Sonja Tanttari

Tampere panostaa poliisin läsnäoloon keskustassa

Tampereen kaupunki ja Sisä-Suomen poliisilaitos tekevät kesällä 2015 poikkeuksellista yhteistyötä Tampereen keskustan turvallisuuden ja viihtyisyyden parantamiseksi. Kaupunki ja poliisilaitos neuvottelivat sopimuksen, jonka mukaan kaupunki tukee rahallisesti poliisin läsnäolon vahvistamista keskusta-alueella neljän kuukauden ajan.

Tampereen apulaispormestari Pekka Salmi

Tampereen kaupungin apulaispormestari Pekka Salmen ja Sisä-Suomen poliisilaitoksen poliisipäällikkö Markku Luoman mukaan Tampereen keskustan, erityisesti Keskustorin, järjestyshäiriöistä ja epäsiisteydestä on puhuttu jo vuosikausia. Ongelmat on tiedetty Tampereella laajasti ja keskustelua ovat käyneet sekä kuntalaiset että kaupunginvaltuusto. Kesällä 2014 kuntalaisilta tuli keskustan häiriöihin liittyviä yhteydenottoja erityisen runsaasti, kun lämpimät säät lisäsivät ihmisten liikkumista kaupungilla. Voimistunut keskustelu ja kuntalaisten tyytymättömyys ovat jo pidemmän aikaa luoneet tarvetta miettiä uusia ratkaisuja tilanteen parantamiseksi.

Salmen mukaan ajatus kaupungin ja poliisin uudenlaisesta yhteistyömallista, jossa kaupunki avustaa poliisia rahallisesti, lähti alun perin kuntalaisaloitteesta. Syksyllä 2014 Salmi otti yhteyttä poliisipäällikkö Luomaan ja kaupungin osallistumista poliisin toimintaan alettiin harkita vakavasti. Keväällä 2015 sovittiin, että keskusta-alueen valvontaan palkataan kaksi poliisimiestä kesäkuun alusta syyskuun loppuun. Tampereen kaupunki osallistuu palkkaus- ja oheiskustannuksiin yhteensä 35 000 eurolla. Kaupunginhallitus liitti päätökseen ponnen, jonka mukaan myös sosiaalityötä vahvistetaan keskustassa ja yhteistyötä poliisin kanssa voidaan kehittää myös neljän kuukauden jakson jälkeen.

Normaalia poliisitoimintaa

Sisä-Suomen poliisipäällikkö Markku Luoma

Poliisipäällikkö Luoma painottaa, että poikkeuksellisesta rahoitusmallista huolimatta kokeilujaksolle palkattavien poliisien työ on täysin tavallista poliisitoimintaa: palkattu poliisipartio osallistuu poliisin tehtäviin muuallakin kuin keskustassa ja hoitaa tehtäviä kiireellisyysjärjestyksessä. Olennaista kokeilussa on poliisin näkyvyyden lisääminen alueella, jossa sitä ei ole pidetty riittävänä. Näin poliisi pystyy omalta osaltaan vastaamaan kansalaispalautteeseen, eikä puuttuminen jää kiinni poliisin omista resursseista. Luoman mukaan myös vartioinnin lisäämistä pohdittiin, mutta ongelmaksi muodostui toimeksiantosopimuksen tekeminen vartiointiliikkeen kanssa, sillä vartijalle täytyy nimittää rajattu työskentelypiiri. Keskusta-alueen yleiseen valvontaan paras ratkaisu oli tässä tapauksessa poliisi. Poliisilla on tarpeeksi toimivaltaa puuttua häiriöihin, ja poliisin näkyvyyden lisääntyminen on erityisen merkittävää niille kaupungilla liikkuville, jotka ovat huolissaan ympäristönsä turvallisuudesta.

