Riikka Kostiainen

Yritykset houkutella lapsia seksikontakteihin yleisiä netissä

Tuoreen ruotsalaisen selvityksen mukaan lapsiin ja nuoriin otetaan netissä runsaasti yhteyttä seksuaalisessa tarkoituksessa. Useimmat lapset ja nuoret osaavat suojautua aikuiseksi epäilemänsä ehdotuksilta. Ns. grooming-ilmiön torjumisessa on tärkeää kouluttaa lapsia ja vanhempia turvalliseen netin käyttöön, toimia yhteistyössä nuorten nettipalvelujen tuottajien kanssa sekä kehittää lainsäädäntöä ja poliisin toimintaa.

Tukholmassa järjestettiin kesäkuussa toinen laaja kansainvälinen kriminologian symposiumi. Yksi sen kolmesta alakonferenssista käsitteli lasten suojelemista rikoksilta. EU:n terveiset toi komissaari Franco Frattini, joka korosti toimenpiteitä internetin lapsipornografian kitkemiseksi. Useissa esityksissä paneuduttiin lasten "viekoitteluun" internetin kautta seksuaalisen hyväksikäytön tarkoituksessa ja sen ehkäisyn keinoihin. Ilmiöstä käytetään yleisesti englanninkielistä termiä grooming.

Konferenssissa esiteltiin mm. Ruotsin rikoksentorjuntaneuvoston (Brå) selvitys aikuisten seksuaalisista kontakteista lapsiin internetin kautta, joka valmistui keväällä. Se perustuu 7500 peruskoulun 9. luokkalaiselle tehtyyn kyselyyn, 1000 tottuneelle 15–17-vuotiaalle netinkäyttäjälle tehtyyn web-kyselyyn sekä poliisin aineistoon lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista.

Koulukyselyyn vastanneista ruotsalaisnuorista kolmannes oli kokenut viimeisen vuoden aikana seksikontaktin yrityksen sellaisen tuntemattoman henkilön taholta, jonka he tiesivät ja arvasivat aikuiseksi (tytöistä 48 % ja pojista 18 % oli ollut kohteena). Useimmat näistä yrityksistä tapahtuivat netin kautta; vain harva nuori (2 %) oli saanut aikuisilta tällaisia ehdotuksia pelkästään netin ulkopuolella. Ehdotuksia saaneissa oli yliedustus sellaisia nuoria, joilla oli yleistä riskikäyttäytymistä kuten päihteiden käyttöä. Kohteena olleet nuoret kertoivat myös muita useammin ongelmista kotona ja koulussa sekä koulukiusaamisen, väkivallan ja varkauden kohteeksi joutumisesta.

Kontaktit monentyyppisiä

Web-kyselyssä syvennettiin teemaa ja pyydettiin nuorilta kuvauksia tapauksista. Kyselyyn vastanneista tytöistä noin puolet oli kohdannut netissä seksuaalisen kontaktin yrityksiä ja kolmannes jo ennen 15 vuoden ikää (pojilla vastaavat luvut olivat 16 ja 7 %). Syventävät kysymykset esitettiin nuorille, joilla oli ollut tällaisia kokemuksia alle 15-vuotiaana. Nuorten kuvausten mukaan aikuinen oli esimerkiksi saattanut johdatella puheen seksiin, pyytää nuorta lähettämään intiimejä kuvia itsestään tai riisuutumaan web-kameran edessä. Nuoret kertoivat myös tapauksista, joissa mies oli web-kamerassa paljastanut sukuelimensä, tyydyttänyt itseään tai lähettänyt nuorelle itsestään seksuaalisia kuvia. Noin joka viidennessä tapauksessa aikuinen oli myöhemmin yrittänyt ottaa nuoreen yhteyttä netin ulkopuolella esimerkiksi puhelimitse tai yrittänyt sopia tapaamista todellisessa elämässä. Joskus aikuinen oli yrittänyt tarjota nuorelle rahaa seksipalveluja vastaan.

Useimmat kontakteista oli otettu ruotsinkielisillä chattisivuilla tai MSN-messangerin kautta. Useimmiten nuoret onnistuivat arvionsa mukaan hoitamaan yhteydenotot ilman suurempaa riskiä joutua netin ulkopuolella seksuaalirikoksen uhriksi. Toisaalta monessa tapauksessa nuoret olivat kokeneet jo netin tapahtumat seksuaalisesti loukkaaviksi ja vastenmielisiksi, ja ne olivat saattaneet vaivata jopa monta vuotta jälkeenpäin.

