Riikka Kostiainen

Keravalla päättäjäisriehaa hillitään päihteettömällä toiminnalla

Suomen ehdokas vuoden 2006 Euroopan rikoksentorjuntapalkinnon saajaksi on Keravan koulujen päättäjäisviikonlopun katutapahtuma. Vuonna 2002 ensimmäisen kerran järjestetystä Katujen yöstä on muodostunut jokavuotinen käytäntö, joka pitää sisällään mm. katusählyä, makkaranpaistoa ja ilmaiskonsertin. Lisäksi vanhemmat ja järjestöt partioivat kaduilla aamuyöhön ja poliisi tehostaa valvontaansa. Toiminnalla on ollut hillitsevä vaikutus nuorten juhlintaan.

Katujen yö -tapahtumaan liittyvä ilmaiskonsertti Keravalla. Kuvaaja: Ville-Pekka Reen

Idea Katujen yön tapahtumien järjestämisestä Keravalla koulujen päättäjäisviikonloppuna 2002 pohjautui suurelta osin vuoden 2001 väkivallantekoihin vastaavana viikonloppuna. Silloin kolme päihtynyttä alle 18-vuotiasta nuorta surmasi kaksi vanhahkoa ihmistä ja pahoinpiteli vakavasti kolmannen. Henkirikoksia leimasivat ryöstäminen ja poikkeuksellinen väkivalta. Lisäksi ryhmä teki useita vähemmän vakavia rikoksia ja mukana "hengaili" puolen tusinaa muuta nuorta. Väkivallan teot järkyttivät ihmisiä suuresti ja käynnistivät sekä valtakunnallisia että paikallisia toimenpiteitä nuorisorikollisuuden ehkäisemiseksi.

Keravan kaupunginjohtaja asetti välittömästi tapahtumien jälkeen nuorison syrjäytymisen ehkäisemistä tutkivan asiantuntijatyöryhmän. Se ehdotti raportissaan monenlaisia toimenpiteitä. Keskeistä oli henkilöresurssien lisääminen nuorten parissa tehtävään työhön, mutta myös esim. ohjatun toiminnan ja harrastusmahdollisuuksien lisäämistä nuorille sekä aikuisten näkyvyyttä kaduilla pidettiin tärkeänä.

Asiantuntijatyöryhmä ehdotti myös yhteistyötä rikoksentorjuntaneuvoston kanssa paikallisen turvallisuusyhteistyön kehittämiseksi. Kaupunki ja neuvosto järjestivätkin toukokuussa 2002 seminaarin, jonka yhdessä työryhmässä pohdittiin koulujen päättäjäisriehan rauhoittamista. Siellä käytiin läpi Tanskan rikoksentorjuntaneuvoston tuottama materiaali, kuinka viimeinen koulupäivä tulisi suunnitella turvalliseksi ja häiriöttömäksi.

Nuorille järjestettiin päihteetöntä toimintaa

Katutapahtuman 2002 tavoitteena oli varmistaa, ettei koulujen päättäjäisviikonloppuna pääsisi tapahtumaan mitään vakavaa. Laajempina tavoitteina taustalla olivat yhteisöllisyyden edistäminen sekä lasten ja nuorten tukeminen.

Idea katutapahtumasta syntyi vasta huhtikuussa 2002. Näin ollen tapahtuman suunnittelulle ja valmistelulle ei jäänyt kovin paljon aikaa (päättäjäispäivä oli la 1. 6.). Mahdolliset yhteistyökumppanit ja lasten vanhemmat kutsuttiin mukaan erityisellä haastekirjeellä. Eri tahot saatiin hyvin mukaan nopeasta aikataulusta huolimatta, mihin vaikuttivat varmasti tuoreessa muistissa olleet edellisvuoden tapahtumat.

Katujen yö laajeni alkuperäisestä suunnitelmasta – vanhempien katupartioinnin tehostamisesta – mittavaksi kaksipäiväiseksi tapahtumaksi. Perjantai-iltana järjestettiin mm. makkaranpaistoa, lentopalloa, katusählyä ja Kesäyönmarssi. Varsinaisena päättäjäispäivänä lauantaina oli ohjelmassa melontaa, jousiammuntaa, makkaragrilli, katukorista ja Aurinkomäen ilmaiskonsertti, jossa esiintyi paikallisia bändejä.

Tapahtuman päävastuu oli Keravan kaupungin sivistysasiain keskuksella/nuorisotoimistolla. Lisäksi suunnitteluun ja toteutukseen osallistui kaupungin muita hallintokuntia, seurakunta, poliisi, Suomen Punainen Risti, urheiluseuroja, nuorisojärjestöjä, oppilaiden vanhempia sekä paikallisia yrityksiä. Myös kaupungin luottamusmiehet sitoutuivat vahvasti hankkeeseen ja moni osallistui katupartiointiin.

Ohjelma suunniteltiin yhteispalavereissa, joissa järjestelyvastuut jaettiin tarkasti. Kukin taho huolehti oman ohjelmaosuutensa toteuttamisesta itsenäisesti. Myös rikoksentorjuntaneuvoston asiantuntemusta käytettiin ohjelman suunnittelussa hyväksi. Katutapahtumasta järjestettiin lehdistötilaisuus ja sitä mainostettiin nuorille ulkojulistein ja internetissä. Järjestyksenpitoon varauduttiin kumpanakin päivänä, erityisesti panostettiin ilmaiskonserttiin. Nuorten mediapaja kuvasi katutapahtumasta videofilmin, jota esitettiin myöhemmin eri yhteyksissä.

