Saija Järvinen & Hannakaisa Ryynänen

Järvenpäässä pyritään väkivallan vähentämiseen ja ehkäisemiseen

Lehtien palstoilla väkivalta näkyy järvenpääläisille ravintolaillan päätteeksi tapahtuvina tappeluina ja humalaisten puukotuksina. Poliisin tilastoimissa rikoksissakin alkoholi on mukana kahdessa tapauksessa kolmesta. Suuri osa väkivallasta ei kuitenkaan tule viranomaisten tietoon. Järvenpään pilottihankkeen yhtenä tarkoituksena on hakea keinoja väkivallan kattavampaan ehkäisyyn ja puuttua piiloon jäävään rikollisuuteen. Lapset ja nuoret sekä alkoholiehtoisen väkivallan vähentäminen nousevat avainasemaan.

Järvenpää on ollut pilottikaupunki rikoksentorjuntaneuvoston valmistelemassa kansallisessa väkivallan vähentämisohjelmassa, jota toteutetaan Turvallisuustalkoot -rikoksentorjuntaohjelman rinnalla ja osana sisäisen turvallisuuden ohjelmaa.

Väkivallan vähentämisohjelmassa esitettiin käynnistettäväksi väkivaltaa vähentämään ja ehkäisemään pyrkivä paikallinen pilottihanke alueelle, jolla väkivaltarikollisuutta esiintyy väestön määrään ja rakenteeseen nähden keskimääräistä enemmän. Järvenpään kaupunki lähti mukaan pilottihankkeeseen, koska kaupungin strategiassa painottuu ongelmien ehkäisy.

Paikallisen pilottihankkeen suunnittelu alkoi syksyllä 2005. Pilotti käynnistyi paikallisen väkivaltatilanteen kartoituksella, joka nähtiin välttämättömäksi tarjoamaan suunnittelulle pohjaa. Perusteellista alkukartoitusta voidaan käyttää myöhemmin myös toteutettavien toimenpiteiden vaikutusarvioinneissa, jotka kuuluvat olennaisena osana hankkeeseen.

Paikalliset tarpeet ohjaavat toteutusta

Järvenpään väkivaltatilanteen alkukartoitusvaiheessa haastateltiin paikallisia toimijoita, kartoitettiin päällekkäisten tai toisiaan sivuavien hankkeiden yhteisiä tavoitteita, luotiin verkostoja luomisen ja mm. analysoitiin poliisin tietoon vuonna 2005 tulleet rikosilmoitukset. Tärkeäksi nähtiin olla tietoisia kaikista projekteista, joilla kaupungissa pyritään samansuuntaisiin tavoitteisiin, oli se sitten väkivallan vähentämistä suoraan, hieman yleisemmällä tasolla riskiryhmiin vaikuttamista tai syrjäytymisen ehkäisemistä. Ajatuksena oli välttää päällekkäisen työn tekemistä ja lisätä eri hankkeiden yhteistyötä.

Hankkeen ohjausryhmä koottiin vuoden 2006 alussa ja se nosti lähtökohdaksi pilotin toteuttamisessa nimenomaan paikalliset tarpeet. Koska kaupungin strategiassa painottuu ongelmien ehkäisy, hankkeen ohjausryhmä halusi painottaa väkivallan ehkäisyä. Ohjausryhmässä toiseksi painopistealueeksi haluttiin nostaa lapset ja nuoret - mikä tapahtui jo ennen kuin sisäisen turvallisuuden ministeriryhmä marraskuussa 2006 päätti, että eri hallinnonalojen yhteinen painopiste vuonna 2007 on lapsiin ja nuoriin kohdistuvan väkivallan vähentäminen.

Väkivallan uhrin tunnistaminen ja väkivallan puheeksiotto

Hankkeeseen liittyen Järvenpään terveyskeskuksessa on alettu kirjata aikaisempaa tarkemmin väkivaltaa ja siitä aiheutuneita vammoja. Tarkoituksena on lisätä oikeusturvaa ja jatkossa rakentaa ja selkeyttää toimintamallia, joka määrittää viranomaisten väliset vastuut uhrin jatko-ohjauksesta. Näin parannetaan viranomaisten yhteistyötä väkivallan tunnistamiseksi ja sen uhrien, tekijöiden ja näkijöiden auttamiseksi. Menettely antaa mahdollisuuksia arvioida myös vammoja aiheuttavan väkivallan laajuutta. Pahoinpitely- ja kehonkarttalomakkeen käyttöön ottamista valmisteleva koulutus järjestettiin Järvenpäässä kesällä.

Nuorten päihteidenkäyttö ja kokemukset turvallisesta arjesta

Koululaisille toukokuussa 2006 suunnatussa Turvallinen arki -kyselyssä kerättiin tietoja nuorten arjesta, päihteiden käytöstä, koulukiusaamisesta, väkivaltakokemuksista sekä muista asioista, jotka nuoria mahdollisesti huolestuttivat.

