveydenhuollossa tarvitaan tällaisia, vahvasti näyttöön perustuvia ja käytännöllisiä työkaluja. Pelkkä ongelmien tunnistaminen ei riitä, eikä erikoissairaanhoito pysty puuttumaan kuin vakaviin mielenterveyden häiriöihin. Vaikka Voimaperheet-ohjelmaa ei ole lähtökohtaisesti suunniteltu erityisesti rikoksentorjunnan näkökulmasta, tarkoittaa tutkimuksissa todettu lasten käytösongelmien ja rikollisuuden välinen voimakas yhteys sitä, että hankkeelta voidaan odottaa myös rikoksia ehkäisevää vaikutusta.

Hyvät alustavat tulokset ohjelman vaikuttavuudesta motivoivat jatkamaan ja laajentamaan hanketta. Tähän asti on mukana ollut lähinnä varsinaissuomalaisia perheitä, mutta tavoitteena on laajentaa palvelu myös muualle Suomeen. Voimaperheet-ohjelma sopii koko ikäluokasta seulotun riskiryhmän tuki- ja hoitomuodoksi. Suomessa on erinomaiset mahdollisuudet tällaisen intervention systemaattiseen hyödyntämiseen, koska tarvittava osaaminen ja infrastruktuuri ovat jo olemassa ja koko väestö kuuluu julkisen terveydenhuollon piiriin. Koko väestön kattavan varhaisen puuttumisen ohjelman avulla voisimme toimia erilaisten terveyteen ja käyttäytymiseen liittyvien ongelmien ennaltaehkäisyn edelläkävijänä Euroopassa.

Lisätietoa www.utu.fi/fi/yksikot/med/yksikot/voimaperheet/.

Kirjoittajat ovat Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksesta. Henrik Elonheimo on kriminologian dosentti, projektipäällikkö Terja Ristkari ja projektikoordinaatttori Jukka Huttunen vastaavat Voimaperheet-ohjelman toteuttamisesta ja professori Andre Sourander ohjelman tieteellisestä osuudesta.

 
Julkaistu 12.12.2014
Sivun alkuun |