Tutkimus nuorten ehdollisvalvonnasta

Timo Harrikarin tutkimuksen mukaan ehdollisvalvonnassa on nuoria, joiden teot ovat ainutkertaisia ja heidän elämäntilanteensa on verrattain hyvä. Vastaavasti valvonnassa on nuoria, joilla rikoskäyttäytyminen nivoutuu läheisesti heidän moninaisiin sosiaalisiin ja henkilökohtaisiin ongelmiinsa.

Nuorten ehdollisvalvottavien rikosalttiuden taustalla on monia syitä, joista päällimmäiseksi nousee päihteidenkäyttö. Mitä vaikeampia valvottavan päihdeongelmat ovat, sitä enemmän valvonnan sisällöissä keskitytään niihin. Jos päihteiden käyttö ei nouse erityiseksi ongelmaksi, rikoskeskustelut ja työelämään ja opiskeluun kiinnittyminen saavat tilaa valvonnan sisältönä. Kriminaalihuollon asiakastyöntekijät saattavat olla jonkin verran taipuvaisia painottamaan rikosalttiuteen kytkeytyvien asenteiden osuutta nuoren elämäntilanteen ja päihdeongelmien kustannuksella.

Tutkimus osoittaa, että ehdollisvalvonnan tavoitteet, sisällöt ja työskentelyn tulokset ovat yleisesti ottaen linjakkaita. Valvontatyöskentelyn yleinen tavoite on nuoren kiinnittyminen opiskeluun tai työelämään. Valvontojen järjestämisessä esiintyi verrattain paljon alueellisia erovaisuuksia, jotka eivät selity ehdollisvalvottavien rikosalttiudella tai muista ominaisuuksilla. Tästä kertovat esimerkiksi valvontojen lakkauttamisprosentit tai yksityisvalvojien käytön alueelliset erot.

Tutkimusaineistona oli 1287 ehdollisvalvontaa, jotka olivat päättyneet 2007 loppuun mennessä. Aineisto kerättiin Kriminaalihuoltolaitoksen (nyk. Rikosseuraamuslaitoksen) TYYNE-tietokannasta ja sitä analysoitiin tilastollisilla menetelmillä. -RK

Timo Harrikari: Ehdollisesti rangaistujen nuorten valvonta. Toimijat, prosessit ja sisällöt. Rikosseuraamuslaitoksen julkaisuja 2/2010. www.rikosseuraamus.fi

Haaste 3/2010

 
Julkaistu 1.10.2010