Riikka Kostiainen

Uusi rikoksentorjuntaohjelma: Turvallisuus kuuluu kaikille

Rikoksentorjuntaohjelmaa valmisteltiin keväällä eri puolilla Suomea pidetyissä työpajoissa.


Rikoksentorjuntaneuvoston valmisteleman Turvallisesti yhdessä -ohjelman tarkoituksena on edistää paikallista yhteistyötä rikosten, rikoksista aiheutuvien haittojen ja rikoksen uhriksi joutumisen riskin vähentämiseksi ja ehkäisemiseksi. Ohjelma sisältää myös paljon ehdotuksia, joiden tarkoituksena on vähentää rikoksen pelkoa ja lisätä turvallisuutta ja turvallisuudentunnetta. Rikosten ehkäisyyn ja turvallisuuden lisäämiseen voivat osallistua kaikki.

Ohjelmassa linjataan toimenpiteitä, joiden avulla selkeytetään rikosten ehkäisyn kytkeytyminen kunnan muihin suunnitelmiin ja parannetaan rikosten ehkäisyyn liittyvää yhteistyötä viranomaisten, elinkeinoelämän, järjestöjen ja asukkaiden kesken ja lisätään rikoksentorjuntatyön osaamista paikallisella ja kansallisella tasolla. Ohjelmassa on yhteensä 29 toimenpidettä.

– Rikoksentorjunta on pitkäjänteistä ja monialaista toimintaa, joka kattaa laajasti erilaiset asukkaiden, yhteisöjen, yritysten, kansalaisjärjestöjen ja viranomaisten toimet, jotka vähentävät rikosten, häiriökäyttäytymisen ja uhriksi joutumisen riskiä. Viranomaiset tietävät roolinsa rikosten ehkäisemisessä, mutta moni järjestö tekee ohjelmassa mainittuihin tavoitteisiin sisältyvää työtä ihan tietämättään, toteaa rikoksentorjuntaneuvoston puheenjohtaja, kihlakunnansyyttäjä Eija Velitski.

Paikallista osallisuutta edistetään

Ohjelman toimenpiteillä edistetään asukkaiden ja kansalaisjärjestöjen kuulemista rikosten ehkäisyn suunnittelussa ja kehitetään kansalaisten osallistumista ja vaikuttamiskeinoja rikosten ehkäisyssä ja koetun turvallisuuden edistämisessä. Asukasyhdistykset ja -foorumit, nuorisovaltuustot, vammais- ja vanhusneuvostot ovat voimavara, jota kautta asukkaat voivat tuoda esiin asuinympäristönsä turvallisuuteen ja rikollisuuteen liittyviä huolia, ja siten vaikuttaa oman alueensa asioihin. Järjestöt tekevät merkittävää työtä rikoksen uhrien auttamisessa ja syrjäytymisvaarassa olevien tukemisessa, millä voidaan ehkäistä uusien rikosten aiheutumista ja lieventää rikoksista aiheutuvia haittoja. Myös asukkaat ovat tärkeä voimavara omilla asuinalueillaan, sillä yhdessä tekeminen lisää turvallisuudentunnetta.

– Tästä syystä tarvitaan myös koulutusta erilaisista rikosten ehkäisyn keinoista ja kokemusten jakamista hyvistä käytännöistä. Koordinoinnilla yhteistyö tehostuu ja vältetään päällekkäistä työtä, painottaa rikoksentorjuntaneuvoston pääsihteeri Minna Piispa.

Lausuntopalaute myönteistä

Rikoksentorjuntaohjelma oli kesän aikana kommentoitavana Lausuntopalvelu.fi:ssä. Lausuntoja tuli kunnista, Kuntaliitolta, ministeriöistä, ministeriöiden alaisesta hallinnosta, aluehallintovirastoista, järjestöistä, tutkimuksen piiristä ja yksittäisiltä kansalaisilta (yht. 38). Lausujat olivat tyytyväisiä siihen, että ennaltaehkäisy, yhdessä tekeminen ja kansalaisyhteiskunnan rooli oli selkeästi esillä ohjelmassa, myös valmisteluvaiheessa. Yhteistoiminnan lisäämistä, tietoon pohjautuvaa rikoksentorjuntaa, rikoksen ehkäisyä koskevaa viestintää ja laaja-alaista erilaisten keinojen käyttöä pidettiin tärkeinä. Rikoksentorjuntaohjelman suhde sisäisen turvallisuuden strategiaan ja poliisin ennalta estävän toiminnan strategiaan tulivat lausunnoissa esiin ja niissä toivottiin saumatonta yhteistyötä eri ohjelmien välillä.

Uusi kansallinen rikoksentorjuntaohjelma olisi voimassa 2016–2020. Rikoksentorjuntaneuvosto käsittelee ohjelmasta saadun palautteen syyskuun lopun kokouksessaan, jonka jälkeen ohjelma on tarkoitus saattaa valtioneuvoston käsittelyyn.

Ohjelma on saatavilla mm. www.rikoksentorjuntaneuvosto.fi.

 
Julkaistu 30.9.2016
Sivun alkuun |