Vakavaa väkivaltaa tehneiden nuorten kehityskulut erilaisia

Terveystieteiden maisteri Minna Rytkösen väitöstutkimus Itä-Suomen yliopistoon osoitti, että nuorten vakavien väkivallantekojen taustalla on varsin vaihtelevia kehityskulkuja. Tutkimuksessa tunnistettiin viisi erilaista väkivaltaista käyttäytymistä edeltävää sosioemotionaalista kehityskulkua: hallitsematon, syrjäytyvä, tasapainoileva, ajautuva ja kriisiytyvä. Kutakin kehityskulkua luonnehti sille ominainen kasvatusilmapiiri kotona ja koulussa.

Nuorten vakavan väkivaltaisen käyttäytymisen taustalla esiintyi merkittäviä sosioemotionaalisen terveyden ongelmia. Ne ilmenivät vaikeuksina ilmaista tunteita ja käyttäytyä tarkoituksenmukaisesti. Tyypillisiä olivat myös vaikeudet sopeutua arkielämän vaatimuksiin, odotuksiin ja normeihin sekä kommunikoida mielekkäällä tavalla toisten kanssa. Kehitys mutkistui viimeistään nuoruusiässä, mutta ei kuitenkaan edennyt kaikilla samaa polkua.

Jokaisessa nuoressa ainakin yksi aikuinen oli tunnistanut huolen aihetta ja lähes kaikki nuoret olivat jossain vaiheessa ohjautuneet sosiaali- tai terveyspalvelujen piiriin. Valtaosalla nuorista tuki ei kuitenkaan toteutunut suositusten mukaisesti, joten useimmat jäivät ilman tarvettaan vastaavaa tukea. Mitä vanhempi nuori oli, sitä heikompaa tukeen sitoutuminen oli.

Tunnetaidot ehkäisevät

Tulokset vahvistavat näkemystä siitä, että nuorten vakavaa väkivaltaa voidaan ehkäistä tukemalla tasapainoisen sosioemotionaalisen terveyden kehitystä. Jokaisella lapsella ja nuorella tulisi olla oikeus ja tilaa sosiaalisten ja tunnetaitojen oppimiseen. Avainasemassa ovat lasten ja nuorten arjessa toimivat aikuiset ja heidän tapansa nähdä ja kohdata lapsi tai nuori. Virallisen sosiaali- ja terveyspalvelujen tarjoaman tuen vaikuttavuuden kannalta keskeistä on vahvistaa nuoren ja perheen sitoutumista tarjottuun tukeen. Tällöin on tärkeää, että nuoret ja perheet kohdataan konkreettisine tarpeineen, pelkoineen, vaikeuksineen ja vahvuuksineen.

Tutkimuksen aineistona olivat kolmenkymmenen vakavan väkivallanteon 15–22-vuotiaana tehneen nuoren mielentilatutkimusasiakirjoista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakirjoista kootut tiedot. -RK

 
Julkaistu 27.9.2013