Minna Tikka

Uusia julkaisuja

Rikollisuus vuonna 2013

Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen vuosikatsaus "Rikollisuustilanne 2013" sisältää tietoja tilastoitujen rikosten määrästä, piiloon jääneestä rikollisuudesta ja kontrollijärjestelmän toiminnasta. Vuonna 2013 poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli noin 517 000 rikosta, mikä on prosentin vähemmän kuin vuotta aiemmin. Sen lisäksi vuonna 2013 kirjattiin 352 600 liikennerikkomusta, hieman edellisvuotta enemmän. Murhia, tappoja ja surmia tehtiin vuonna 2013 yhteensä 95, mikä on selvästi alle kymmenen vuoden keskiarvon (115).

Rikollisuustilanne 2013 . Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimuksia 266.

Maahanmuuttajat ja rikollisuus

Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen raportti "Maahanmuuttajat rikosten uhreina ja tekijöinä" sisältää kaksi osaa, joista toinen pohjautuu vuosina 2010–2011 poliisin tietoon tulleisiin rikoksiin ja toinen uusimpien (2012) rikollisuutta koskevien kansallisten kyselytutkimusten tuloksiin. Tutkimuksessa tarkastellaan maahanmuuttajaryhmien ja kantaväestön välisiä eroja rikosten uhriksi joutumisessa, rikosten tekemisessä sekä rikollisuuden rakenteessa. Tutkimus osoitti, että eräiden maahanmuuttajaryhmien rikollisuustaso ja rikosten uhriksi joutumisriski perinteisissä omaisuus- ja väkivaltarikoksissa on maassamme selvästi kantaväestöä korkeampi. Toisaalta maahanmuuttajaryhmien väliset erot rikosten tekemisessä ja uhriksi joutumisessa olivat suurempia kuin koko maahanmuuttajaväestön ja kantaväestön erot. Maahanmuuttajat eivät siten ole yhtenäinen ryhmä rikollisuusriskin tai rikollisuuden rakenteen suhteen. Tutkimus osoitti myös, että rikollisuustasoerot maahanmuuttajataustaisessa aikuisväestössä ovat Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa väkivalta- ja omaisuusrikoksissa tällä hetkellä käytännössä identtiset. Tämä koskee sekä maahanmuuttajaryhmien keskinäisiä eroja että eroa kantaväestöön.

Lehti & Salmi & Aaltonen & Danielsson & Hinkkanen & Niemi & Sirén & Suonpää: Maahanmuuttajat rikosten uhreina ja tekijöinä . OPTL:n tutkimuksia 265.

Katuväkivaltatyön vaikuttavuus

Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos on arvioinut katuväkivaltatyötä tekevää HelsinkiMission Aggredi- ohjelmaa. Se on HelsinkiMission vuonna 2006 aloittama työmuoto, jonka tavoitteena on vähentää 18–39-vuotiaiden katuväkivaltaan syyllistyneiden henkilöiden väkivaltarikosten uusimista. Arviointi selvittää ohjelman vaikutuksia väkivaltarikosten uusimiseen. Rikosten uusimista tarkasteltiin sekä Aggredin eri asiakasryhmissä että suhteessa iän, sukupuolen ja rikostaustan perusteella kaltaistettuun verrokkiryhmään. Kokonaisuudessaan tulokset ovat varsin lupaavia ohjelman onnistuneesti suorittaneiden henkilöiden osalta; tästä syystä työmuodon jatkaminen ja sen kehittäminen olisi perusteltua. Verrokkiryhmän luominen käytettävissä olevien rekisteritietojen perusteella ei ole paras ratkaisu, vaan rikoksentorjuntaohjelmien arviointi voisi hyötyä merkittävästi satunnaistetusta koeasetelmasta, jolloin tutkimus- ja verrokkiryhmien samankaltaisuus voitaisiin taata jo lähtötilanteessa.

Mikko Aaltonen &Ville Hinkkanen: Katuväkivaltatyön vaikuttavuus: HelsinkiMission Aggredi-ohjelman arviointi . OPTL:n verkkokatsauksia 40/2014.

Käsikirja lapsen edun valvonnasta rikosprosessissa

Poliisiammattikorkeakoulun julkaisemassa teoksessa Mia Tuominen valaisee lapsen edunvalvontaa rikosprosessissa. Joutuessaan rikosprosessissa asianomistajaksi lapsi kohtaa asioita, joita on vaikea ymmärtää. On myös tilanteita, joissa lapsella ei ole vanhempia tukenaan. Tällöin lapsi tarvitsee puolueettoman edunvalvojan huolehtimaan lapsen eduista koko rikosasian käsittelyn ajan. Tänä vuonna voimaan tulleessa esitutkintalaissa on ensimmäistä kertaa annettu poliisille suoraan mahdollisuus hakea edunvalvojaa, mutta uuden käytännön oppiminen edellyttää poliisilta edunvalvonnan perusteiden hahmottamista. Käsikirjan tavoitteena on antaa käytännönläheisiä vastauksia näihin tilanteisiin ja kysymyksiin, sekä auttaa käytäntöjen yhtenäistämisessä ja selkeyttämisessä.

Mia Tuominen: Lapsen edunvalvonta esitutkinnan näkökulmasta. Poliisiammattikorkeakoulun raportteja 111, 2014.

Rikollisuus ja rankaisu eri tieteenalojen näkökulmasta

Matti Laineen uusi teos "Kriminologia ja rankaisun sosiologia" käsittelee teemoja rikollisuuteen ja kriminologiaan liittyen. Kirjan toiseen, uudistettuun ja ajantasaistettuun painokseen on lisätty muun muassa uusinta tietoa rikollisten kuntouttamisesta ja rikollisuu¬desta irrottautumisesta. Lisäksi kriminologian historian, rikollisuuden syiden, vankiloiden perusluonteen ja vankimääriin vaikuttamisen käsit¬telyä on laajennettu. Kirja soveltuu sekä ammattilaisille, että teemoista muutoin kiinnostuneille lukijoille.

Matti Laine: Kriminologia ja rankaisun sosiologia (2.painos). Tietosanoma 2014.

Selviytymisopas sosiaaliseen mediaan

Suomen tunnetuin nettipoliisi Marko "Fobba" Forss on kirjoittanut kokemustensa pohjalta someoppaan, joka avaa lukijalle sosiaalisen median maailmaa ja neuvoo kuinka siellä tulee toimia. Kirja tarjoaa esimerkkejä ja toimintaohjeita mm. identiteettivarkauksien ja nettikiusaamisen varalle. Selkokielinen kirja on suunnattu kaikille kasvattajille mutta on samalla myös kätevä työkalu nettiä työssään käyttäville ihmisille.

Marko Forss: Fobban sosiaalisen median selviytymisopas. CrimeTime 2014.

 
Julkaistu 26.9.2014
Sivun alkuun |