Janne Paavola & Mika Heinilä

Poliisin laillisuusvalvontaa tehostettu

Poliisin sisäisen laillisuusvalvonnan tehtävänä on poliisin toiminnan laillisuuden ja hyvän hallintotavan sekä toimivaltuuksien käytön ja perusoikeuksien toteutumisen valvonta. Poliisihallitus ohjaa poliisin laillisuusvalvonnan järjestämistä valtakunnallisesti ja valvoo poliisiyksiköiden toiminnan lainmukaisuutta.

Poliisihallituksen laillisuusvalvonta kehittää poliisin laillisuusvalvontaa ja suorittaa laillisuustarkastuksia poliisiyksiköissä, suorittaa oma-aloitteista valvontaa, ratkaisee kanteluja, toimii valtion edustajana oikeudenkäynneissä sekä hankkii selvityksiä ja antaa lausuntoja ylimmille laillisuusvalvojille kantelujen johdosta. Lisäksi Poliisihallituksen laillisuusvalvonta antaa lausuntoja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle.

Poliisin hallintorakenneuudistuksen kolmas vaihe tuli voimaan vuoden 2014 alusta. Uusissa poliisilaitoksissa aloittivat toimintansa myös uudet oikeusyksiköt, jotka on sijoitettu suoraan poliisipäällikön alaisuuteen. Oikeusyksiköiden tehtävänä on ollut yksiköiden oikeudellisten asioiden ohella myös yksiköiden sisäisen laillisuusvalvonnan ja laillisuustarkastusten suorittaminen.

Laillisuustarkastukset suunnitelmallisia

Poliisihallituksen ja sen alaisten poliisiyksiköiden suorittama laillisuusvalvonta on suunnitelmallista ja se perustuu vahvistettuihin yksikkökohtaisiin laillisuustarkastussuunnitelmiin. Poliisin laillisuusvalvontaa ja erityisesti salaisten tiedonhankintakeinojen yhdenmukaisten käytäntöjen valvontaa on viime vuosina tehostettu. Lisäksi laillisuustarkastuksia on suunnitelmallisesti kohdistettu ihmisten perusoikeuksiin puuttuvaan poliisitoimintaan sekä rekisterien valvontaan.

Vuoden 2014 aikana poliisiyksiköissä suoritettujen laillisuustarkastusten kohteena olivat erityisesti yksiköiden laillisuusvalvonnan organisointi ja vastuut, pakkokeinolain mukaisten päätösten käyttö ja valvonta, salaisten tiedonhankintakeinojen käyttö ja valvonta, poliisin rekistereiden käytön valvontajärjestelyt, poliisi aiheuttamien vahinkojen korvaaminen sekä poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelu. Poliisihallitus suoritti vuonna 2014 laillisuustarkastukset kaikissa poliisilaitoksissa. Keskusrikospoliisiin ja Suojelupoliisiin tehtiin laillisuustarkastuskäynti kahdesti vuosittaiseen suunnitelmaan perustuen. Poliisihallitus on koonnut poliisiyksiköiden vuonna 2014 toteutettua laillisuusvalvontaa koskeneet tarkastusraportit ja arvioinut niiden perusteella yksiköiden suorittaman valvonnan yhdenmukaisuutta ja tuloksellisuutta.

Vuonna 2014 laillisuusvalvontaan liittyviä poliisiasioita käsiteltiin tiedotusvälineissä useasti. Erityisesti esillä olivat Helsingin huumepoliisin liittyvät rikostutkinnat ja poliisin rekistereiden käyttöön liittyvät rikosepäilyt. Usein käsiteltyjä aihepiirejä olivat myös poliisin sisäisen valvonnan toimivuus sekä poliisin tiedonhankintamenettelyt ja tietolähdetoiminta. Vireillä olevilla rikosprosesseilla on ollut osaltaan vaikutusta valvontaresurssien käyttöön ja laillisuustarkastusten suuntaamiseen.

Kanteluasioiden käsittely useammin poliisilaitoksilla

Poliisin laillisuusvalvonnan kehittämisessä yhtenä lähtökohtana on ollut läheisyysperiaatteen vahvistaminen laillisuusvalvonnan eri osa-alueilla. Erityisesti tämä on koskenut kanteluasioiden ja kansalaiskirjeiden käsittelyä poliisihallinnon eri virastoissa. Vuoden 2014 alusta lukien tavanomaiset poliisin toimintaa koskevat kantelut ja kansalaiskirjeet, jotka eivät kuulu Poliisihallituksessa käsiteltäviin asiaryhmiin, on voitu vastuuttaa suoraan asianomaisten poliisilaitosten käsiteltäviksi.