Kyselyn tuloksia voidaan odottaa vuoden lopussa. Alustavien tulosten perusteella suunnitellaan parhaillaan, millaisia toimenpiteitä nuorille esimerkiksi kouluissa suunnattaisiin. Koska suomalainen väkivalta on pitkälle alkoholiehtoista, hanke pyrkii vähentämään ja siirtämään nuorten alkoholikäyttöä myöhemmäksi.

Ensi vuonna Järvenpäässä on tarkoitus alkaa toteuttaa toimia, joiden tavoitteena on nuorten päihdekokeilujen aloitusiän nostaminen sekä päihteiden käytön ja tätä kautta päihteiden käyttöön liittyvän väkivalta- ja häiriökäyttäytymisen vähentäminen. Nämä oli nostettu tavoitteeksi myös Väkivallan vähentämisen ohjelmassa. Hankkeella pyritään luomaan toimintamalleja ennaltaehkäisyn ja varhaisen puuttumisen tueksi ja ottamaan kodit ja koulut mukaan vaikuttamaan nuorten päihde- ja riskikäyttäytymiseen.

Järvenpään juhlimiskulttuuri ja väkivalta

Koska suuri osa Järvenpään väkivaltarikollisuudesta keskittyy yöaikaan ravintolohin ja kaduille, kolmas toteutettava toimenpidekokonaisuus tähtää alkoholiehtoisen väkivallan vähentämiseen anniskelupaikoissa ja yleisillä paikoilla.

Järvenpää on "risteysasema" siinä mielessä, että paikkakunnalle saapuu viikonloppuisin runsaasti ulkopuolisia juhlijoita. Tämä näkyy selkeästi myös rikosilmoituksissa – monet väkivallan tekijöistä ovat vieraspaikkakuntalaisia. Väkivallan teot ovat keskittyneet Järvenpään keskustan alueelle. Pahoinpitelyt tapahtuvat usein aamuyön tunteina ravintoloiden sulkemisajan kieppeillä, jolloin sekä tekijät että uhrit ovat ehtineet hankkia itselleen tukevan humalatilan. Keskustan alueen pahoinpitelyitä leimaa humalan lisäksi niiden summittaisuus. Tappelut alkavat pitsajonossa etuilusta, tanssilattialla tönimisestä tai mustasukkaisuudesta ja jatkuvat usein ravintoloiden ulkopuolella häiriköiden saatua poistumismääräyksen ravintolasta. Rikosilmoitustietojen analyysin perusteella kävi ilmi, että puuttumiseen keskustan ravintoloissa ja niiden ulkopuolella tapahtuvaan väkivaltaan olisi tarvetta etenkin talvikuukausina.

Vuonna 2004 Järvenpäässä käynnistettiinkin noin vuoden kestänyt hanke, jolla pyrittiin vähentämään yleisillä paikoilla ja ravintoloissa ja ravintoloiden sulkemisaikana tapahtuvaa väkivaltaa. Hanketta arvioinut Hyttinen (2006) totesi, että ilman ravintolahankkeen toteutusta, eli poliisin ja ravintoloiden yhteistyötä, vuonna 2004 Järvenpäässä alkanut jyrkkä nousu pahoinpitelyissä olisi voinut jatkuakin, kun trendi sen sijaan kääntyi laskuun. Poliisi on jatkanut tapaamisia ravintoloitsijoiden kanssa vuoden 2004 hankkeen jälkeen, vaikkakin harvemmin.

Nyt suunniteltavissa toimissa tarkoituksena on jatkaa anniskelupaikkojen ja poliisin yhteistyötä edelleen sekä houkutella lisäksi alkoholin vähittäismyyntipisteet ja kaupungin tekninen toimi mukaan suunnittelemaan toimia, joilla keskustan aluetta voitaisiin rauhoittaa ja lisätä asukkaiden turvallisuudentunnetta yleisillä paikoilla. Talvikuukausien ravintolaväkivallan lisäksi tarkoituksena on kiinnittää huomiota puistoalueilla tapahtuvaan juomiseen ja väkivaltaan kesäkuukausina sekä miettiä keinoja, miten alkoholin myyminen ja välittäminen nuorille saataisiin loppumaan.

Ensi vuoden aikana ajankohtaistuu väkivallan vähentämistoimien toteuttaminen paikallistasolla. Järvenpään pilottihankkeeseen liittyy myös arviointi ja sen avulla etsitään hyviä käytäntöjä, joita muuallakin voitaisiin myöhemmin toteuttaa. Järvenpään tilanteen alkukartoituksesta kertyvien tietojen vielä karttuessa ja paikallisesta tarpeesta käsin voidaan kaupungissa ensi vuonna käynnistää muunkinlaisia väkivallan vähentämisen ohjelmaan liittyviä toimenpiteitä.

Kirjoittajat vastaavat Järvenpää-hankkeen käytännön toteutuksesta. Järvinen on suunnittelija oikeusministeriössä/rikoksentorjuntaneuvostossa ja Ryynänen päätoiminen projektityöntekijä.

 
Julkaistu 15.12.2006