Riikka Kostiainen

Vangeilla runsaasti ruumiillisia sairauksia ja mielenterveyden häiriöitä

Vankien mielenterveyden häiriöt ja erityisesti päihderiippuvuus ovat lisääntyneet 20 vuodessa, selviää rikosseuraamusasiakkaiden terveystutkimuksesta. Vangeilla ja yhdyskuntapalvelua suorittavilla todettiin runsaasti ruumiillisia sairauksia ja mielenterveyden häiriöitä ja niistä johtuvaa hoidon tarvetta. Elämänaikainen päihderiippuvuus todettiin neljällä viidesosalla, alkoholiriippuvuus kahdella kolmasosalla ja amfetamiiniriippuvuus kahdella viidesosalla. Myös persoonallisuushäiriöt olivat yleisiä: tällaisen diagnoosin sai kaksi kolmesta tutkittavasta. Eri mielenterveyden häiriöryhmistä vain mielisairauksien eli psykoosien esiintyvyys ei ollut yleisempää kuin muulla väestöllä. Erilaisia ruumiillisia sairauksia oli runsaasti, vaikka tutkittavien keski-ikä oli alle 40 vuotta. Vain puolet tutkituista oli täysin työkykyisiä, lähes viidennes työkyvyttömiä.

Naisvangit olivat sairaampia kuin miesvangit, ja kaikkein huonoin terveydentila oli sakkovangeilla. Yhdyskuntaseuraamusrangaistusta suorittavien terveydentila oli parempi kuin vankien.

– Hoidon tarve on useimmiten olemassa jo ennen vankilaan joutumista ja jatkuu sen jälkeen. Tällöin ei riitä, että terveydentilaan puututaan vain rangaistusaikana. Emme saa joutua tilanteeseen, että hoitoon pääsee vain rangaistuksen kautta, totesi oikeusministeri Tuija Brax terveystutkimuksen julkistamistilaisuudessa.

Hän korosti, että hoitamattomat vankien mielenterveys, päihde- ja muut terveysongelmat voivat tulla yhteiskunnalle monella tapaa kalliiksi. Tulevaisuudessa tuleekin harkita vankien terveydenhuollon liittämistä osaksi yleistä terveydenhuoltoa.

Tutkimuksesta selvisi, että osa vankien työkyvyttömyydestä on piilossa. - Kaikilla työkyvyttömiksi arvioiduilla vangeilla ei ole työkyvyttömyyseläkettä. Tällä voi olla suuri merkitys selviämiselle yhteiskunnassa rangaistuksen jälkeen. Jos kehitämme kattavan tavan vankien työkyvyttömyyden toteamiseen ja siihen liittyviin eläkejärjestelyihin, voimme ehkä katkaista ainakin joidenkin osalta rikollisuuden jatkumisen, Brax huomautti.

Tutkimushankkeessa selvitettiin suomalaisten vankien ja yhdyskuntaseuraamusta suorittavien ruumiillisia sairauksia ja mielenterveyden häiriöitä sekä hoidontarvetta ja työkyvyn alenemaa. Kenttätutkimusta tehtiin lokakuusta 2005 helmikuuhun 2007. Tutkittavana oli 600 vankia ja 100 yhdyskuntapalvelua suorittavaa. Vastaavanlainen vankien terveystutkimus tehtiin yli 20 vuotta sitten; yhdyskuntaseuraamusta suorittavien terveyttä ei ole aiemmin tutkittu. Tutkimusta johtaa sosiaalipsykiatrian professori Matti Joukamaa Tampereen yliopistosta.

Kesällä julkaistussa raportissa kuvataan vain keskeisiä perustuloksia. Lisäksi hankkeessa on valmisteilla useita väitöskirjatöitä, jotka käsittelevät mm. mielenterveyden häiriöitä, nais- ja sakkovankien terveydentilaa sekä ADHD-piirteiden esiintymistä vangeilla. Niistä raportoidaan myöhemmin. Hankkeen tuloksia käytetään Rikosseuraamuslaitoksen terveydenhuollon kehittämisessä.

Rikosseuraamusasiakkaiden terveys, työkyky ja hoidon tarve. Rikosseuraamuslaitoksen julkaisuja 1/2010. ks. www.rikosseuraamus.fi

Haaste 3/2010

 
Julkaistu 1.10.2010