Poliisin ja syyttäjän yhteistyötä arvioitu

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomuksen (226/2011) mukaan poliisin ja syyttäjän yhteistyö on tärkeää erityisesti laajoissa ja vaativissa rikosjutuissa. Tehokkaalla esitutkintayhteistyöllä on mahdollista lyhentää rikosprosessien kestoa. Poliisin ja syyttäjän yhteistyöllä voidaan tehostaa käsittelyprosesseja mm. juttujen rajaamisen ja olennaiseen keskittymisen sekä eri keinoin saavutettavan tutkinnan laadun parantumisen kautta.

Poliisin ja syyttäjän yhteistyön vaikutusta on vaikea arvioida nykyisillä seurantavälineillä, mutta tarkastusviraston mukaan se näyttäisi ainakin joiltain osin tehostaneen asioiden käsittelyä. Parhaat tulokset saavutetaan varhaisessa vaiheessa aloitetulla yhteistyöllä. Syyttäjäntoimessa on kyetty jonkin verran lyhentämään erityisesti vaativien juttujen keskimääräisiä syyteharkinta-aikoja. Toisaalta talousrikosten tutkintatilanne on heikentynyt erityisesti pääkaupunkiseudulla vuoden 2008 jälkeen. Tutkinnan ja syyteharkinnan painopistettä on kuitenkin kyetty siirtämään aiempaa enemmän vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan suuntaan.

Nykyinen lainsäädäntö antaa suhteellisen hyvän pohjan poliisin ja syyttäjän yhteistyölle, mutta sitä harjoitetaan vaihtelevasti eri yksiköissä. Laissa tulisi nykyistä enemmän painottaa yhteistyön merkitystä erityisesti laajojen ja vaativien rikosasioiden esitutkinnassa ja syyteharkinnassa. Myös esitutkinnan johtamis- ja ohjaamisvastuut tulisi määritellä nykyistä selvemmin.

Tarkastusviraston mukaan poliisin ja syyttäjän keskinäistä kaksisuuntaista palautejärjestelmää tulee kehittää ja toiminnan arviointia terävöittää. Esitutkintapöytäkirjat tulisi laatia siten, että ne palvelisivat paremmin syyteharkintaa. Kirjallisten tutkintasuunnitelmien hyödyntämistä tulee lisätä. Poliisin ja syyttäjän yhteistä koulutusta tulee tehostaa paikallistasolla ja suunnata sitä enemmän käytännön kysymyksiin. Syyttäjien resurssitilannetta tulee parantaa siten, että voidaan erikoistua sekä työskennellä parina tai ryhmässä nykyistä enemmän.

Poliisilla ja oikeuslaitoksella on kehitteillä uudet tietojärjestelmät, joiden avulla voidaan parantaa viranomaisten tiedonvaihtoa ja työn laatua, nopeuttaa tutkinnan läpimenoaikoja sekä nostaa rikosten selvitysprosentteja. Esimerkiksi sähköinen esitutkintapöytäkirja toisi merkittäviä kustannussäästöjä. -RK

 
Julkaistu 23.9.2011