Mervi Sarimo

Eurooppalaiset uhrien tukijärjestöt koolla Skotlannissa

Euroopan uhritukiverkoston (Victim Support Europe) vuosikonferenssi pidettiin Edinburghissa toukokuussa. Keskeisesti esillä olivat uhridirektiivin täytäntöönpanon haasteet. Työryhmissä tarkasteltiin lähemmin mm. ihmiskaupan uhrien ja lähisuhdeväkivallan uhrien auttamista. Skotlannilla itsellään on uhrien tukemisessa pitkät perinteet ja hyvät valmiudet kehittämistyölle.

Viime vuonna hyväksytyn ja marraskuuhun 2015 mennessä täytäntöönpantavan rikosuhridirektiivin (2012/29/EU) mukaan uhrilla on oikeus tietoon, suojeluun ja tukeen. EU-komissio auttaa jäsenvaltioita direktiivin implementoinnissa ohjeistuksin. Ohjeluonnosta on käsitelty asiantuntijakokouksessa toukokuussa Brysselissä. Lopulliset suositukset julkaistaneen syksyllä.

Euroopan uhritukiverkoston puheenjohtaja David McKenna ilmaisi tyytyväisyytensä EU:n toimiin uhrien asian edistämisessä. Direktiivin lisäksi pakettiin kuuluu mm. eurooppalainen suojelumääräys ja Budapestin uhritiekartta. McKenna muistutti, että työ ei lopu tähän, vaan tästä se vasta alkaa. Tärkeää on taata hyvälaatuiset riippumattomat tukipalvelut, joista uhrit todellakin saavat apua – myös toisessa EU-maassa ollessaan. Hän painotti viranomaisten kouluttamista uhria kunnioittavan kohtelun varmistamiseksi.

Skotlannin hallituksen oikeusministeri Kenny MacAskill arvioi uhridirektiivin täytäntöönpanon onnistuvan maassa hyvin. MacAskillin mukaan Skotlannissa halutaan mennä direktiivin minimiä pidemmälle. Asiaa edistetään viiden hankkeen ohjelmalla. Keskeisessä asemassa ovat tuomioistuin- ja poliisitoiminta, ihmiskaupan ehkäisyn kansallinen yksikkö sekä lapsiuhrien ja -todistajien kuuleminen.

Ihmiskaupan torjuntaa yhteistyöllä ja uhrilähtöisesti

Ihmiskaupan uhrien asemaa Euroopassa vahvistavat yleisen uhridirektiivin ohella ihmiskaupan vastainen direktiivi (2011/36/EU) ja Euroopan neuvoston yleissopimus. Noel Clarke Irlannin oikeusministeriön ihmiskaupan tutkinta- ja yhteistyöyksiköstä uskoo ihmisoikeuslähtöiseen järjestelmään ihmiskaupan vastaisessa työssä: - Uhrin tarpeiden huomioon ottaminen edesauttaa rikosprosessiin osallistumista. Irlannin EU-puheenjohtajuuskaudella on kehitetty käsikirja, jossa kerrotaan ihmiskaupan uhrin oikeuksista yksinkertaisella kielellä ymmärrettävästi.

Skotlannissa jokaiselle poliisille on jaettu esite ihmiskaupan uhrin tunnistamisen helpottamiseksi.

Kumppanuuteen pohjaava yhteistyö on ihmiskaupan uhrien tukemisessa olennaista, painotti Bronagh Andrew TARAsta (Trafficking Awareness Racing Alliance). TARA tarjoaa Glasgow’ssa tukea yli 18-vuotiaille naisille, joiden epäilleen joutuneen seksiperäisen ihmiskaupan uhreiksi. Työperäisen ihmiskaupan uhrit kuuluvat toisen järjestön piiriin. Kumpaakin rahoittaa Skotlannin hallitus. Uhrien tunnistamiseksi ja tukemiseksi on kehitetty Ison-Britannian laajuinen järjestelmä, jossa Skotlannin osuus kohdatuista ihmiskaupan uhreista on 8 %. Skotlannissa ohjattiin auttamisjärjestelmään 92 uhria vuonna 2012.