Kaikki tilaisuudet olivat nuorille ilmaisia, myös makkara ja virvoitusjuomat. Ruoka- ja juomatarjoilun oli tarkoitus hillitä humaltumista. Katutapahtuman mahdollistivat yhteistyö muiden hallintokuntien kanssa, kansalaisten vapaaehtoistyö ja paikallisten yritysten lahjoittamat ruuat, juomat ja lavarakenteet. Kustannuksia, lähinnä konsertin järjestelyistä ja järjestysmiesten palkkioista, kertyi noin 2900 euroa.

Nuorten juhlintaa onnistuttiin hillitsemään

Katutapahtuman 2002 jälkiarvioinnissa järjestäjät pitivät sitä erittäin onnistuneena: tilaisuuksiin osallistui runsaasti sekä nuoria että aikuisia (arviolta 500), yleisöltä tuli kiitoksia ja pyyntöjä vastaavista tapahtumista ja edellisvuoden kaltaisilta järkyttäviltä tapahtumilta vältyttiin. Vaikka nuorisoa oli odotetusti liikkeellä saman verran kuin päättäjäisviikonloppuna yleensä, nuoret käyttäytyivät kohtuullisen hyvin. Tilaisuudet olivat päihteettömiä, mutta nuorten juopottelua ulkona ei pyritty estämään vaan lähinnä valvomaan. Esimerkiksi poliisi ei pääsääntöisesti kaatanut alkoholijuomia maahan, vaikka sillä olisi ollut siihen oikeus, koska haluttiin estää nuorten lähteminen muualle ryypiskelemään.

Katupartion ja poliisin näkemyksen mukaan päättäjäisviikonloppu 2002 sujui Keravalla edellisvuosia rauhallisemmin. Koska poliisivalvontaa lisättiin, poliisin kirjaamien rikosten ja häiriöiden sekä muiden tehtävien saattoi odottaa lisääntyvän koulujen päättäjäisviikonloppuna. Näin tapahtuikin poliisiin tietoon tulleissa pahoinpitelyissä ja häiriökäyttäytymisissä. Ne kuitenkin vähentyivät seuraavina vuosina jonkin verran vuodesta 2001 huolimatta edelleen ylläpidetystä poliisivalvonnasta, mikä tukisi käsitystä päättäjäisviikonvaihteen pysyvästä rauhoittumisesta. Vielä selvempää tukea sille, että varsinkin nuorten alkoholinkäyttö rauhoittuu, antavat tiedot alaikäisten (15–17-vuotiaiden) säilöönotoista juopumuksen vuoksi. Vuonna 2001 otettiin säilöön 35 nuorta, vuonna 2002 viisi vähemmän ja määrä pysyi tätä alhaisempana myös seuraavina vuosina.

Katujen yön järjestetty ohjelma tavoitti yleensä runsaasti nuorisoa, joskaan eräät osuudet (esim. kirjasto perjantaina auki klo 23 asti) eivät toimineet. Seuraavina vuosina tapahtumaa on muutettu niin, että perjantai-iltana järjestetään vain katusählyturnaus ja muuten ohjelma keskittyy varsinaiseen päättäjäispäivään, kesäkuun ensimmäiseen lauantaihin.

Vuoden 2001 päättäjäisviikonlopun tapahtumat lienevät olleen hyvinkin merkittävä keravalaisten turvattomuuden tunteen kannalta. Päättäjäisten rauhoittaminen lienee olennaisestikin vaikuttanut siihen, että kaupunkilaisten mielestä katuturvallisuus parantui. Keravalla vuosittain tehdyssä palvelukyselyssä yleistä järjestystä ja turvallisuutta pitää nykyään (2005) hyvänä 85 % kuntalaisista, kun vuonna 2001 luku oli 58 %. Turvallisuudentunne kaupungissa parani jo heti vuonna 2002 (78%). Etelä-Suomen lääninhallituksen vuoden 2003 turvallisuustutkimuksen mukaan Keravalla 40 % vastaajista oli sitä mieltä, että katuturvallisuus oli parantunut kolmen viime vuoden aikana. Eniten turvallisuutta parantavina seikkoina nähtiin nuorisolle tarkoitetun toiminnan lisääminen, asemien vartiointi ja poliisipartioiden näkyvyys. Myös nuorten keskuudessa tehtävää vapaaehtoispartiointia kannatettiin keskimääräistä enemmän.

Toiminnan vakinaistaminen on sekin osoitus projektin onnistuneisuudesta. Lisäksi katutapahtuma on alusta asti edistänyt yhteisen vastuun ottamista siitä, että nuorille järjestetään ohjelmaa, että nuoret saavat tarvittaessa tukea ja että päättäjäisviikonloppu sujuu ilman suurempia ongelmia ja onnettomuuksia.

Lähteinä on käytetty Keravan nuorisosihteerin Ulla Rajalan haastattelua, Keski-Uudenmaan poliisilaitoksen tilastotietoja sekä Satu Koivun pro gradua "Poliisi Keravalle – Kansalaisliikkeen tarina". Turun yliopisto 2006.

Euroopan rikoksentorjuntapalkinnon 2006 saaja ratkesi Parhaiden rikoksentorjuntakäytäntöjen EU-konferenssissa marraskuun lopussa. Kilpailun voitti Tanska hankkeella, jossa lasten riskikäyttäytymistä pystyttiin vähentämään oikaisemalla heidän väärinkäsityksiään muiden samanikäisten käyttäytymisestä. Kilpailun ja konferenssin teemana oli alkoholiin ja huumeisiin liittyvän väkivallan, rikosten ja häiriökäyttäytymisen ehkäisy. Aiheesta on enemmän ensi numerossa.

 
Julkaistu 15.12.2006