Jarmo Keskitalo & Matti Koskinen

Poliisikoordinaattori edistää kaupunkiturvallisuutta

Helsingissä poliisikoordinaattorin työ painottuu kaupungin ja poliisilaitoksen rajapintoihin ja yhteistyöverkostoihin turvallisuusasioissa. Poliisi-kaupunkiyhteistyö liittyy mm. turvallisuussuunnitelman toimeenpanoon, tapahtumaturvallisuuteen, liikenneturvallisuuteen, moniammatilliseen yhteistyöhön sekä kaupungin viihtyisyyteen.


Helsingin kaupunginkanslian turvallisuus- ja valmiusyksikölle kuuluvat kaupungin yleisten turvallisuusasioiden koordinoiminen ja edistäminen, turvallisuusstrateginen suunnittelu sekä jatkuvuudenhallinnan, varautumisen ja paikallisen turvallisuussuunnittelun ohjaaminen. Yksikkö tekee läheistä yhteistyötä kaupungin virastojen ja liikelaitosten, Helsingin poliisilaitoksen sekä muiden kaupunkien ja kuntien kanssa. Muita yhteistyökumppaneita ovat valtionhallinto, järjestöt ja kaupungin asukkaat. Toiminnalla pyritään luomaan turvallisempaa ja viihtyisämpää kaupunkia.

Yksikössä työskentelevät yksikön päällikkö, valmiuspäällikkö, kolme turvallisuuskoordinaattoria sekä poliisikoordinaattori. Lisäksi yksikön tiloissa työskentelee yhtenä päivänä viikossa pelastuslaitoksen yhteyshenkilö.

Turvallisuuskoordinaattorit ja poliisikoordinaattori huolehtivat osaltaan arkiturvallisuutta parantavien toimintamallien kehittämisestä ja yhteistyön tiivistämisestä kaupungin eri toimijoiden ja asukkaiden sekä viranomaisten kesken. Kaupunkiturvallisuuteen liittyvissä tilanteissa yksikkö kokoaa tarvittaessa alueen toimijat miettimään paikallisesti tehtäviä toimenpiteitä ilmiön tai ongelman ratkaisemiseksi. Asuinalueiden viihtyisyyttä ja turvallisuutta edistetään järjestämällä mm. turvallisuuskävelyitä, joissa alueen asukkaat ja kaupungin virkamiehet voivat yhdessä miettiä keinoja alueen kehittämiseksi.

Uusi Helsingin turvallisuussuunnitelma valmisteilla

Tällä hetkellä yksikössä valmistellaan kaupungin turvallisuussuunnitelmaa, joka on tarkoitus viedä päätöksentekoon vuoden 2015 loppuun mennessä. Aikaisempi Helsingin kaupungin turvallisuussuunnitelma vuosille 2011–2014 oli järjestyksessään kolmas arkiturvallisuutta edistävä suunnitelma.

Turvallisuussuunnitelman valmistelu aloitettiin syksyllä 2014 järjestetyillä kuntalais- ja verkostokuulemisilla. Kuulemiset toteutettiin Otakantaa.fi -sivustolle rakennetuilla kyselyillä, joilla selvitettiin sekä Helsingissä asuvien ja kävijöiden että eri yhteistyöverkostojen näkemyksiä turvallisuutta heikentävistä asioista ja ilmiöstä.

Helsingin turvallisuustilanteesta laadittiin nykytila-analyysi turvallisuussuunnitelmatyön pohjaksi. Analyysi pohjautui järjestettyjen turvallisuuskyselyjen tuloksiin sekä erilaisiin saatavilla oleviin tilastoihin. Turvallisuussuunnitelman painopistealueiksi määritettiin kuulemisten perusteella kuusi aihepiiriä: hyvinvointi, rikollisuus, liikenneturvallisuus, läsnäolo/näkyvyys, lapset ja nuoret, maahanmuuttajat sekä valaistus, siisteys ja kunnossapito.

Toinen kaupunkiturvallisuuteen liittyvä merkittävä asia on syksyllä käynnistyvä, kolmen vuoden välein toteutettava turvallisuuskysely- ja tutkimus. Järjestyksessään viides tutkimus julkaistaneen vuoden 2016 lopussa. Kyselytutkimuksessa on ensimmäistä kertaa mukana myös pelastustoimeen liittyviä kysymyksiä.

Tutkimusten mukaan koettu turvallisuus on parantunut vuosien mittaan ja helsinkiläisten turvallisuuskokemuksissa on tapahtunut monin osin selvää myönteistä kehitystä. Oman asuinalueen koettu turvallisuus on parantunut, kaupungin keskustassa liikkuminen iltaisin koetaan aiempaa turvallisemmaksi ja huolestuneisuus erilaisten rikosten kohteeksi joutumisesta on vähentynyt. Luottamus Helsingin poliisin on säilynyt korkeana.

