Vankilateatteri vahvistaa vapaudessa tarvittavia taitoja

Suomalaista vankilateatteria ja sen vaikutuksia kartoittaneessa tutkimuksessa saatiin näyttöä siitä, että Suomen ainoan vankilateatteriin keskittyneen toimijan – Taittuu ry:n – projektit ovat tarjonneet vangeille oppimisen ja yhteisöllisyyden kokemuksia sekä vahvistaneet vapaudessa tarvittavia taitoja. Tutkimuksen toteutti Rikosseuraamuslaitoksen tutkimus- ja kehittämismäärärahalla Laura Menard yhteistyössä Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian oppiaineen kanssa.

Taittuu ry:n vankilateatteriprojekteissa vangit käsikirjoittavat ja esittävät näytelmän ammattiteatterissa aidolle yleisölle. Apunaan heillä on ammattilaisohjaaja ja tuotantotiimi. Yhteisöllisyyden ja luottamuksen kokemukset olivat kannustaneet ja velvoittaneet osallistujia esityksen valmistamisen eri vaiheissa ja mahdollistaneet onnistumisen kokemuksen. Vankilateatteriin osallistuneiden haastateltavien yleisimmin mainitsemia kuntoutusvaikutuksia olivat itsetunnon koheneminen, avoimuuden lisääntyminen ja kasvanut luottamus muita kohtaan. Osa haastatelluista koki vankilateatteriprojektiin osallistumisen auttaneen suuntaamaan ajatukset tulevaisuuteen. Fyysisenä toimintamuotona vankilateatteri oli tarjonnut uusia tapoja oppimiseen ja itseilmaisuun sellaisillekin osallistujille, jotka eivät olleet kokeneet hyötyneensä perinteisemmistä kuntoutusohjelmista.

Tutkimuksessa kartoitettiin haastatteluilla myös vankilateatterin saamaa vastaanottoa henkilökunnan keskuudessa. Vankilan henkilökunnan kokemukset vankilateatterista olivat pääosin myönteisiä, joskin joiltain osin ne jakautuivat vahvasti.

Tutkimushaastattelujen piiriin saatiin noin 75 prosenttia kaikista Taittuu ry:n vankilateatteriprojekteihin osallistuneista henkilöistä. Aineistoa täydennettiin uusintarikollisuutta mittaavilla rekisteriaineistoilla. Rekisteriaineistoista kävi ilmi, että uusintarikollisuus oli yleisempää verrokkiryhmässä kuin osallistujaryhmässä, mutta ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä.

Menard, Laura (2018): Vankilateatterin vaikutukset ja vaikuttavuus. Taittuu ry:n esteettis-eettinen työtapa vankien kuntoutuksessa. Rikosseuraamuslaitoksen julkaisuja 2/2018.

 
Julkaistu 28.9.2018
Sivun alkuun |