Apulaispormestari Salmen mukaan poliisitoimintaan panostaminen on välttämätöntä siinä mielessä, että kaupungilla on hyvin rajalliset keinot puuttua järjestyshäiriöihin. Järjestyslaki on korvannut kaupunkien järjestyssäännöt, eikä kaupunki pysty suoraan palkkaamaan työntekijöitä, jotka vastaisivat yleisestä järjestyksestä. Salmi muistuttaa, että vaikka kaupunki osallistuu kustannuksiin, se ei pyri määräilemään poliisin toimintaa keskustassa, vaan poliisi noudattaa omia työrutiinejaan. Yhteistyö on sujunut joustavasti, kun molemmat osapuolet ovat olleet joustavia ja ymmärtäneet toistensa työtavat ja työtä koskevat säännöt. Kaupungin ja poliisilaitoksen neuvottelemassa sopimuksessa sanamuodot on mietitty tarkasti niin, että poliisin työjärjestys käy selvästi ilmi. Yhteistyömallia kehitettäessä haluttiin, ettei perinteinen hallinnollinen työnjako rajoittaisi liiaksi toimintavaihtoehtoja. Yhteistyötä ideoitiin avoimin mielin ja järjestelyn laillisuus selvitettiin tarkasti.

Positiivisia arvioita yhteistyöstä

Tampereen keskustan ja erityisesti Keskustorin alueen järjestyshäiriöt liittyvät suureksi osaksi näkyvään päihteiden käyttöön, pääasiassa alkoholin nauttimiseen, johon poliisi puuttuu aktiivisesti. Markku Luoma muistuttaa, että kaikki häiritseväksi koettu käyttäytyminen ei aina välttämättä anna poliisille toiminnan aihetta, sillä poliisilaki määrittää poliisin tehtäviä ja puuttumiskynnystä tarkasti. Tärkeää on kuitenkin pyrkiä turvaamaan keskeisen paikan viihtyisyys mahdollisimman tehokkaasti niillä keinoilla, jotka poliisilla on käytössään, kuten kaatamalla alkoholijuomat pois. Pekka Salmi arvelee, että jo poliisin jalkautuminen ihmisten keskuuteen auttaa tamperelaisia luomaan mielikuvan turvallisesta keskustasta.

Toimenpiteiden vaikutuksista kuten hälytystehtävien määrästä saadaan tarkkaa tietoa kokeilun päätyttyä syksyllä 2015. Salmi arvioi alustavasti, että poliisin läsnäololla on ollut vaikutusta, sillä torivalvojat ovat havainneet Keskustorin olleen jokseenkin rauhallinen eikä kielteistä kuntalaispalautetta ole tullut. Tamperelaiset ovat suhtautuneet myötämielisesti siihen, että heidän näkemyksiään on kuunneltu ja niiden pohjalta on ryhdytty käytännön toimenpiteisiin. Luoma toteaa, että myös poliisi on ollut aktiivisesti yhteydessä kuntalaisiin ja ottanut huomioon heidän huolenaiheensa.

Poliisipäällikkö Luoman mukaan vastaavan järjestelyn uusimista ei ole suunniteltu. Apulaispormestari Salmen mukaan kaupunki voisi olla kiinnostunut vastaavasta yhteistyömallista jatkossa, mikäli kokeilusta saadaan hyviä tuloksia. Tulevina vuosina päästään myös paremmin arvioimaan, mikä on esimerkiksi kesäsään vaikutus alueen häiriöihin, tai siirtyvätkö häiriötä aiheuttavat henkilöt Keskustorilta keskustan muihin paikkoihin. Tampereen kaupunki jatkaa keskustan turvallisuuden parantamista panostamalla muun muassa päihdetyöhön, jolla päästään pureutumaan häiriöiden taustalla oleviin sosiaalisiin ongelmiin. Kaupungin ja poliisilaitoksen yhteistyöstä saadaan Tampereella arvokkaita kokemuksia, joista on apua tulevaisuuden poliisitoiminnan kehittämisessä.

 
Julkaistu 25.9.2015
Sivun alkuun |