Seksuaalirikoksen tekijöillä useita strategioita

Poliisiaineisto perustuu 315 rikosilmoitukseen, joissa seksuaalirikoksen kohteena oli alle 18-vuotias ja tekijä ja uhri olivat olleet yhteydessä netin kautta. Tapaukset kerättiin 14 poliisipiiristä vuosilta 2004–2006. Yli 70 prosenttia uhreista oli alle 15-vuotiaita. Lähes kaikki uhrit olivat tyttöjä ja kaikki tekijät olivat miehiä. Puolessa tapauksessa yhteydet rajoittuivat nettiin ja teot olivat vastaavia kuin web-kyselyssä tuli ilmi.

Lähes 40 prosentissa rikosilmoitusten tapauksista uhrille tuntematon tekijä onnistui laajentamaan yhdenpidon netin ulkopuolelle. Usein uhri oli luullut tätä samanikäiseksi ja antanut puhelinnumeronsa. Nettiä laajemmassa yhteydenpidossa joka viides tapaus päätyi tapaamisen yhteydessä tapahtuneeseen seksuaalirikokseen (69 tapausta). Joka viides seksuaalirikoksen tekijä oli jokseenkin saman ikäinen kuin uhri. Useimmissa tapauksissa (29) rikoksentekijä oli ensin netissä ja sitten puhelimessa onnistunut ystävystymään uhrin kanssa tai herättämään romanttisia tunteita. Yhteydenpito oli saattanut kestää jopa pari vuotta ennen rikosta. Uhrin vanhemmille tämä yhteydenpito tuli useimmiten tietoon vasta seksuaalirikoksen tapahduttua. Toinen hyväksikäyttäjien strategia tapaamisen järjestämiseen oli lupaus mallin töistä (7 tapausta). Kolmannessa tapaustyypissä oli kyse rahan tarjoamisesta nuorelle seksipalveluja vastaan (9 tapausta). Seksuaalirikoksen kohteeksi joutuneilla nuorilla oli usein monenlaisia ongelmia elämässään.

Yleisesti Brån selvitys osoittaa grooming-ilmiön olevan kuin pyramidi: nuoriin yritetään ottaa netissä runsaasti kontakteja seksuaalisessa tarkoituksessa, osa näistä yrityksistä johtaa nuoren ja aikuisen yhteydenpitoon netissä, osa tästä yhteydenpidosta laajenee netin ulkopuolelle ja osassa sitten tapahtuu seksuaalirikos fyysisen tapaamiseen yhteydessä. Joihinkin nuoriin yritetään luoda enemmän seksuaalisia kontakteja kuin toisiin. Tähän vaikuttavat sekä nuoren aiemmat nettikokemukset ja -taidot että erilaiset nuoreen liittyvät psykologiset ja sosiaaliset syyt.

Ehkäisyyn tarvitaan useita keinoja

Raportin kirjoittaja, Brån tutkija David Shannon esitti symposiumissa neljä strategiaa ehkäistä lapsiin ja nuoriin kohdistuvia seksuaalirikoksia, jotka saavat alkunsa nettikontaktista. Ensinnäkin lapset, nuoret, vanhemmat ja muutkin tarvitsevat systemaattista koulutusta ja tietoa asiasta. Erityisesti tiedon pitäisi saavuttaa haavoittuvimmat lapset. Toiseksi internet-palvelujen tuottajien pitäisi taistella ilmiötä vastaan kaikin käytettävissä olevin keinoin. Kolmanneksi tarvitaan uusi lainsäädäntö, joka kieltää kontaktit lasten kanssa seksuaalisessa tarkoituksessa. Lisäksi poliisin pitäisi kehittää menetelmiään näiden rikosten paljastamiseksi ja selvittämiseksi. Hänestä olisi tärkeää, että ehkäisytyötä koordinoisi yksi taho ja että siinä tehtäisiin kansainvälistä yhteistyötä.

Ruotsissa esitettiin keväällä rikoslain muutosta, joka kriminalisoisi aikuisten seksuaaliset yhteydet alle 15-vuotiaaseen lapseen seksuaalisessa tarkoituksessa. Lakiehdotuksen mukaan rankaistavaksi tulisivat siis jo tällaiset kontaktit (otetaan ne sitten netissä, puhelimessa, todellisessa elämässä tai muulla tapaa) eikä viranomaisten tarvitse todistaa, millaisen seksuaalirikoksen kontaktiin pyrkivä aikoo tehdä. Rangaistukseksi ehdotetaan sakkoa tai enintään vuotta vankeutta. Lain on tarkoitus tulla voimaan heinäkuussa 2008.

