Painetun lehden sisällysluettelo 3/2009

28.9.2009

PÄÄKIRJOITUS s. 3
Kauko Aromaa: Kriisi ja rikosseuraamukset

TASAPAINOILUA KIIKKULAUDALLA s. 4
Riikka Kostiainen
Haasteltavana on poliisiylijohtaja Mikko Paatero. Hän joutuu hakemaan tasapainoa monenlaisten tavoitteiden välillä: paljonko panostetaan vaikkapa ennalta ehkäisevään työhön verrattuna jo tapahtuneiden rikosten tutkintaan, syrjäseutujen palveluihin verrattuna suurten kaupunkien lisääntyviin työmääriin tai kansalaisten yksityisyyden suojaan verrattuna yhteiskunnan turvallisuuteen?

HUUMEIDEN KÄYTTÄJIEN RIKOSOIKEUDELLINEN KONTROLLI s. 7
Heini Kainulainen
Tuoreessa väitöskirjatutkimuksessa tarkastellaan huumeiden käyttäjien rikosoikeudellista kontrollia. Kiinnostuksen kohteena ovat lakien säätäminen, niiden tulkitseminen ja soveltaminen. Huumausainekontrolli eroaa merkittävällä tavalla muiden päihdyttävien aineiden kontrolloinnista, koska huumeisiin käytetään rikosoikeudellista sääntelyä.

"EI OLE PAKKO PÄÄSTÄ SOPIMUKSEEN" s. 10
Saija Sambou & Erika Uotila
Norjassa, Suomessa ja Ruotsissa toteutetussa tutkimuksessa vertailtiin väkivaltarikosten sovittelua. Suomessa haluttiin myös selvittää, otetaanko sovittelussa esille väkivallattomaan käyttäytymiseen sitouttaminen.

PARISUHDEVÄKIVALLAN KÄSITTELY VAATII PERHENEUVOJILTA OSAAMISTA s. 12
Lauri Anttila & Juhani Koskelin
Väkivaltaisten pariskuntien kanssa työskentelyssä on omat sääntönsä. Terapiatyöntekijän ensisijaisia tehtäviä ovat uhrin turvallisuudesta huolehtiminen, tekijän vastuunotto teostaan sekä lasten aseman turvaaminen. Usein asiakassuhteen luomisessa auttaa erillistyöskentely.

RIKOSAKTIIVISET NUORET AHKERIMPIA VERKKOLATAAJIA s. 14
Mikko Aaltonen
Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen kyselytutkimuksen mukaan valtaosa 15–16-vuotiaista nuorista on joskus ladannut tiedostoja vertaisverkoista. Vertaisverkkojen aktiivikäyttäjät ovat muita nuoria useammin syyllistyneet myös perinteiseen rikollisuuteen.

NURMIJÄRVELLÄ NUORIA TUETAAN VARHAISELLA AVOIMELLA YHTEISTYÖLLÄ s. 16
Riikka Kostiainen
Nurmijärven kunnan peruspalveluiden varhaisen puuttumisen toimintamalli perustuu varhaisuuteen, avoimuuteen ja dialogisuuteen. Toiminnan katsotaan edistäneen vuoropuhelua niin kuntalaisten kanssa kuin eri sektoreiden yli.

SELVITYS ALAIKÄISENÄ VASTENTAHTOISESTI HUOSTAAN OTETUISTA s. 18
Riikka Kostiainen

KOULUAMPUMISET OVAT OSA KOULUVÄKIVALLAN PERINNETTÄ s.19
Tomi Kiilakoski
Kouluampumiset sekä jatkavat kouluväkivallan perinnettä että uudistavat sitä valikoimalla uhrit satunnaisesti, pyrkimällä laajaan tuhoon ja rakentamalla tietoisen mediastrategian. Koulusurmien ehkäisyssä olisikin syytä kiinnittää huomiota niihin tekijöihin koulussa, jotka tukevat väkivaltaista käyttäytymistä, ja pyrkiä muuttamaan koulukulttuuria.

VIRGINIAN MALLI KOULUVÄKIVALLAN UHKAN ARVIOINTIIN s.21
Riikka Kostiainen

JÄRJESTÄYTYNEEN RIKOLLISUUDEN EHKÄISYN KUSTANNUKSET s. 22
Paul Larsson
"Järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan käytävän sodan" kustannuksia on arvioitu vain harvoin, ja laskelmia sen hyödyistä on vieläkin vähemmän. On hämmentävää, että tiedämme vain vähän toimien vaikutuksista, koska toimet ovat usein dramaattisia ja laajakantoisia sekä kustannuksiltaan kalliita.

JÄRJESTÄYTYNEEN RIKOLLISUUDEN TORJUNTA s.24
Jay S. Albanese
Järjestäytyneeseen rikollisuuteen on kohdistettu runsaasti lainsäädäntöä ja poliisitoimia, sen sijaan vain vähän huomiota on kiinnitetty sen torjuntaan – sen esiintyvyyden vähentämiseen ja ehkäisyyn.

SUOMEN POLIISI PIENI, KEVYT JA TEHOKAS s. 26
Arno Tanner
Kansainvälisen vertailun mukaan Suomen poliisikunta on eurooppalaisittain ja pohjoismaisittainkin lisääntynyt maltillisesti tai pysynyt samankokoisena, eikä tälläkään hetkellä ole kooltaan suuri verrattuna niin väestön kuin rikosten määrään.

TERRORISMI – TUTKIMUS, MYYTIT JA TORJUNTATOIMET s. 28
Leena Malkki & Reetta Toivanen
Terrorismin uhan ainakin näennäinen kasvu on saanut poliitikot ja viranomaiset kiinnostumaan terrorismia koskevasta tutkimuksesta. Tutkimustiedon hyödyntämisessä poliittisessa päätöksenteossa on kuitenkin ongelmia käytännön tasolla.

MONIN KEINOIN RADIKALISOITUMISTA VASTAAN s. 30
Kari Laitinen
Työtä oikeudenmukaisen ja terrorismista vapaan maailman eteen tulee tehdä sekä paikallisissa kortteleissa että kansainvälisen politiikan kamareissa. Toiminnan tulisi olla johdonmukaista kaikkialla. Poliittisten tahojen lisäksi uskonnollisten yhteisöjen tulee kantaa vastuunsa.

Kriminologia: AMOK! s. 32
Matti Laine
Kirjoitussarjassa käsitellään tällä kertaa koulusurmien taustaehtoja.

AJASSA s. 34
Poliisin toimivaltuuksiin ehdotetaan uudistuksia
Lievä pahoinpitely läheissuhteissa ja työpaikalla
Lasten seksuaalisen hyväksikäytön selvittäminen yhtenäiseksi
Sähköisen valvonnan vaikutuksia arvioitava
Optula selvitti valvontaa nuorten rangaistuksena
Nuorisorangaistuksia ei juuri tuomita
Sakkovankien määrä laskenut
Sovittelun tapausmäärät kasvussa
Poliisit kokevat huumerikosten torjunnan vaikeutuneen

Historiaa: SUURIRUHTINASKUNTA JA BIOGRAFIA s. 39
Markku Tyynilä

 
Julkaistu 28.9.2009