Viharikoksia poliisin tietoon edellisvuotta enemmän

Poliisin tietoon tulleiden viharikosten määrä kasvoi viime vuonna 17 prosenttia. Poliisiammattikorkeakoulun tekemän vuosiselvityksen mukaan poliisille ilmoitettiin vuonna 2009 yhteensä 1 007 viharikosta, kun vuonna 2008 tapauksia oli 859. Suurimmassa osassa rikosilmoituksista tapaus sisälsi rasistisia piirteitä, ja yleisin rikosnimike oli edellisvuosien tapaan pahoinpitely.

Suurimmassa osassa (85 %) viime vuonna ilmoitetuista viharikosepäilyistä oli rasistisia piirteitä. Rasististen rikosten kokonaismäärä oli 14 prosenttia suurempi kuin vuonna 2008. Eniten rasistisia rikosepäilyjä kirjattiin Helsingissä.

Rasistisissa jutuissa epäilty oli tyypillisimmin 15-24-vuotias suomalainen mies. Asianomistajista valtaosa (n. 60 %) oli Suomen kansalaisia, mm. romaneja ja Suomessa syntyneitä maahanmuuttajien lapsia. Ulkomaalaisista rasistisen rikoksen uhriksi joutuivat yleisimmin somalit.

Muut kuin etnisyyteen tai kansallisuuteen perustuvat viharikokset ovat poliisin rekisterissä harvinaisia. Esimerkiksi uhrin uskontoon perustuvia tapauksia oli vuonna 2009 yhteensä 83 ja uhrin seksuaalinen suuntautuminen oli motiivina 31 rikosepäilyssä.

Viharikosten tilastointi perustuu poliisin valtakunnallisiin rikosilmoitustietoihin. Viharikoksilla tarkoitetaan tekoja, joiden motiivina ovat ennakkoluulot tai vihamielisyys uhrin edustamaa ryhmää kohtaan. Etnisen tai kansallisen taustan lisäksi viharikoksen motiivina voi olla uhrin oletettu tai todellinen uskonnollinen vakaumus tai elämänkatsomus, seksuaalinen suuntautuminen, sukupuoli-identiteetti, sukupuolen ilmaisu tai vammaisuus. Poliisin tietoon tulleen rasistisen rikollisuuden määrää on seurattu Suomessa yli kymmenen vuoden ajan, ja vuoden 2008 tapauksista alkaen seurantaa on kehitetty laajemmaksi viharikosten tilastoinniksi.

Suomen rikoslaki ei tunne rikosnimikkeitä "rasistinen rikos" tai "viharikos". Vaikka rikoslaki ei tunne viharikosta nimikkeenä, teon rasistinen motiivi voi olla rangaistuksen koventamisen peruste.

Rasistisia rikoksia koskevasta ehdotuksesta lausunnot saatu

Rasistisia rikoksia koskevasta työryhmäehdotuksesta annetuista lausunnoista on julkaistu tiivistelmä. Lausuntonsa oikeusministeriölle antoi kaikkiaan 20 tahoa. Lausunnonantajat suhtautuivat työryhmän ehdotuksiin myönteisesti, vaikka useimmat heistä esittivätkin huomautuksia moniin yksityiskohtiin. Ehdotus sai osakseen myös kriittistä palautetta.

Alkuvuonna työryhmä esitti rasististen tekojen kriminalisointien selkeyttämistä. Sen mukaan myös rangaistuksen koventamisperusteita tulisi täsmentää, jotta ne nykyistä laajemmin soveltuisivat myös ns. viharikoksiin. Koventamisperusteena mainittaisiin rasistisen motiivin lisäksi uhrin uskonto tai elämänkatsomus, syntyperä, sukupuolinen suuntautuminen ja vammaisuus. Uudistuksen tavoitteena on saattaa voimaan Euroopan neuvoston tietoverkkorikoksia koskevan sopimuksen rasisminvastainen lisäpöytäkirja ja panna kansallisesti täytäntöön EU:n rasismin torjuntaa koskeva puitepäätös.

Oikeusministeriö pyysi keväällä lausuntoa myös muistiosta, joka koski internet-sivustojen ylläpitäjien vastuuta valvoa rasistista kirjoittelua. Niistä on tarkoitus koota erikseen muistio ensi vuoden alussa.

Viharikollisuusraportti luettavissa osoitteessa www.polamk.fi/julkaisut . -RK

Haaste 4/2010

 
Julkaistu 13.12.2010