Haaste 3/2016

Teemana urheilu

Pääkirjoitus

Artikkeleita

Uuden Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) tehtäviä ovat dopingin vastainen toiminta, urheilukilpailujen tulosten manipuloinnin ja katsomoväkivallan ehkäisy sekä urheilun eettisen pohjan vahvistaminen. Pääsihteeri Harri Syväsalmi näkee näissä asioissa paljon tehtävää Suomessakin. Toisaalta urheilulla on myös mahdollisuuksia ratkaista yhteiskunnallisia ongelmia.

Lapsiuhritutkimukset kertovat lasten ja nuorten kohtaavan yhä väkivaltaa lähes kaikilla elämänalueillaan. Liikunta- ja urheiluharrastukset eivät muodosta tästä ilmiöstä poikkeusta. Lapsiuhritutkimus 2013 -aineiston mukaan erityisesti poikien kokemukset harrastuksen ohjaajan tekemästä väkivallasta ovat yleisiä.

Kuinka tasa-arvo ja yhdenvertaisuus liikunnassa ja urheilussa käytännössä toteutuvat?

Laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä tuli voimaan toukokuussa 2014. Lailla on ollut ennaltaehkäisevä vaikutus, arvioivat asiantuntijat.

Joukkueurheiluun perustuva toimintamalli tarjoaa lapselle kokonaisvaltaista tukea.

Miten ammatillisuus sovitetaan Icehearts-toimintamalliin?

Kerhotuutorointi-hankkeessa maahanmuuttajanuorille tarjotaan mahdollisuutta liikuntaharrastuksiin yhteistyössä koulujen kanssa.

Helsingin Diakonissalaitoksen (HDL) VOK-liikunta-hankkeessa järjestetään alaikäisille yksin Suomeen tulleille turvapaikanhakijoille mahdollisuuksia liikunnan harrastamiseen. Tavoitteena on lisätä turvapaikanhakijoiden hyvinvointia ja elämäntaitoja liikunnan avulla ja tarjota mielekästä tekemistä turvapaikkapäätöstä odotellessa.

Urheilun kurinpidolla on monta yhtymäkohtaa rikosoikeuteen. Molemmilla on samankaltaiset tavoitteet ja molemmissa noudatetaan laillisuusperiaatetta ja menettelyiltä vaaditaan korkeaa oikeusturvatasoa.

Dopingaineisiin on ajatuksellisesti helppoa kohdistaa voimakkaita rikosoikeudellisia keinoja. Kuitenkaan urheilun sisäisessä dopingsäännöstössä määritelty dopingrikkomus ei välttämättä ole rikos rikosoikeudellisessa mielessä.

Kuntodopingiin liittyneet toimet olivat esimerkki onnistuneesta yhteiskunnallisesta interventiosta.

Pelikentän ohella käydään kamppailua kannattajien kesken. Peliin ei tulla vain katsomaan vaan myös osallistumaan.

Poliisi ja muut toimijat tekevät Suomessa tiivistä yhteistyötä jalkapallotapahtumiin liittyvän väkivallan ennaltaehkäisemiseksi. Esimerkiksi Palloliiton keinoja ilmiön torjumiseksi ovat yhteiset ohjeet ja määräykset, turvahenkilöstön koulutus ja ammattitaito, turvapalautejärjestelmä, korkean riskin otteluiden turvamonitorointi, kannattajayhdyshenkilötoiminta ja jokavuotisen jalkapallon turvallisuusseminaarin järjestäminen.

Jääkiekkoseura Vaasan Sport on kehittänyt määrätietoisesti turvallisuustyötä.

Kansainvälinen järjestäytynyt rikollisuus on tullut mukaan tavoittelemaan ammattilaisurheilussa liikkuvaa rahaa. Sen ottelumanipulaatiosta saama rikoshyöty on huomattavan suuri.

Jalkapallo ja järjestäytyneen rikollisuuden synkkä varjo

Valvottu koevapaus ja siihen yhdistetty päihdehoito tukevat monin tavoin rikoksentekijöiden kuntoutumista. Nämä myönteiset vaikutukset tulivat selkeästi näkyviin Rikosseuraamusalan tutkimus- ja kehittämismäärärahoista rahoitetussa ja Laurea-ammattikorkeakoulun koordinoimassa tutkimuksessa. Toisaalta muun muassa yhteistyössä ja käytänteiden yhtenäistämisessä on vielä kehitettävää.

Kollektiivisessa kulttuurissa kasvaneiden on vaikea taipua suomalaisiin päihdehoito-ohjelmiin.

Restoratiivisen oikeuden menetelmät naapurisovun edistäjinä

Kriminologia-palstalla käsitellään olettamuksia itsekontrollin ja rikollisuuden suhteesta ja väkivaltaisen käyttäytymisen alkamisajasta.

RikoksenRikoksentorjunta-palstalla tuodaan esiin mentoroinnin mahdollisuudet nuorten rikollisuuden ehkäisyssä.Rikoksentorjunta-palstalla tuodaan esiin mentoroinnin mahdollisuudet nuorten rikollisuuden ehkäisyssä.Rikoksentorjunta-palstalla tuodaan esiin mentoroinnin mahdollisuudet nuorten rikollisuuden ehkäisyssä. Rikoksentorjunta-palstalla tuodaan esiin mentoroinnin mahdollisuudet nuorten rikollisuuden ehkäisyssä.

 
Julkaistu 30.9.2016
Sivun alkuun |