Poliisit kokevat huumerikosten torjunnan vaikeutuneen

Poliisiammattikorkeakoulun tutkimuksessa on selvitetty haastattelujen ja kyselyiden avulla poliisien käsityksiä huumerikollisuuden ja poliisitoiminnan muutoksista 2000-luvulla. Haastatellut poliisit kokivat mahdollisuutensa katu- ja liikennevalvontaan riittämättömiksi ja kenttätuntumansa heikentyneen. Myös keinot puuttua ns. huumausaineiden viihdekäyttöön tai kannabiksen kotikasvatukseen arvioitiin vähäisiksi. Käyttäjiin kohdistuva kontrolli tavoittaakin lähinnä poliisin tuntemia huumausaineiden käyttäjiä valvonnan ja esimerkiksi omaisuus- tai liikennerikosten tutkinnan yhteydessä.

Tutkimukseen haastatellut poliisit painottivat, että huumepoliisin tulisi työskennellä enemmän laitoksen ulkopuolella hankkimassa ja päivittämässä kenttätuntumaansa. Miehistö kokee työaikansa kuluvan yhä enemmän hälytyskeikkojen hoitamiseen, eikä omatoimiselle valvonnalle ja sitä kautta rikosten ennalta estämiselle riitä aikaa.

Tutkijat ja tutkinnanjohtajat katsovat hallinnollisten tehtävien ja erilaisten kirjaamisvelvoitteiden lisääntyneen. Esimerkiksi huumausaineen käyttörikosta koskevan lainsäädäntöuudistuksen yhtenä tavoitteena oli voimavarojen säästäminen esitutkintaa keventämällä. Käytännössä uudistus ei kuitenkaan vapauttanut merkittävästi poliisin resursseja partiointiin.

Tutkija Tuula Kekki arvioi, että huumausainerikokset ovat 2000-luvulla muuttuneet monimutkaisemmiksi ja tutkinta vaikeutunut. Tutkintaan tulevat törkeät huumausainerikokset ovat ammattimaistuneet ja samalla hyväosaisten, työssäkäyvien huumeidenkäyttö pysyy kontrollin ja hoidon ulottumattomissa.

Huumeet ja rikostorjunta -tutkimuksessa haastateltiin helsinkiläisiä ja tamperelaisia järjestys- ja rikospoliiseja vuosina 2003–2006. Lisäksi aineistona oli esitutkintapöytäkirjoja ja tutkintailmoituksia sekä poliisihallinnon strategiapapereita. -RK

Tuula Kekki: Huumeet ja rikostorjunta – Poliisien käsitykset huumerikollisuuden ja poliisitoiminnan muutoksista. Poliisiammattikorkeakoulun raportteja 76/2009.

 
Julkaistu 28.9.2009