Ihmiskaupan torjuntaa yhteistyöllä ja uhrilähtöisesti

Ihmiskaupan uhrien asemaa Euroopassa vahvistavat yleisen uhridirektiivin ohella ihmiskaupan vastainen direktiivi (2011/36/EU) ja Euroopan neuvoston yleissopimus. Konferenssissa esiteltyjä konkreettisia hankkeita oli mm. Irlannin EU-puheenjohtajuuskaudella kehitetty käsikirja, jossa kerrotaan selkokielellä ihmiskaupan uhrin oikeuksista. Skotlannissa puolestaan jokaiselle poliisille on jaettu esite ihmiskaupan uhrin tunnistamisen helpottamiseksi.

Kumppanuuteen pohjaava yhteistyö on ihmiskaupan uhrien tukemisessa olennaista, painotti Bronagh Andrew TARAsta (Trafficking Awareness Racing Alliance). TARA tarjoaa Glasgow’ssa tukea yli 18-vuotiaille naisille, joiden epäilleen joutuneen seksiperäisen ihmiskaupan uhreiksi. Työperäisen ihmiskaupan uhrit kuuluvat toisen järjestön piiriin. Kumpaakin rahoittaa Skotlannin hallitus. Uhrien tunnistamiseksi ja tukemiseksi on kehitetty Ison-Britannian laajuinen järjestelmä, jossa Skotlannin osuus kohdatuista ihmiskaupan uhreista on 8 %. Skotlannissa auttamisjärjestelmään ohjattiin 92 uhria vuonna 2012.

Lähisuhdeväkivallan uhrit huomioon

Paula Krol, hankeasiantuntija Euroopan Neuvoston ihmisoikeus- ja laillisuusosastosta, huomautti että uhridirektiiviä on tulkittava Istanbulin yleissopimuksen mukaisesti. Naisiin kohdistuvan väkivallan ja lähisuhdeväkivallan uhrien tarpeet tulee huomioida. – Direktiivi on yleissopimusta rajoittuvampi eikä kohdistu yhtä lailla rikosten ehkäisyyn. Jos näitä kahta käytetään yhdessä, uhrien suojelu ja tuki paranevat.

Eurooppalaisina haasteina Krol mainitsi sukupuolineutraalit lait, suojan ja tuen tasoerot, riittämättömän tukipalveluiden rahoituksen, puutteet monitoimijaisessa yhteistyössä sekä naisiin kohdistetun syrjinnän ja negatiiviset asenteet. Yleissopimus tunnustaa lähisuhdeväkivallan uhreiksi myös miehet ja lapset.

Lily Greenan Skotlannin naistenavusta toi esiin, että naisen elämän vaarallisinta aikaa on se, kun hän eroaa miehestään tai kertoo jättävänsä tämän. Järjestö on mukana lähisuhdeväkivallan vastaisessa asennekampanjassa "Togetherwecanstopit".

Lähisuhdeväkivaltaa kokeiden miesten kohtaamista ongelmista kertoi puolestaan Nick Smithers miesuhreja tukevasta järjestöstä. – On ongelmallista, että lähisuhdeväkivallan sanotaan olevan vain miesten tekemää ja naisiin kohdistamaa, koska määritelmä voi johtaa miesuhrien syrjäytymiseen. Miesuhrit kokevat vähättelyä, leimaamista sekä vieraantumista. Skotlannin rikosuhritutkimuksen (2010/11) mukaan vain 9 prosenttia miesuhritapauksista tulee poliisin tietoon. Tämä asettaa tuelle ja palveluille omat haasteensa.

Kirjoittaja on neuvotteleva virkamies oikeusministeriössä.

 
Julkaistu 27.9.2013