Mari Laiho

Internetin monet puolet lasten seksuaalisessa hyväksikäytössä

Digitaalinen media ja teknologian kehitys on luonut uusia lasten seksuaalisen hyväksikäytön muotoja. Samalla se antaa mahdollisuuksia myös rikosten selvittämiseen ja ennaltaehkäisyyn. Jo tapahtuneisiin rikoksiin reagoimisen ohella tarvitaan keinoja myös ennaltaehkäisyyn. Pelastakaa Lapset on parhaillaan valmistelemassa oma-apuverkkoaineistoa henkilöille, jotka ovat huolissaan lapsiin tai lasten kuviin kohdistuvasta seksuaalisesta kiinnostuksestaan.

Digitaaliseen mediaan liittyvään lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön voidaan lukea limittäisiä ja eri tavoin toisiinsa yhteydessä olevia muotoja. Se, että lapsia tavoitellaan internetin vuorovaikutteisilla palstoilla myös seksuaalisiin tarkoituksiin, tiedostetaan jo melko hyvin. Toinen puoli ilmiöstä liittyy lasten kuvien kuluttamiseen seksuaalisessa tarkoituksessa, ja seksuaalisen hyväksikäytön yhteydessä tallennettuun kuvamateriaaliin ja sen levittämiseen. Vakavassa kansainvälisessä ongelmassa on kysymys todellisista seksuaalirikoksen kohteeksi joutuneista lapsista.

Nettivihje tukee kansalaisten valvontaa

Pelastakaa Lapset ry on tehnyt internetiin liittyvän lasten seksuaalisen hyväksikäytön vastaista kansainvälistä yhteistyötä jo yli kymmenen vuoden ajan. Järjestö on ylläpitänyt vuodesta 2002 lähtien vihjepalvelua (Nettivihje), johon voi ilmoittaa internetissä levitettävästä laittomasta aineistosta, ennen kaikkea lasten seksuaalisen hyväksikäytön yhteydessä tuotetusta kuvamateriaalista.

Nettivihje toimii osana INHOPEn (International Association of Internet Hotlines) koordinoimaa ja Euroopan komission Safer Internet -ohjelman tukemaa kansainvälistä yhteistyötä. INHOPE -verkostoon kuuluu 43 Hotlinea 37 maassa eri puolilla maailmaa (12/2012). Verkoston päätavoitteena on laittoman, seksuaalirikoksen yhteydessä lapsista otetun kuvamateriaalin mahdollisimman nopea poistaminen verkosta, sekä sitä koskevan tiedon välittäminen viranomaiselle siinä maassa, jossa laitonta aineistoa sisältävä sivusto sijaitsee.

Nettivihje välittää tiedon mahdollisesta suomalaisilla sivustoilla olevasta laittomasta aineistosta tai laittomaan toimintaan viittaavasta tiedosta KRP:lle sovittujen käytänteiden mukaisesti. Lähes poikkeuksetta kyse on kuitenkin ulkomaisista sivustoista, jolloin tieto saadaan välitettyä INHOPE -verkoston kautta suoraan kyseiseen maahan. Vastaanottava Hotline arvioi aineiston laittomuuden kyseisen maan lainsäädännön mukaan, ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin. Jos laitonta aineistoa sisältävä sivusto sijaitsee sellaisessa maassa, jossa ei vielä ole INHOPE-verkostoon kuuluvaa Hotlinea, välitetään tieto KRP:lle.

Internet luo hyväksikäytölle mahdollisuuksia ja markkinoita

Vihjetyöhön osallistuvat joutuvat kuvamateriaalin kautta konkreettisella tavalla todistamaan kuvissa näkyvien lasten seksuaalista hyväksikäyttöä. Useimmiten kyse on alle murrosikäisistä pienistä lapsista.

Laittoman aineiston levittäminen, kuluttaminen ja tuottaminen ovat toisiinsa yhteydessä olevia ja moniulotteisia ongelmia. Toisessa ääripäässä on järjestelmällinen rikollisuus, jonka motiivina ei ole seksuaalinen kiinnostus lapsiin vaan taloudellisen hyödyn tavoittelu. Toimeentulo saadaan hyödyntämällä lasten kuviin seksuaalista kiinnostusta tuntevien valmiutta maksaa laittomasta kuvamateriaalista. Ilmiön toisessa ääripäässä ovat useimmiten omassa lähipiirissään seksuaalisen hyväksikäytön kohteena olevat lapset ja heitä hyväksikäyttävät aikuiset. Myös välissä olevilla toimijoilla, kuvamateriaalin kuluttajilla, tallentajilla ja sen edelleen levittäjillä, on oma osuutensa motiiveistansa riippumatta.

