Minna Sinkkonen

Lastenasiaintalomallia kokeillaan Turussa

Turun yliopistollisessa keskussairaalassa on aloitettu tämän vuoden alussa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoima LASTA-hanke, jonka tarkoituksena on pilotoida suomalaista lastenasiaintalomallia. Toiminnan kohderyhmänä ovat alle 18-vuotiaat lapset ja nuoret, joiden epäillään joutuneen väkivalta- ja/tai seksuaalirikoksen uhriksi.

Kehitettävän LASTA-toimintamallin keskiössä on eri viranomaisprosessien lapsilähtöinen ja yhteistoiminnallinen koordinaatio: esitutkinta, tarvittavat lääketieteelliset tutkimukset ja hoito, lastensuojelun toimenpiteet sekä oikeusprosessi.

Hankkeessa luotavan toimintamallin avulla vahvistetaan lapsen ja hänestä arjestaan vastaavan aikuisen osallisuutta eri prosesseihin ja autetaan selviytymään näihin liittyvistä kriiseistä. Samalla pyritään estämään se, ettei lapsi putoa eri viranomaisprosessien väliin.

LASTA-hankkeeseen on palkattu neljä työntekijää: asiantuntijalääkäri ja kolme ns. LASTA-työntekijää, jotka vastaavat lapsikeskeisestä viranomaiskoordinaatiosta ja vahvistavat lapsen ja hänen arjestaan vastaavien aikuisten osallisuutta viranomaisprosesseissa.

LASTA-työntekijä ei käy keskustelua epäiltyyn tapahtumaan liittyvistä seikoista eikä muodosta lapseen sellaista uutta viranomaissuhdetta, jota voidaan luonnehtia hoito-, lastensuojelu-, edunvalvonta- tai tutkintasuhteeksi. Sen sijaan LASTA-työntekijä pyrkii toiminnallaan vahvistamaan näitä jo olemassa olevia suhteita ja varmistamaan niiden lapsiystävällisyyden ja keskinäisen vuorovaikutuksen.

LASTA-toimintamalliin tulevat alkuvaiheessa tapaukset, joiden kotikunta ja tapahtumapaikka on Turku, Kaarina tai Raisio. LASTA-toimintamallin kehittämisprosessi jatkuu tapausten käsittelyn rinnalla vuoden 2016 loppuun asteittain laajentuen koko Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueelle. Hankkeessa haetaan valtakunnallista toimintamallia sekä fyysisen että seksuaalisen väkivallan tutkintaan. Hankkeen perusteella päätettävä malli voisi olla valtakunnallisessa käytössä aikaisintaan vuoden 2017 alusta.

Valtakunnallistamisen kautta pyritään poistamaan eriarvoisuutta tutkimuksiin pääsyssä, tutkimusten laadussa ja erityisesti lasten yhtenäisen oikeusturvan toteutumisessa asuinpaikasta riippumatta.

LASTA-hanketta ohjaavat ja tukevat valtakunnallisesti sosiaali- ja terveysministeriö, oikeusministeriö, sisäministeriö, poliisihallitus ja valtakunnansyyttäjänvirasto. Paikallisessa kehittämisprosessissa ovat mukana Turun lasten ja nuorten klinikka, lasten ja nuorten oikeuspsykiatrinen tutkimusyksikkö, Länsi-Suomen syyttäjänvirasto, Lounais-Suomen poliisi, Turun kaupungin hyvinvointitoimiala ja Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus.

Perusta kansainvälisissä sopimuksissa

Suomessa lastenasiaintalon kehittämistoiminnan perusta on Suomen perustuslain perusoikeussäännöksissä sekä Suomea velvoittavissa kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa turvattujen lapsen perus- ja ihmisoikeuksien aikaisempaa parempi toteuttaminen (esim. YK:n Lasten oikeuksien yleissopimus, LOS, SopS 60/1991) ja muissa kansainvälisissä asiakirjoissa (esim. Lanzaroten sopimus, ETS 201, SopS 87/2011 ja Euroopan neuvoston lapsiystävällisen oikeuden suuntaviivat ja direktiivi rikoksen uhrin oikeuksia, tukea ja suojelua koskevista vähimmäisvaatimuksista, 2012/29/EU). Erityisesti tavoitteena on seksuaalisen hyväksikäytön tai pahoinpitelyn uhriksi joutuneiden lasten auttamisessa ja tukemisessa sekä tutkinnan ja rikosprosessin toteuttamisessa lapsen parhaaksi eduksi ja lapsen oikeuksia kunnioittaen.

LASTA-toiminnan kannalta tärkeimmät periaatteet ovat lapsen oikeus kasvaa vapaana väkivallasta ja kaltoinkohtelusta sekä lapsen oikeus saada vaikuttaa siihen, miten häntä kohdellaan viranomaistoimintoja toteutettaessa. On lapsen etu, että ne viranomaisprosessit (lastensuojelu, rikostutkinta, oikeusprosessi, terveydenhoito), jotka käynnistyvät epäiltäessä lapsiin kohdistunutta väkivalta- ja tai seksuaalirikosta, koordinoidaan keskitetysti jo ennen prosessien käynnistymistä ja näiden prosessien aikana.

Kirjoittaja on hankkeen projektipäällikkö ja työskentelee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella.

 
Julkaistu 12.12.2014
Sivun alkuun |