Painetun lehden 4/2014 sisällysluettelo

s. 3 Pääkirjoitus: Huoli lapsista

Juha Kääriäinen

s 4 Lapsen oikeus elää ilman väkivaltaa

Riikka Kostiainen

Kiriminaalipolitiikan vaikuttajia -sarjassa on haasteltavana Lastensuojelun Keskusliiton erityisasiantuntija Heikki Sariola. Hän on seurannut urallaan, kuinka lapset ovat tulleet ihmisoikeusajattelun piiriin. Nykyään lapsiin kohdistuvat rikokset, myös lievät, otetaan vakavasti ja niihin puututaan eri tavalla kuin aikaisemmin.

s. 7 Lasten ja nuorten väkivaltakokemuksissa laskeva trendi

Monica Fagerlund & Marja Peltola

Viimeisin lapsiuhritutkimus toteutettiin 2013–2014 Poliisiammattikorkeakoulun ja Nuorisotutkimusseuran yhteistyönä. Tutkimuksen perusteella väkivallan yleisyydessä on tapahtunut myönteistä kehitystä.

Lapsiin kohdistuvan väkivallan kehitystrendejä

Juha Kääriäinen

Eri tutkimukset osoittavat lapsiin kohdistuvan väkivallan pääosin vähentyneen.

s. 12 Väkivalta äitien ja lasten välisten ristiriitojen ratkaisussa

Noora Ellonen

Osa suomalaisista äideistä turvautuu fyysiseen väkivaltaan kasvattaessaan lapsiaan. Artikkelissa tarkastellaan äitien lapsiinsa kohdistamaa fyysistä väkivaltaa tutkimustiedon perusteella. Tulokset perustuvat pienten lasten vanhemmille tehtyyn kyselytutkimukseen.

s. 14 Ilmoitusvelvollisuuden muutoksilla ollut merkitystä

Noora Ellonen & Anna Heinonen

Viranomaisten täytyy ilmoittaa lastensuojeluviranomaisille epäilyistä lapseen kohdistuvasta väkivallasta. Lastensuojelulain muutoksen jälkeen lastensuojeluilmoitusten määrä on lisääntynyt merkittävästi, kuten myös ilmoitukset poliisille.

s. 17 Lastenasiaintalomallia kokeillan Turussa

Minna Sinkkonen

LASTA-hankkeessa kehitetään lapsilähtöistä viranomaisten toimintamallia. Kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret, joiden epäillään joutuneen väkivalta- ja/tai seksuaalirikoksen uhriksi.

s. 18 Lastensuojelun onnistumiset ja epäonnistumiset

Tarja Pösö

Lasten suojelemista hyväksikäytöltä ja väkivallalta halutaan tukea mutta samanaikaisesti toivotaan, että lastensuojelu käyttää toimivaltaansa vain "oikeissa" ongelmatilanteissa. Väärin kohdennettu tuki saa usein perheen valvomisen leiman ja lastensuojelu epäammattimaisen toiminnan kuvan. Toisaalta puuttumattomuudella voi olla kohtalokkaita seurauksia.

s. 20 Etsivä työ – outo rinnalla kulkija

Yrjö Kallinen

Etsivän työn tarkoitus on yhdistää haittojen vähentämistä aikaiseen väliintuloon ja pyrkiä saamaan kontakti riskiryhmiin ennen heidän tilanteidensa ja ongelmiensa syvempää eskaloitumista.

s. 22 Voimaperheet – uusi interventio lasten käytösongelmiin

Henrik Elonheimo, Terja Ristkari, Jukka Huttunen & André Sourander

Rikollisen kehityksen ennaltaehkäisemiseksi ja katkaisemiseksi tarvitaan näyttöön perustuvia ja kustannustehokkaita interventioita. Yksi tehokkaimmista varhaisen puuttumisen malleista on tutkimusten mukaan vanhempainohjaus (parent training). Voimaperheet on Suomen ensimmäinen etämenetelmin toteutettava vanhempainohjausohjelma, joka otettiin käyttöön 2011. Lasten käytöshäiriöiden hoitoon ja ennaltaehkäisyyn tarkoitettu interventio on kehitetty Turun yliopistossa. Menetelmä perustuu kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön, ja alustavat tulokset ohjelman vaikuttavuudesta myös Suomessa ovat lupaavia.