Lakiehdotuksen valmistelussa mukana ollut syyttäjä Björn Skånsberg arvioi, etteivät pelkästään preventiiviset keinot, kuten koulutus ja tiedotus, vähennä lapsista kiinnostuneiden aikuisten toimintaa netissä vaan tarvitaan myös lainsäädännön pelotteita. Osaan teoista voidaan soveltaa jo nykyisiä pykäliä, mutta jo kontaktit haluttiin tehdä rangaistaviksi ja siten suojella lasta seksuaalisen väkivallan kohteeksi joutumiselta. Ruotsin laista tulisi tiukempi kuin esimerkiksi Isossa-Britanniassa, jossa rangaistavuus alkaa vasta lapsen tapaamisesta groomingin jälkeen. Kanadassa puolestaan jo kontaktit lapseen ovat rankaistavia mutta ainoastaan tietojärjestelmien kuten internetin kautta; Ruotsin laissa ei eroteltaisi eri välineitä. Myös monissa muissa maissa on vastaavia kriminalisointeja.

Tanskassa on panostettu torjuntaan

Psykologi Kuno Sorensen Tanskan Pelastakaa Lapset -järjestöstä kertoi groomingista ja keinoista sen torjumiseksi. Hänen mukaansa aikuisten on usein vaikea uskoa, että lapsi voi tavata vapaaehtoisesti tuntemattoman ihmisen, joutua seksuaalisesti hyväksikäytetyksi ja ehkä silti jättää kertomatta siitä kenellekään. Hyväksikäyttäjä kuitenkin muodostaa poikkeuksellisen suhteen lapseen antamalla hänelle positiivista huomiota, kuuntelemalla hänen huoliaan ja välittämällä hänestä muutenkin.

Sorensenin mukaan ns. grooming-prosessi menee yleensä niin, että viekoittelija ottaa netissä yhteyttä lapseen ja osoittaa kiinnostusta samoihin asioihin ja on kaikin tavoin mukava. Seuraavaksi ystävyys vakiinnutetaan. Sitten aikuinen arvioi mahdollisia riskejä esimerkiksi selvittämällä tietokoneen sijainnin ja kuinka paljon vanhemmat tietävät lapsensa tekemisistä. Jos selviää esimerkiksi, että tietokone on olohuoneessa vanhempien nähtävillä ja he muutenkin valvovat lastaan tarkkaan, viekoittelija siirtyy seuraavaan uhriin. Jos prosessi etenee, seuraavana on "the only one"-vaihe, jossa hyväksikäyttäjä herättelee lapsessa rakkauden tunteita. Sitten hän siirtyy seksuaaliseen vaiheeseen, jossa keskustellaan seksuaalisista aiheista ja ehkä tehdään netissä seksuaalisia tekoja. Lopulta edessä on fyysinen tapaaminen lapsen kanssa.

Tanskan poliisin painopiste oli vuonna 2006 netin kautta tapahtuva lasten seksuaalinen hyväksikäyttö. Sorensenin mielestä vuoden tärkein saavutus oli, että poliisin, muiden viranomaisten, järjestöjen ja internet-palvelujen tuottajien yhteistyössä luotiin ChatCheck-järjestelmä. Se sisältää nuorten nettiyhteisöjen tuottajille ohjeita ja teknisiä standardeja. Niiden mukaan järjestelmässä täytyy olla mahdollista mm. estää tiettyjen käyttäjien sisäänpääsy, raportoida häiritsevästä käyttäytymisestä, säilyttää monenlaista kunkin käyttäjän palvelun käyttöön liittyvää tietoa sekä palvelun ympärivuorokautinen valvonta. Tavoitteena on luoda eettisiä web-standardeja, jotta lapsia voidaan suojella rikollisilta teoilta netissä, ennen kaikkea seksuaaliselta hyväksikäytöltä. Joulukuussa käynnistetyn ChatCheck-järjestelmän toimivuudesta ei vielä ole saatu paljon tietoa.

Toinen keskeinen torjunnan väline on vuonna 2001 perustettu Sikkerchat-sivusto, jonka ovat kehittäneet Tanskan rikoksentorjuntaneuvosto ja Pelastakaa Lapset. Sivusto on jakaantunut lapsille, nuorille, vanhemmille ja tänä vuonna julkaistuun ammattilaisille tarkoitettuun osioon. Kussakin osiossa on runsaasti kullekin kohderyhmälle sopivaa tietoa, uutisia, opettavaisia pelejä, videoita, keskustelupalstoja, kyselyjä ja linkkejä – varsin vetävässä paketissa. Sivustolla on tietoa, miten turvallisesti chattaillaan, käytetään sähköpostia ja matkapuhelinta sekä online-pelejä.

LISÄTIETOA:

Vuxnas sexuella kontakter med barn via Internet. Omfattning, karaktär, åtgärder. Rapport 2007:11. Brottsförebyggande rådet. (saatavilla nettiosoitteessa www.bra.se )

Vuxnas kontakter med barn i sexuella syften, Ds 2007:13. Justitiedepartement.

Ohjeita turvalliseen netin käyttöön

 
Julkaistu 24.9.2007