Selvitys alaikäisinä vastentahtoisesti huostaan otetuista

Matti Marttusen ja Tarja Kuulan tekemä selvitys kartoittaa niiden alle 18-vuotiaiden vastentahtoisesti huostaan otettujen määrää, jotka on siirretty pois kotoaan laitoksiin osittain tai yksinomaan tekemiensä rikosten vuoksi. Samalla raportti kuvaa alaikäisten rikollisuuteen kohdistuvia avohuollon tukitoimenpiteitä ja moniammatillisen yhteistyön muotoja. Aineisto koostuu vuonna 2005 hallinto-oikeuksissa käsitellyistä huostaanottopäätöksistä ja niiden liiteasiakirjoista.

Ainakin osaksi rikosperusteella laitoksiin sijoitettuja alle 15-vuotiaita on tutkimuksessa esitetyn arvion mukaan noin 100 ja 15–17-vuotiaita noin 150. Luvut ovat arvioita, jotka on muodostettu yhdistelemällä huostaanottopäätösten analyysi lastensuojelua koskeviin tilastoihin. Tulokset vahvistavat käsitystä siitä, että lastensuojelulain mukaiset laitossijoitukset ovat alaikäisten kohdalla rangaistusjärjestelmää laajemmin käytetty kontrollimuoto.

Tulos tarkoittaa esimerkiksi sitä, että rangaistusvastuuikärajan saavuttaneita 15–17-vuotiaita koskevista, rikoksen perusteella vapaudenmenetykseen johtavista viranomaisratkaisuista reilu puolet tehdään käytännössä kunnissa hallinto-oikeuden ratkaistessa hakemuksesta nämä päätökset ja toinen puolisko yleisissä tuomioistuimissa rikosprosessin päätteeksi. Vuoden 2008 alusta voimaantullut uusi lastensuojelulaki kannustaa kuntia avohuollon tukitoimenpiteiden entistä laajempaan käyttöön ja korostaa nuorisotyötä osana ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä.

Muita tutkimuksen keskeisiä tuloksia:

  • Vastentahtoisesti huostaan otetut lapset ja nuoret tulevat pääsääntöisesti sosiaalisesti huono-osaisista taustoista ja he ovat itse moniongelmaisia.
  • Valtaosa rikoksiin syyllistyneistä nuorista on vastentahtoisesti sijoitettuina yksityisiin
  • ammatillisiin perhekoteihin tai odottaa pääsyä niihin.
  • Noin 80 %:lla vastentahtoisesti huostaan otetuista ja ongelmallisesti käyttäytyvistä nuorista on takanaan aikaisempia sijoituksia ja noin joka kolmas on osallistunut mielenterveyden hoito- ja/tai arviointijaksolle.
  • Koulukuraattori on poliisin ohella avainasemassa rikokseen syyllistyneen lapsen/nuoren asian eteenpäin viemisessä.
  • Sosiaalityön avohuollon tukitoimenpiteet ennen rikokseen syyllistyneen nuoren huostaanottoa vaihtelevat sekä yksittäisen nuoren kohdalla että alueittain.
  • Nuorisotyön ennaltaehkäiseviä tai erityisnuorisotyön palveluja on harvoin kirjattu ratkaisujen perusteluihin. -RK

Laitoksessa rikoksen vuoksi. Selvitys alaikäisenä vastentahtoisesti huostaan otetuista. Matti Marttunen & Tarja Kuula. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 89; Humanistisen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 12.

 
Julkaistu 28.9.2009