Lasten seksuaalisen hyväksikäytön selvittäminen yhtenäiseksi

Elokuussa mietintönsä jättänyt sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä selvitti, miten lasten seksuaalisen hyväksikäytön tutkinnassa voidaan taata lasten oikeuksien parempi toteutuminen. Käytännöt ovat kymmenessä vuodessa parantuneet selkeästi, mutta poliisin ja muiden viranomaisten toiminnassa on yhä kehitettävää, jotta selvitys tapahtuisi lapsen edun mukaisesti, viiveettömästi, kaikki osapuolet huomioon ottavasti ja juridisesti asianmukaisesti.

Työryhmän mukaan on tärkeää, että lasten seksuaalisen hyväksikäytön selvittämiseen liittyvien tutkimusten laatua seurataan, kehitetään ja ohjeistetaan, jotta käytännöt ja menettelytavat olisivat yhtenäiset kaikkialla Suomessa.

Myös Suomessa pitäisi kokeilla Lastentalo-toimintamallia, joka on jo käytössä muissa Pohjoismaissa. Mallilla tarkoitetaan lapseen kohdistuvan rikoksen selvittämisen järjestämistä niin, että selvitystyö tapahtuu saman katon alla. Lasta haastattelee vain yksi, erikoiskoulutettu henkilö. Poliisi, syyttäjä, lastensuojeluviranomaiset ja terveydenhuolto työskentelevät yhdessä asiantuntijatyöryhmänä.

Uuteen esitutkintalakiin pitäisi sisällyttää poliisille ja syyttäjälle oikeus hakea edunvalvojan määräämistä tuomioistuimelta tarvittaessa. Tämä nopeuttaisi edunvalvontaan määräämistä ja vähentäisi esitutkinnan aikana tapahtuvia viivytyksiä.

Myös viranomaisten välistä yhteistyötä on kehitettävä. Erittäin tärkeää on se, että etenkin poliisin ja syyttäjän yhteistyö esitutkinnassa on saumatonta ja mahdollisimman yhtenäistä koko maassa. Viranomaisten ammattitaito on turvattava tilanteissa, joissa puhutetaan rikoksen uhriksi joutunutta lasta. Samalla on syytä tarkistaa ja määritellä uudestaan ikärajoja, joiden perusteella lasta voidaan kuulla tuomioistuimessa. Lisäksi pitäisi selvittää, onko 16 vuoden ikäraja lapseen kohdistuneen seksuaalirikoksen tutkinnassa Euroopan neuvoston yleissopimuksen mukainen.

Lapseen kohdistuneen seksuaalirikoksen selvittämisen rahoitusvastuu siirtyi kunnilta valtiolle vuoden 2009 alussa. Työryhmä ehdottaa, että myös lapsiin kohdistuneen väkivaltarikoksen selvittelyn terveydenhuollolle koituvat kustannukset siirretään valtion rahoitettavaksi. -RK

 
Julkaistu 28.9.2009