Määräyksellä on tehostettu hallintokantelu-, kansalaiskirje- ja muiden vastaavien asioiden käsittelyä poliisissa kokonaisuutena siten, että asian käsittely ohjautuu mahdollisimman nopeasti sille poliisiyksikölle, joka kunkin asian lopullisesti käsittelee. Poliisihallituksen laillisuusvalvonnassa on kanteluiden osalta pyritty keskittymään periaatteellisiin ja laajoihin juttuihin, joissa on merkittävä intressi tai jotka koskevat useaa eri poliisiyksikköä tai edellyttävät merkittäviä linjaratkaisuja taikka koskevat asiainomaisen poliisiyksikön johtoa.

Poliisihallituksen laillisuusvalvonnan tehtävät

Poliisin toiminnasta tehtiin Poliisihallitukseen 396 hallintokantelua vuonna 2014 (464 vuonna 2013) tai muuta poliisin toimintaa arvostelevaa kirjoitusta. Suurin osa kanteluista koski esi- ja poliisitutkintaa ja muita kantelukohteita olivat mm. pakkokeinot, valvonta- ja hälytystoiminta, lupahallinto sekä poliisimiehen käyttäytyminen. Poliisihallituksen kanteluratkaisuista kahdeksan johti toimenpiteisiin, joista tyypillisin oli käsityksen ilmaiseminen paremmasta menettelystä tai huomion kiinnittäminen virheelliseen menettelyyn. Poliisihallitukseen lähetettiin lisäksi 317 kansalaiskirjettä (190 vuonna 2013), jotka on käsitelty Poliisihallituksessa tai siirretty poliisiyksiköiden vastattavaksi.

Oikeudenkäyntiasioiden suhteen Poliisihallituksen laillisuusvalvonnan tavoitteena on ollut yksittäisten oikeudenkäyntien hoitamisen sijaan oikeusyksiköiden tukeminen ja ohjaus. Poliisihallitus on kuitenkin edelleen hoitanut oikeudenkäynnit, joissa valtiolla on merkittävä intressi tai jotka ovat koskeneet useampaa poliisiyksikköä.

Poliisihallitukselle esitettiin 20 vahingonkorvausvaatimusta (24 vuonna 2013), minkä lisäksi se oli kuultavana tai vastaajana 33 vahingonkorvausoikeudenkäynnissä (102 vuonna 2013). Poliisihallitus maksoi vahingonkorvauksia ja oikeudenkäyntikuluja joko omien vahingonkorvausratkaisuidensa tai tuomioistuinten tuomioiden perusteella yhteensä noin 17 000 euroa. (34 000 euroa vuonna 2013).

Eduskunnan oikeusasiamies pyysi Poliisihallitukselta lausuntoa 37 (52 vuonna 2013) ja valtioneuvoston oikeuskansleri 30 asiassa (50 vuonna 2013). Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen tehtyjen valitusten johdosta Poliisihallitus antoi sisäministeriölle kahdeksan (8 vuonna 2013) lausuntoa. Sisäministeriölle annettiin lisäksi seitsemän laillisuusvalvontaa koskevaa muuta lausuntoa (3 vuonna 2013). Poliisihallitus suoritti poliisin tietojärjestelmän lokiselvityksen neljässä asiassa (4 vuonna 2013) ja muita oma-aloitteisia laillisuusvalvontaselvityksiä aloitettiin kuudessa asiassa. Vuonna 2014 Poliisihallituksen laillisuusvalvonnan kautta siirtyi 17 asiaa (13 vuonna 2013) Valtakunnansyyttäjänvirastoon sen arvioimiseksi, onko poliisimiehen syytä epäillä syyllistyneen rikokseen.

Laillisuusvalvonnan laatu parantunut

Poliisihallitus on yhdenmukaistanut ja tehostanut poliisiyksiköiden laillisuusvalvontaa. On ollut havaittavissa, että laillisuustarkastuksia suoritetaan poliisiyksiköissä aikaisempaa suunnitelmallisemmin, useammin ja myös laadukkaammin. Oikeusyksiköiden perustamisen myötä yksiköiden laillisuusvalvonnan voidaan todeta olevan ammattimaisempaa kuin aikaisemmin. Kaiken kaikkiaan suoritetulla laillisuusvalvonnalla voidaan arvioida olleen virheellisiä toimintatapoja ennalta estävää vaikutusta ja siten se on osaltaan edistänyt perusoikeuksien toteutumista poliisin hallinnonalalla.

Kirjoittajat ovat poliisiylitarkastajia Poliisihallituksessa.

 
Julkaistu 25.9.2015
Sivun alkuun |