Uutta tutkimustietoa koulukiusaamisesta

Toverisuosio näyttää olevan yksi riskitekijä sukupuolirajat ylittävässä kiusaamisessa, havaitsi PsM Miia Sainio Turun yliopistoon tekemässään väitöstutkimuksessa. – Löydös on mielenkiintoinen, mutta myös huolestuttava. Tulos saatetaan tulkita niin, että tyttöjen ja poikien välisen kiusaamisen taustalla olisi tykkäämistä. Tämäntyyppisillä selitysmalleilla, joiden tarkoitus on ehkä lohduttaa, voidaan ohittaa kiusaamisen vakavuus.

Sainio tarkasteli eroja saman sukupuolen sisällä ja sukupuolten välillä tapahtuvassa kiusaamisessa peruskoulun luokilla 3–6 ja 7–9. Hän havaitsi, että kiusaamisen vastainen ohjelma, KiVa Koulu, vähensi alakoulussa tyttöjen ja poikien välistä kiusaamista, mutta yläkoulussa se ei enää siihen vaikuttanut. Hän pitää mahdollisena, että yläkoulussa kiusaamiseen on vaikeampaa puuttua, koska opettaja ei vietä enää yhtä paljon aikaa ryhmän kanssa. Kiusaamista voi olla hankala havaita myös sen takia, että kiusatut eivät aina ole kovin tyypillisiä uhreja vaan usein suosittuja oppilaita. Aikuiset eivät aina ymmärrä puuttua määrätietoisesti kiusaamiseen, vaikka sen seuraukset voivat olla hyvinkin vakavia. Kiusatut nimesivät puolustajikseen pääasiassa oman sukupuolensa edustajia, mutta tähän tarvittaisiin ehkä kiusaajan sukupuolen edustajia.

Kiusatun oppilaan puolustamiseen vaikuttavat sekä yksilön että ryhmän ominaisuudet, selviää toisesta Turun yliopiston tuoreesta väitöksestä. PsM Virpi Pöyhösen tutkimuksen mukaan koulussa kiusatun puolustajaksi nousee empaattinen sekä omaan toimintakykyynsä luottava oppilas. Ratkaisevaa on myös opettajan toiminta: jos hän selkeästi tuomitsee kiusaamisen, oppilaiden on helpompi asettua kiusatun koulukaverin puolustajaksi.

Pöyhösen väitöstyö koostuu neljästä erillisestä tutkimuksesta, joissa lähestytään eri näkökulmista koulukiusaamiseen puuttumista. Tulosten mukaan empatialla, erityisesti yksilön herkkyydellä kokea toisen tunteet, on tärkeä rooli siinä, asettuuko oppilas tukemaan kiusattua. Siihen vaikuttavat myös esimerkiksi se, miten helpoksi tai vaikeaksi oppilas kokee puolustamisen.

Oppilaiden asenteet ovat usein kiusaamista vastaan, mutta silti vain suhteellisen pieni osa lapsista ja nuorista puolustaa ja tukee kiusattua. Aiempien turkulaistutkimusten mukaan harvempi kuin joka viides puuttuu koulukaverinsa kiusaamiseen.

Pöyhösen havainnon mukaan kiusatun oppilaan tukemiseen vaikuttavat vahvasti luokkaryhmän ominaisuudet kuten yhteiset normit. – Koululuokissa, joissa kiusaavat oppilaat ovat suosittuja, puolustetaan vähemmän. Luokissa, joissa oppilaat kokevat tulevansa hyvin toimeen keskenään ja kokevat, että opettaja toimii kiusaamisen vähentämiseksi, puolustetaan enemmän. -RK

 
Julkaistu 27.9.2013