Poliisin toimivaltuuksiin ehdotetaan uudistuksia

Rikostutkintaa, rikosten estämistä ja muuta poliisin toimintaa säätelevät lait tulisi uudistaa nykyistä täsmällisemmäksi ja kattavammaksi kokonaisuudeksi, ehdottaa oikeusministeriön ja sisäasiainministeriön asettama toimikunta. Ehdotuksessa esitutkinta-, pakkokeino- ja poliisilainsäädännön uudistamiseksi keskeisenä tavoitteena on yhtenäistää säännöksiä salaisista tiedonhankintamenetelmistä. Tuomioistuimen päätettäväksi siirtyisi oikeusturvan kannalta ongelmallisten peitetoiminnan ja valeoston käyttäminen. Uudistuksessa otettaisiin huomioon toisaalta perus- ja ihmisoikeuksien suoja ja toisaalta rikostorjunnan tarpeet.

Uusia salaisia pakkokeinoja

Salaisia pakkokeinoja ja salaisia tiedonhankintakeinoja ovat nykyisin telekuuntelu, televalvonta, tukiasematietojen hankkiminen, tekninen tarkkailu (kuuntelu, katselu ja seuranta), peitetoiminta, valeosto ja tietolähdetoiminta. Näiden lisäksi toimikunta ehdottaa säädettäväksi uusia salaisia pakkokeinoja ja tiedonhankintakeinoja, jotka osittain perustuisivat jo käytössä oleviin keinoihin. Niitä olisivat tietojen hankkiminen telekuuntelun sijasta, peitelty tiedonhankinta, henkilön tekninen seuranta, tekninen laitetarkkailu, tietolähteen ohjattu käyttö ja valvottu läpilasku.

Peitetoimintaa suorittavan poliisimiehen toimivaltuuksista säädettäisiin nykyistä tarkemmin. Lähtökohtana olisi, että rikosta ja aloitetta rikoksen tekemiseen ei saa tehdä. Peitepoliisi kuitenkin voisi erittäin tiukoin ehdoin ja rajoitetusti vaikuttaa järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan. Hän voisi tällöin olla rangaistusvastuusta vapaa, vaikka teko sinänsä olisi rangaistava rikollisryhmän toimintaan osallistumisena.

Salaisia pakkokeinoja käytettäessä saadaan myös ylimääräistä tietoa, joka ei liity tutkittavaan rikokseen. Ehdotuksen mukaan poliisi saisi käyttää tätä tietoa selvittääkseen tai estääkseen tiettyjä vakavia rikoksia. Sen käyttö olisi sallittu myös esitutkinnan suuntaamiseksi vähäisessäkin rikoksessa sekä syyttömyyttä tukevana selvityksenä.

Poliisin ja syyttäjän yhteistyö

Poliisi ja syyttäjä velvoitettaisiin nykyistä tiiviimpään yhteistyöhön. Poliisin tulisi ilmoittaa syyttäjälle esitutkinnasta ja sen edistymisestä. Syyttäjän olisi tarvittavassa määrin osallistuttava esitutkintaan varmistaakseen, että asia selvitetään riittävästi.

Syyttäjän asema poliisin tekemiksi epäiltyjen rikosten tutkinnassa muuttuisi jonkin verran nykyisestä. Syyttäjä toimisi näissä tapauksissa tutkinnanjohtajana pääsääntöisesti vain, jos epäillään, että rikos on tehty virkatehtävän suorittamisen yhteydessä.

Kuulusteltavan asema

Kuulusteltavan, erityisesti rikoksen uhrin asemaa parannettaisiin korostamalla hienotunteisuusnäkökohtien huomioon ottamista ja asianosaisen tukemista. Rikoksesta epäillylle ja rikoksen uhrille olisi kirjallisesti ilmoitettava oikeudesta käyttää valitsemaansa avustajaa esitutkinnassa ja esitutkintaviranomaisen olisi huolehdittava siitä, että oikeus käyttää avustajaa toteutuu käytännössä. Lakiin otettaisiin myös säännökset epäillyn oikeudesta olla myötävaikuttamatta sen rikoksen selvittämiseen, josta häntä epäillään.

Tiedotusvälineen lähdesuoja

Tiedotusvälineen lähdesuojan murtaminen esitutkinnassa mahdollistettaisiin sellaisissa tapauksissa, joissa tiedon alkuperäinen antaja on todennäköisesti syyllistynyt salassapitovelvollisuuden rikkomiseen. Lisäedellytyksenä kuitenkin olisi, että lähteen ilmaiseminen on välttämätöntä rikoksen selvittämiseksi ja perusteltua rikoksen vakavuuteen ja seurauksiin nähden.

Etsintäsäännökset

Poliisin toimittamaa etsintää koskeviin säännöksiin toimikunta ehdottaa huomattavia muutoksia. Uutta olisi jaottelu yleiseen kotietsintään, erityiseen kotietsintään ja paikanetsintään. Erityisessä kotietsinnässä kohteeksi on syytä olettaa joutuvan salassa pidettävää tietoa. Sellaista voi olla lääkärin vastaanottotiloissa, asianajotoimistoissa, toimitusten ja kustantamojen toimitiloissa. Erityiseen kotietsintään osallistuisi etsintäasiamies, joka huolehtisi siitä, ettei salassa pidettävää aineistoa takavarikoida tai jäljennetä. Uudessa laite-etsinnässä olisi kysymys tietokoneen, matkapuhelimen tai muun vastaavan laitteen tai tietojärjestelmän tietosisältöön kohdistettavasta etsinnästä.

Vahinkojen korvaaminen

Lakiin ehdotetaan otettavaksi erityissäännökset pakkokeinojen, salaisten tiedonhankintakeinojen ja muuten poliisin toimivaltuuksien käytöllä aiheutettujen vahinkojen korvaamisesta valtion varoista. Korvausvastuu laajentuisi koskemaan tapauksia, joissa vahinko ei ole johtunut poliisin tahallisesta tai huolimattomasta menettelystä. Toisaalta tällaista ankaraa korvausvastuuta rajattaisiin lähinnä vahingonkärsijän omaan menettelyyn liittyvillä perusteilla.

Henkilö- ja esinevahinkojen sekä taloudellisten vahinkojen lisäksi korvausta voitaisiin maksaa kärsimyksestä, jos toimivaltuutta käytettäessä on loukattu rauhaa, yksityiselämää tai henkilökohtaista koskemattomuutta. Nykyisin kärsimyksestä voi saada korvausta lähinnä vain, jos korvauksen perusteena on rikollinen menettely.

Mietintö on ollut kesän aikana laajalla lausuntokierroksella. -RK

 
Julkaistu 28.9.2009