Poliisikoordinaattori koettu hyväksi yhteistyömalliksi

Poliisi on kaupungin tärkein yhteistyökumppani kaupunkiturvallisuusasioissa ja yhteistyötä kehitetään jatkuvasti. Helsingin poliisilaitoksen kanssa tehtävän yhteistyön vaikuttavin muoto on ollut poliisikoordinaattoritoiminta. Yksikössä on työskennellyt poliisivirasta virkavapaalla oleva henkilö vuodesta 2007 alkaen. Poliisin asiantuntijana kaupungin organisaatiossa toimivalle poliisikoordinaattorille kuuluvat erityisesti poliisin toimialaan liittyvien kaupunkiturvallisuuskohteiden ja -hankkeiden yhteistoiminnan koordinointi ja edistäminen sekä virastojen ja laitosten konsultointi turvallisuusasioissa.

Kaupunki ja poliisilaitos valmistelivat poliisikoordinaattoritoimintaa koskevan yhteistoimintasopimuksen maaliskuussa 2014. Sopimuksessa kuvataan poliisikoordinaattorin keskeisimmät tehtävät sekä määritellään yhteistoiminnan muotoja ja käytäntöjä. Tätä ennen työtehtävät oli määritelty lähinnä työsopimuksessa ja vuonna 2012 kaupungin laatimassa tehtävänkuvauksessa. Tehtävä rahoitettiin kaupungin projektirahoituksella kunnes sitä varten perustettiin pysyvä vakanssi vuoden 2011 alussa.

Helsingin kaupunki on suuri organisaatio (n. 40 000 työntekijää) ja kunnallinen päätöksentekojärjestelmä ja hallinnon kiemurat poikkeavat valtion viranomaisten toimintamalleista. Uuden poliisikoordinaattorin ensimmäinen puolivuotiskausi kuluu suurelta osin perehtymiseen ja uuden oppimiseen. Tähän mennessä saatujen kokemusten perusteella lähtökohtaisesti kaksi vuotta tehtävässä on riittävä minimiaika. Nykyinen poliisikoordinaattori Jarmo Keskitalo on järjestyksessään viides. Jokainen on tuonut aina erilaista osaamista ja lisäarvoa toiminnan kehittämiseen.

Turvallisuus- ja valmiusyksikkö on tärkeä solmukohta kaupunkiturvallisuuden yhteistyöverkostoissa ja poliisikoordinaattori on tärkeä sillanrakentaja. Poliisikoordinaattorin rooli painottuu kaupungin ja poliisilaitoksen rajapintaan ja yhteistyöverkostoihin.

Poliisilaitoksen ja kaupungin perinteinen yhteistoiminta liittyy mm. turvallisuussuunnitelman toimeenpanoon, tapahtumaturvallisuuteen, mielenosoituksiin, rikosten ennaltaehkäisyyn, liikenneturvallisuuteen, moniammatilliseen yhteistyöhön, siisteyteen ja viihtyisyyteen sekä ympäristökysymyksiin. Poliisi-kaupunkiyhteistyö käsittää mm. koordinointia, konsultointia, tietojen välittämistä, suunnittelua ja sovittujen asioiden sujumisen varmistamista. Poliisikoordinaattori on säännöllisesti yhteydessä poliisilaitoksen johtoon, yksiköiden johtajiin ja muuhun päällystöön. Hän osallistuu mm. poliisilaitoksen johtoryhmän kokouksiin, poliisivetoisiin monitoimijaisiin keskitetyn näkyvän valvonnan (YJTPRO) suunnittelukokouksiin sekä muihin yhteistyökokouksiin.

Saatujen kokemusten perustella voidaan sanoa, että poliisikoordinaattorimalli on sujuvoittanut osaltaan turvallisuusyhteistyötä Helsingin poliisilaitoksen ja kaupungin välillä. Poliisilaitokselta ja kaupungilta on voitu olla yhteydessä yhteen pisteeseen turvallisuusasioissa. Kaupungille sijoitettu poliisikoordinaattori on saattanut tarvittavat toimijat yhteen niin poliisilaitoksen kuin kaupunginkin puolelta ja suunnitellut heidän kanssaan, miten kussakin tapauksessa edetään.

Poliisikoordinaattori-malli soveltuu ehkä parhaiten suurimpiin kaupunkeihin, joissa kaupungin /poliisin organisaatio on suuri. Helsingin lisäksi poliisikoordinaattori-malli on käytössä Espoossa, jossa toiminta käynnistyi maaliskuussa 2013.

Poliisikoordinaattoritoiminnasta myös www.spjl.fi – P&O-verkkolehti 16.12.2014.

Keskitalo on poliisikoordinaattori ja Koskinen turvallisuus- ja valmiusosaston päällikkö Helsingin kaupunginkansliassa.

 
Julkaistu 25.9.2015
Sivun alkuun |