Haaste 3/2015

Teemana poliisi

Pääkirjoitus

Artikkeleita

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen kertoo, että uudet ilmiöt kuten kyberrikollisuus ja turvapaikanhakijoiden määrän lisääntyminen vaativat poliisilta runsaasti työpanosta, joka on pois muista tärkeistä tehtävistä. Osaamisen hankkiminen ja resurssien jakaminen ovat poliisille iso haaste.

Suomalaiset luottavat poliisiinsa varsin paljon. Kansainvälisissä mittauksissa sijoitumme säännöllisesti kärkimaiden joukkoon yhdessä Tanskan ja muiden Pohjoismaiden kanssa. Onko luottamuksen syynä poliisin erinomaisesti tekemä työ? Poliisi hoitaa vuosittain runsaat miljoona hälytystehtävää ja lisäksi tulevat monet muut palvelutehtävät. Kontakteja kansalaisiin on siis päivittäin paljon ja voi perustellusti ajatella, että luottamus heijastaa kansalaisten tyytyväisyyttä saamiinsa palveluihin.

Julkisiin palveluihin on kohdistunut Suomessa viime vuosina voimakas tuottavuuspaine eikä tilanne helpottune tulevina vuosina. Tehokkuuden parantamiseksi poliisihallinnossa on toteutettu useita hallintopoliittisia toimia. Poliisiorganisaation erityispiirteet on hyvä ottaa huomioon tuottavuuskehittelyssä.

Poliisikoulutus on juuri uudistunut merkittävästi, kun perustutkinto muutettiin ammattikorkeakoulutasoiseksi. Poliisiammattikorkeakoulun rehtori Kimmo Himberg näkee koulutuksen kehittämisen jatkuvaksi haasteeksi. Julkisen talouden tilanne, teknologinen kehitys, lainsäädännön muutokset sekä yhteiskunnan moniarvoistuminen ovat asioita, joita nyt on seurattava tarkkaan ja reagoitava niihin nopeasti.

Sosiaalinen media osana poliisitoimintaa

Vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden aiheuttamat uhat kumpuavat rikollisten verkostoitumisesta, jengiytymisestä ja siitä koituvasta väkivallasta, helposta ja nopeasta rajat ylittävästä liikkumisesta sekä tietoverkon hyödyntämisestä rikollisiin tarkoituksiin. Rikolliset toteuttavat hankkeensa yhä yleisemmin yritystoiminnan puitteissa. Alamaailman tietoverkkofoorumit ovat synnyttäneet maailmanlaajuisen rikollisen palveluteollisuuden, jonka torjumiseksi lainvalvonta tarvitsee uudenlaisia taitoja ja toimintatapoja.

Teknisen rikostutkinnan tuottamat tulokset ovat tuomioistuinkäsittelyssä lähes poikkeuksetta vahvaa todistusaineistoa.

Esitutkintaa, pakkokeinoja ja poliisin toimivaltuuksia sääntelevät normit muuttuivat vuoden 2014 alusta. Nykyään ihmiset ovat tulleet tietoisemmiksi oikeuksistaan ja edellyttävät, että viranomaiset omassa toiminnassaan noudattavat lainsäädäntöä hyvin tarkasti.

Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen on poliisille työturvallisuushaaste. Poliisiin kohdistetun väkivallan riskiä lisäävät tekijän aiempi virkamieheen kohdistama väkivalta, elämyshakuisuus, päihdekäyttö sekä impulssikontrolliongelmat.

Poliisi on yleensä ensimmäinen viranomainen, joka kohtaa väkivallan osapuolet kotihälytystilanteissa. Poliisin toiminnalla on siten suuri merkitys väkivaltaan puuttumisessa ja sen sanktioimisessa. Mutta onko sillä merkitystä myös väkivallan kierteen katkaisussa? Ja voimmeko ottaa oppia toisen maan malleista lainsäädännön ja resursoinnin eroista huolimatta? Toistaiseksi vertailevaa tutkimusta poliisin puuttumisesta perheväkivaltaan on saatavilla heikosti.

Parisuhdeväkivallan uusiutumista ehkäisevä MARAK-menetelmä on levinnyt ympäri maata ja tuo säästöjä viranomaisille.

Sosiaalityöntekijän osaaminen täydentää merkittävällä tavalla poliisin osaamista. Johtavalla sosiaalityöntekijällä Marko Timosella on vuosien kokemus poliisin kanssa työskentelemisestä ja sosiaalitoimen erilaisten asiakkaiden kohtaamisesta. Poliisin ja sosiaalitoimen ajankohtaisiksi haasteiksi hän nimeää syrjäytymisen ja monikulttuurisuuden.

Helsingissä poliisikoordinaattorin työ painottuu kaupungin ja poliisilaitoksen rajapintoihin ja yhteistyöverkostoihin turvallisuusasioissa. Poliisi-kaupunkiyhteistyö liittyy mm. turvallisuussuunnitelman toimeenpanoon, tapahtumaturvallisuuteen, liikenneturvallisuuteen, moniammatilliseen yhteistyöhön sekä kaupungin viihtyisyyteen.

Tampereen kaupunki ja Sisä-Suomen poliisilaitos tekevät kesällä 2015 poikkeuksellista yhteistyötä Tampereen keskustan turvallisuuden ja viihtyisyyden parantamiseksi. Kaupunki ja poliisilaitos neuvottelivat sopimuksen, jonka mukaan kaupunki tukee rahallisesti poliisin läsnäolon vahvistamista keskusta-alueella neljän kuukauden ajan.

Kriminologia-palstalla käsitellään sellivankilan syntyä ja Venäjän vankeinhoitoa.

Rikoksentorjunta-palstalla jatketaan keskustelua rikottujen ikkunoiden teorian toimivuudesta.

 
Julkaistu 25.9.2015
Sivun alkuun |