Riikka Kostiainen

Vapaaehtoisten rikostaustan selvittäminen yleistyy

Laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä tuli voimaan toukokuussa 2014. Lailla on ollut ennaltaehkäisevä vaikutus, arvioivat asiantuntijat.

Oikeusrekisterikeskuksen tilastojen mukaan rikostausta on lain voimaantulon jälkeen tarkastettu 971 henkilöstä vuonna 2014, 2498 henkilöstä vuonna 2015 ja tämän vuoden elokuun loppuun mennessä 1993 henkilöstä. Vapaaehtoisten rikostaustan selvittäminen on siis vähitellen lisääntymässä, mutta mahdollisuuden käyttö on ollut vähäisempää kuin lakia valmisteltaessa arvioitiin (HE 149/2013).

Toiminnan järjestäjällä on oikeus mutta ei velvollisuutta selvittää vapaaehtoiseksi hakevan rikostausta, jos vapaaehtoinen on tehtävässään suoraan ja säännöllisesti tekemisessä lasten kanssa. Ainoastaan lain voimaantulon jälkeen toimintaan mukaan tulleen vapaaehtoisen rikostausta voidaan selvittää ja siihen on saatavan tämän suostumus. Otteeseen merkitään tiedot mm. seksuaalirikoksista, väkivaltarikoksista sekä huumausainerikoksista annetuista tuomioista Suomessa ja EU:ssa. Otteen hakeminen Oikeusrekisterikeskuksesta maksaa toiminnan järjestäjälle 12 euroa. Vapaaehtoistoiminnan järjestäjä pääsee tarkistamismenettelyn piiriin kuitenkin vasta, kun se on luonut toimintaohjeet lasten turvallisuuden parantamiseksi.

– Rikostaustan tarkastaminen on vain yksi ennalta estävä toimi. Vapaaehtoistehtävän järjestäjän luomilla menettelyillä on rikostaustan selvittämistä merkittävämpi rooli lasten turvallisuuden kannalta. Muut ennalta estävät toimet, kuten toimintaohjeen luominen ja tehtävien luokittelu, on nostettu merkittävään osaan vapaaehtoisjärjestöissä tapahtuvassa prosessissa, joten kaikkien ennalta estävien toimien yhteisvaikutus on varmasti todellinen, rekisteripäällikkö Teemu Mikkola Oikeusrekisterikeskuksesta arvioi.

Urheiluseurat eivät ole olleet aktiivisia

Rekisteriasiantuntija Joel Rouvinen kertoo, että Oikeusrekisterikeskus ei varsinaisesti tilastoi vapaaehtoistoimijoita toiminnan perusteella. Kun toimijan nimen perusteella arvioi, urheilu- ja liikuntatoiminnan järjestäjät kysyivät vuonna 2014 rikosrekisteriotetta 34:stä, vuonna 2015 29:stä ja 2016 elokuun loppuun mennessä 32 vapaaehtoiseksi hakevasta henkilöstä. Rouvisen mukaan urheilu- ja liikuntatoimintaa varten on tullut hakemuksia sen verran vähän, että niistä on vaikea tehdä johtopäätöksiä. Hakemuksia on kuitenkin tullut ympäri maata ja koskien niin yksilö- kuin joukkuelajien valmennusta.

Vapaaehtoisten rikosrekisteriotteista on paljastunut vain yksi rikostausta ja siinä tapauksessa oli kyse tukiperheenä toimimisesta, ei urheiluvalmennuksesta. Liikunta- ja urheiluseurojen työtekijöiltä rikostaustoja on paljastunut muutaman kerran (v. 2014: 3, v. 2015: 3 ja tilanne 31.8.2016: 0).

Valtakunnallisen urheilu- ja liikuntaorganisaatio Valon järjestöpäällikkö Rainer Anttila näkee mahdollisuuden vapaaehtoisten rikostaustan selvittämiseen tarpeelliseksi keinoksi seuratoiminnan turvallisuuden lisäämisessä. Entistä useampi lapsi ja nuori on mukana liikunta- ja urheiluseuratoiminnassa. Samalla tarvitaan entistä enemmän vapaaehtoisia ohjaus- ja valmennustehtäviin. Mukaan tulevien taustojen selvittäminen on tässä tilanteessa entistäkin tärkeämpää.

– Valo on tehnyt sekä yksin että yhdessä muiden keskusjärjestöjen kanssa ohjeistusta asiasta. Näin on pyritty tekemään vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisen mahdollisimman helpoksi. Asia on esillä erilaisissa yhdistyshallinnon koulutuksissa ja se tiedostetaan paremmin ja paremmin, vaikka mahdollisuutta ei vielä olekaan paljon käytetty.