s. 25 Trappan-malli auttaa puhumaan lapsen kanssa perheväkivallasta

Hannu Kari

Sosiaali- ja terveysalan järjestö Folkhälsanin Suomeen tuoma Trappan-keskustelumalli (suomeksi portaat) tarjoaa uudenlaista ja tärkeää keskustelutukea perheväkivaltaa kokeneille lapsille.

s. 26 Arvostus ja ymmärrys avaimina nuoren kohtaamiseen

Minna Tikka

Tutkija Elsa Saarikkomäki ja löytävän nuorisotyön projektipäällikkö Heikki Turkka korostavat nuoren kanssa toimivien viranomaisten riittävää vuorovaikutusosaamista ja kykyä mukautua eri olosuhteissa.

Johdattelu on riski lasta haastatellessa

Julia Korkman HUSin Lasten ja nuorten oikeuspsykiatrisesta osaamiskeskuksesta kertoo, mitä lasten haastattelussa pitää ottaa huomioon.

s. 30 Nuoret rikoksentekijät esitutkinnassa

Tero Muurman & Klaus Kaartinen

Nuoriin kohdistuvassa esitutkinnassa on tiettyjä ominaispiirteitä, joiden huomioiminen voi olla ratkaisevaa uusien rikosten estämiseksi tai jo muodostuneen rikoskierteen katkaisemiseksi.

s. 32 Lasten ja nuorten rikoksentekijöiden seuraamukset

Hannu Niemi

Rikosten sääntelyssä on epäillyn ikään perustuvia eroja. Lapsia ja nuoria kohdellaan rikosprosessissa lievemmin kuin aikuisia.

s. 35 Väkivaltarikosten uhrit tyytyväisiä rikosprosessiin

Heini Kainulainen & Elsa Saarikkomäki

Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa tehdyssä kyselyssä selvitettiin, miten tyytyväisiä väkivaltarikosten uhrit olivat oman kokemuksensa perusteella oikeudellisiin toimijoihin.

s. 38 Lapsikohteisten seksuaalirikosvankien uusintarikollisuus

Toni Laaksonen

Rikosseuraamusalan tutkimushankkeessa selvitettiin lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista tuomittujen vankien uusintarikollisuutta ja STOP-ohjelman vaikuttavuutta. Tutkimuksen mukaan tällaiset seksuaalirikosvangit tuomitaan harvoin uudesta seksuaalirikoksesta. STOP-ohjelman suorittaneiden uusimisaste oli alempi kuin verrokkivankien, mutta ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä.

s. 40 Kulttuurin asema rikosoikeudessa pohdintaan

Taina Cooke

Etnisesti yhä monimuotoisempi väestö luo paineita Suomen kulttuurisesti kapea-alaiselle rikosoikeudelle. Rikoksen motiivien perinpohjainen selvittäminen edellyttää kuitenkin aika ajoin myös kulttuuristen tekijöiden huomioon ottamista – niiden ongelmallisuudesta huolimatta.

s. 42 Kriminologia: Macconochien herrasmiehet

Matti Laine

Kirjoituksessa käsitellään asteittaista vapautumista ja käsitteen historiaa.

s. 44 Rikoksentorjunta: Kotipalvelu voi estää lasten surmia

Jukka-Pekka Takala

Palstalla arvioidaan keinoja vähentää lapsiin kohdistuvaa henkirikollisuutta.

s. 46–47 Ajassa

Uusissa seuraamuksissa tarvitaan yhteistyötä tuomitun läheisten kanssa

Vankien lapsille samat oikeudet

Uusi keinoja työperäisen ihmiskaupan ennaltaehkäisyyn

Rikolliset ottaneet tilaa haavoittuvilla asuinalueilla Ruotsissa

Lapset marginaalissa – paperittomien lasten oikeudet (s. 24)

 
Julkaistu 12.12.2014
Sivun alkuun |