Optula selvitti valvontaa nuoren rangaistuksena

Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimuksessa on tarkasteltu nuorille rikoksentekijöille ehdollisen vankeuden ohella määrättävää valvontaa. Tutkimusta varten käytiin läpi 160 valvonnassa olleen 15–20-vuotiaan valvonta-asiakirjat ja haastateltiin valvottavia sekä heidän valvojiaan.

Valvonnan tavoitteet sisältävät vaikeasti toisiinsa sovitettavat elementit: yhtäältä valvojan tehtävänä on tukea ja auttaa, toisaalta hänen tulisi myös harjoittaa kontrollia ja estää uusien rikosten tekemistä. Tutkimuksen mukaan ehdollisen vankeuden ja valvonnan asema nuorten rikosoikeudellisena seuraamuksena on kiistaton. Valvonta on lunastanut paikkansa nuorta ja seuraamusjärjestelmää palvelevana instituutiona. Valvonnan toimivuus ja sen onnistuminen vaatii kuitenkin jatkosuunnittelua ja tutkimusta. Erityisesti valvonnan käytäntöjä ja sanktiojärjestelmää tulee selventää ja yhtenäistää.

Valvojat näkevät valvontatyön rikkautena nimenomaan sen joustavuuden. Nuoret hyötyvät joustavasta valvonnasta, joka tukee mahdollisuuksien mukaan yksilön tarpeita, mutta joka toteutetaan kuitenkin selkeiden raamien sisällä. Valvonta rikosoikeudellisena oheisseuraamuksena ei voi kuitenkaan olla täysin erilainen jokaisen valvottavan kohdalla. Tällä hetkellä yhdenvertaisuus ei valvonnassa toteudu, vaan osa nuorista "suorittaa" valvonnan osallistumalla käytännössä vain puoleen valvontatapaamisista. Valvonnan sisältö ei saa riippua siitä, onko valvojana Kriminaalihuoltolaitoksen virkamies vai joku muu henkilö. Valvonnan sisällön raameja voitaisiin laissa olevan sääntelyn puitteissa pyrkiä vankistamaan esimerkiksi kaikille valvojille yhteisillä ohjekirjoilla ja muulla vastaavalla käytännön valvontatyötä ohjaavalla materiaalilla.

Ehdollisen vankeuden valvontaa koskevaa lakia, kuten myös lakia nuoren rikoksesta epäillyn tilanteen selvittämisestä, ollaan lähitulevaisuudessa ehdottamassa muutettavaksi. Kaavaillut muutosehdotukset ovat linjassa tutkimuksen keskeisten havaintojen kanssa. -RK

Hanna Väkiparta & Matti Marttunen: Valvonta nuorten rangaistuksena. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 95.

 
Julkaistu 28.9.2009