Keskusjärjestö Valon näkemyksen mukaan ennaltaehkäisy on lainsäädännön merkittävin vaikutus. Liikunta- ja urheilujärjestöjen keskeinen ohjenuora on urheilun eettiset periaatteet, jossa on huomioitu väkivallattomuus, päihteettömyys ja seksuaalinen koskemattomuus sekä moni muu asia, jotka edistävät kaikille turvallista seuratoimintaa.

Lastensuojelujärjestöt selvittävät paljon

Erityisesti lastensuojelujärjestöt Pelastakaa Lapset ja Mannerheimin lastensuojeluliitto (MLL) ovat olleet aktiivisia selvittämään vapaaehtoistensa rikostaustoja.

– Rikostaustan selvittämismenettelyn mahdollistaminen vapaaehtoistyössä on tärkeää, koska se edistää lapsen oikeuden toteutumista ja lasten turvallista kasvuympäristöä. Lapsen oikeuksien sopimuksen 19. artiklan mukaan sopimusvaltioiden tulee ryhtyä kaikkiin asianmukaisiin lainsäädännöllisiin, hallinnollisiin ja sosiaalisiin toimiin suojellakseen lasta kaikelta väkivallalta. Tämä on yksi esimerkki tällaisista toimista ja siksi pidämme tärkeänä sen toteutumista myös käytännössä, MLL:n järjestöpäällikkö Arja-Liisa Maunu kertoo.

MLL oli aktiivisesti luomassa lain soveltamista koskevia ohjeita jo lain valmisteluvaiheessa vuosina 2013–2014. Omassa toiminnassaan MLL soveltaa sekä Sosten, Allianssin, Valon ja Taiken kanssa yhteistyössä laadittua toimintaohjetta, sekä sitä täydentävää Lasten turvallisuuden edistäminen MLL:n vapaaehtoistoiminnassa -ohjetta.

Maunun mukaan MLL:ssa lasten ja perheiden kanssa toimii lukuisa joukko vapaaehtoisia. Sekä paikallisyhdistyksen, piirin että keskusjärjestön tasolla on mahdollisuus saada vapaaehtoista koskeva rikosrekisteriote, kun vapaaehtoinen hoitaa sellaisia tehtäviä, joihin kuuluu olennaisesti ja säännöllisesti yhdessäoloa alaikäisen kanssa, henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa.

MLL on määrittänyt ne vapaaehtoistehtävät, joissa aloittavilta uusilta vapaaehtoisilta rikostausta selvitetään. Tehtävät ovat: kaveri, lasten hoitaja, lasten ja nuorten puhelimen ja netin päivystäjä, lasten ja nuorten tukihenkilö, lasten kerhonohjaaja ja lasten ryhmien ohjaaja, leirien ohjaaja, lukumummi ja -vaari sekä perhekummi. Lisäksi MLL:n piireillä ja paikallisyhdistyksillä voi olla yksittäisiä vapaaehtoistehtäviä, joissa rikostaustan selvittämisen edellytykset täyttyvät. Otteen hakemisena ehtona on aina se, että vapaaehtoinen on antanut siihen suostumuksensa.

– Mainittakoon, että olemme kahden vuoden aikana, jonka laki vapaaehtoisen rikostaustan selvittämisestä on ollut voimassa, pyytäneet otteen lähes 1200 vapaaehtoiseltamme. Määrä kasvaa tasaisesti koko ajan, Maunu kertoo.

MLL:n ohjelmajohtaja Marie Rautava näkee, että lailla vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä vaikutetaan erityisesti vapaaehtoistoiminnan toimintakulttuuriin. Sillä itsessään on todennäköisesti tehokkaampi vaikutus lasten turvallisuuteen kuin pelkällä rikostaustaotteen tarkistamisella.

– Haluamme myös eri tavoin tehdä aktiivista ennaltaehkäisevää työtä sitoutumalla jo laadittuihin toimintaohjeisiin sekä selkeyttämällä jatkuvasti erilaisia menettelytapoja, joilla turvataan toimintaamme osallistuvien lasten henkilökohtainen koskemattomuus. Lasten tietoisuuden lisääminen omista oikeuksistaan sekä siitä, miten heidän tulee menetellä, jos he kohtaavat seksuaalista häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, kuuluu niin julkiselle vallalle kuin meille vapaaehtoistyötä toteuttaville tahoille.

Lisätietoa: www.oikeusrekisterikeskus.fi – vapaaehtoisen rikostaustan selvittäminen

Toimintaohje. Lasten turvallisuutta lisäävät toimintatavat ja vapaaehtoisen rikostaustan selvittäminen. Allianssi ry, SOSTE ry, Taiteen edistämiskeskus ja Valo 2014. Saatavilla esim. soste.fi, sport.fi

 
Julkaistu 30.9.2016
Sivun alkuun |