Kysyntä lisää tarvetta tuottaa uutta materiaalia vastaamaan kuluttajien tarpeita. Tämä tarkoittaa yhä uusia todellisiin lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia.

Internet mahdollistaa myös lapsista tai lasten kuvista seksuaalisessa mielessä kiinnostuneiden henkilöiden keskinäisen yhteydenpidon, tuen ja kannustuksen. Osa lapsiin tai lasten kuviin seksuaalista kiinnostusta tuntevista on valmis tuottamaan ja jakamaan omakohtaista aineistoa – tai johdateltavissa siihen. Osa rikoksen todisteet sisältävästä aineistosta jää yksityiseen käyttöön, osa päätyy yhden tai useamman mutkan kautta laajempaan levitykseen. Luonnollisesti myös organisoitunut rikollisuus on kiinnostunut joko suoraan tai välillisesti saamaan käyttöönsä uutta aineistoa niiltä, jotka ovat valmiita sitä jakamaan joko tietoisesti tai "luottamukselliseksi" kuvittelemissaan kahdenvälisissä yhteyksissä.

Toisaalta myös keinoja apuun ja rikosten selvittämiseen

Vaikka internet on luonut uusia mahdollisuuksia lapsiin tai lasten kuviin seksuaalista kiinnostusta tunteville, antaa se aiempaa tehokkaammat mahdollisuudet rikosten selvittämiseen. Asiaan myös kiinnitetään kansainvälisesti yhä enemmän huomiota, ja ongelmia lähestytään eri näkökulmista. Missä tahansa maassa esille tuleva rikos voi johtaa lukuisten muiden laittoman kuvamateriaalin hallussapitoon, levittämiseen tai seksuaalirikokseen syyllistyneiden paljastumiseen eri maissa. Esille tulevan uuden aineiston huolellinen analysointi niin kansallisella tasolla kuin kansainvälisessä yhteistyössä antaa myös mahdollisuudet tunnistaa ja tavoittaa juuri parhaillaan avun tarpeessa olevia lapsia.

Rikolliseen toimintaan ryhtymisellä on vaikutuksensa ja seuraamuksensa. Päätös edetä lapsiin kohdistuvan seksuaalisen kiinnostuksen mukaisiin tekoihin merkitsee kauaskantoisia seuraamuksia monen ihmisen elämään – ennen kaikkea seksuaalisen hyväksikäytön kohteena olevan lapsen, mutta myös hänen läheistensä, sekä tekijän itsensä ja hänen lähipiirinsä. Kaikki lapsiin tai lasten kuviin seksuaalista kiinnostusta tuntevat henkilöt eivät mahdollisista haluistaan huolimatta kuitenkaan etene vahingolliseen ja laittomaan toimintaan ja halua aiheuttaa vahinkoa itselleen tai muille. Silloin kun oman käyttäytymisen säätelyn tueksi tarvitaan apua, tulee sitä myös olla saatavilla.

Pelastakaa Lapset ry on parhaillaan valmistelemassa ennaltaehkäisyyn tähtäävää anonyymia oma-apuverkkoaineistoa. Se on tarkoitettu henkilöille, joilla on huoli omasta seksuaalisesta kiinnostuksestaan lapsiin tai lasten kuviin ja tähän liittyvästä internetin käytöstä. Sivuston tarkoitus on saada pohtimaan oman seksuaalisen kiinnostuksen riskejä sekä antaa valmiuksia oman käyttäytymisen hallintaan niin että pidättäytyminen vahingolliselta ja muiden ihmisten oikeuksia loukkaavalta toiminnalta on mahdollista. Jos joku materiaalin ansiosta pystyy säätelemään käyttäytymistään ja yksikin lapsi säästyy seksuaaliselta hyväksikäytöltä, on hanke kannattanut.


Kirjoittaja on Lasten suojelu digitaalisessa mediassa -toimintojen päällikkö Pelastakaa Lapset ry:ssä.
 
Julkaistu 19.12.2012