Tuoreet raportit kartoittavat keinoja korruption torjumiseksi

Korruption torjumiseksi on julkaistu kaksi raporttia, joiden tarkoituksena on tehostaa korruption ennaltaehkäisyä, tunnistamista ja paljastamista. Raportit ovat osa vuosille 2016–2020 laadittua harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimenpideohjelmaa.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston julkaisema raportti kokoaa keinoja, joilla voidaan ehkäistä korruptiota julkisissa hankinnoissa. Julkisten hankintojen yhteenlaskettu arvo on viime vuosina ollut vähintään 30–35 miljardia euroa vuodessa. Hankintojen osuus Suomen bruttokansantuotteesta on noin viidennes, joten niiden taloudelliset vaikutukset ovat merkittäviä.

Korruption ehkäisyn keinoiksi raportti nostaa hankintaosaamisen vahvistamisen, kuntien sisäisen valvonnan kehittämisen, korruption torjunnan ottamisen osaksi sisäistä valvontaa, julkisen toiminnan yhtiöittämiseen liittyvien riskien tiedostamisen ja avoimuuden lisäämisen, julkisten hankintojen tarjoustietojen saatavuuden ja analysoinnin kehittämisen, rikosrekisteriotteiden tarkistamisprosessin tehostamisen sekä velvoitteidenhoitoselvitysten käyttömahdollisuuksien parantamisen. Raportin mukaan keskeistä on parantaa harmaan talouden riskien tuntemusta, hankintaosaamista ja julkisen rahankäytön valvontaa ja avoimuutta.

Toinen, Valtakunnansyyttäjänviraston julkaisema raportti tarjoaa rikosprosessiketjussa toimiville viranomaisille konkreettisia ohjeita ja keinoja korruption tunnistamiseksi ja korruptiorikosten paljastamiseksi. Raportin mukaan kaikille rikosprosessiketjussa toimiville viranomaisille tulee järjestää koulutusta aiheesta. Myös esitutkinta- ja viranomaisyhteistyötä tulee lisätä. Lisäksi tuodaan esille, että korruptioepäilystä ilmoittavan henkilön suoja tulisi olla nykyistä selkeämpi ja että ilmoituskanavia tulee kehittää.

Opas korruption ennaltaehkäisyyn, tunnistamiseen ja paljastamisen tehostamiseen

Harmaa talous ja hankinnat

/RK

 
Julkaistu 27.9.2019
Sivun alkuun |