Juha Kääriäinen

Tieliikenteen turvallisuudessa on parannettavaa

Tieliikenteessä kuolee Suomessa vuosittain noin 250–300 henkilöä. Vaikka liikennekuolemien määrät ovat olleet laskussa samalla kun liikennesuoritteet ovat kasvaneet, meillä on silti paljon parannettavaa. Voi sanoa, että eurooppalaisessa vertailussa olemme liikenneturvallisuuden keskivertomaa ja huomattavasti jäljessä muita Pohjoismaita, erityisesti Ruotsia. Kuten Marita Löytty tämän lehden sivuilla toteaa, Ruotsissa on tehty jo pitkään liikenneturvallisuustyötä, joka perustuu ns. nollavisioajatteluun: yksikään kuolema ei ole hyväksyttävä. Siksi Ruotsissa on vakavasti paneuduttu koko liikennejärjestelmän suunnitteluun niin, että kantavana periaatteena on tienkäyttäjien turvallisuus ja erityisesti vakavien onnettomuuksien välttäminen. Hyvänä esimerkkinä voi mainita naapurimaan panostuksen keskikaiteellisten väylien rakentamiseen, joka on huomattavasti vähentänyt kohtaamisonnettomuuksien määrää korkeiden ajonopeuksien teillä. Toinen esimerkki olkoon joukkoliikenteen suosiminen: joukkoliikenne on turvallisempaa kuin henkilöautoliikenne.

Liikenneturvallisuuden suuri haaste on myös väestön vanheneminen. Liikennelääketieteen professori Timo Tervo toteaa haastattelussamme, Suomenkin teillä liikkuu tulevaisuudessa entistä enemmän väkeä, jolla on ajokykyyn vaikuttavia sairauksia. Tämän vuoksi liikenteen terveysvalvonnan merkitys korostuu huomattavasti tulevina vuosikymmeninä. Tervo toteaa, että meillä on vakavia puutteita liikenteen terveysvalvonnassa. Vaikka lääkäreillä on velvollisuus ilmoittaa poliisille, mikäli henkilö ei täytä ajokortin edellyttämiä terveysvaatimuksia, ilmoitusvelvollisuutta laiminlyödään yleisesti. Tervo ehdottaakin lääkäreille velvollisuutta aina tarkistaa hoitokontakteissa potilaan ajo-oikeus. Lisäksi tarvittaisiin erillinen rekisteri, johon merkittäisiin lääkäreiden tekemät ajoterveysilmoitukset ja jota ylläpitäisi jokin valvova viranomainen.

Liikenne- ja viestintäministeriö on aloittanut viime vuonna hankkeen tieliikennelain kokonaisuudistukseksi. Yhteiskunnankehitys on monilta osin ajanut nykyisen, vuonna 1981 säädetyn lain ohi. Tavoitteena on, että uutta tieliikennelakia koskevat hallituksen esitykset olisivat valmiina eduskunnan käsiteltäviksi vuoden 2015 lopulla. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on liikenneturvallisuuden parantaminen. Kuten professori Matti Tolvanen toteaa, liikenteen turvallisuus perustuu keskeisesti muuhun kuin rankaisemiseen mutta samalla säännöillä ja sanktioilla on tärkeä tehtävä: ne luovat liikenteeseen ennakoitavuutta, jota ilman monimuotoinen, vilkas ja turvallinen liikkuminen olisi mahdotonta.

 
Julkaistu 26.9.2014
Sivun alkuun |