Kauko Aromaa

PALKINNOLLA RIKOLLISUUTTA VASTAAN

Ruotsin oikeusministeriö on perustanut kansainvälisen kriminologian palkinnon, joka jaetaan vuosittain, ensimmäisen kerran kesäkuussa 2006. Palkinto, The Stockholm Prize in Criminology, on vähintään miljoona Ruotsin kruunua. Itse palkinto rahoitetaan lahjoitusvaroilla, mutta sen hallinnointiin sekä siihen liitettyihin seremonioihin ja oheistapahtumiin kuluu hyvinkin saman verran rahaa.

Palkinto myönnetään "erinomaisista saavutuksista kriminologisen tutkimuksen alalla taikka tutkimustulosten soveltamisessa käytäntöön rikollisuuden vähentämiseksi ja ihmisoikeuksien edistämiseksi". Saajaehdokkaat nimetään avoimessa prosessissa, johon kaikki kriminologian tuottajat ja soveltajat voivat osallistua. Ehdotukset käsitellään kansainvälisessä asiantuntijaraadissa, johon kuuluu professoreita Venezuelasta, Englannista, Australiasta, Unkarista, Saksasta, Etelä-Afrikasta, USA:sta, Ruotsista ja Japanista sekä poliisipäällikkö Englannista.

Palkinnon tarkoituksena on edistää parempaa tietoa rikollisuuden syistä sekä yksilö- että rakenteellisella tasolla, tehokkaampaa ja inhimillisempää yleistä suhtautumistapaa rikoksentekijöiden käsittelyssä, rikollisuuden torjunnan vaihtoehtoisia strategioita sekä oikeusjärjestelmän puitteissa että sen ulkopuolella, rikosten uhrien auttamista ja ratkaisuja joilla vähennetään oikeudenhoidon laittomuuksiin ja väärinkäytöksiin liittyviä globaaleja ongelmia.

Ruotsin oikeusministeri julkisti asian 14. kriminologian maailmankongressissa Philadelphiassa elokuussa. Puheessaan ministeri sanoi, että yhä korkeatasoisemman lainsäädännön luominen vaatii entistä parempaa kriminologista tutkimusta. Palkinnolla toivotaan edistettävän tätä asiaa. Ruotsin oikeusministeriö haluaa näin suunnata uudella tavalla kansainvälisille tahoille ohjattua rahoitustaan. Ministeriön edustajien mielestä tähänastinen rahankäyttö ei ole ollut riittävän tehokasta eikä ole riittävästi onnistunut teroittamaan kriminaalipolitiikan toteuttajien mieliin tutkittuun tietoon perustuvien ratkaisujen tärkeyttä. Ministeriö on tähän saakka suunnannut tätä rahoitustaan mm. YK:lle sekä Pohjoismaiden kriminologian alan yhteistyön tukemiseen. Vielä ei tiedetä mitä tämä rahoituksen suuntaamisen uudelleenarviointi kaikkiaan merkitsee.

Palkinnon luovuttamisseremonian yhteydessä järjestetään Tukholmassa kansainvälinen kriminologinen symposio, jonka toteutuksesta vastaavat Tukholman yliopisto sekä Ruotsin rikoksentorjuntaneuvosto Brå. Symposion aihe määräytyy myönnettävän palkinnon kohteen mukaan.

On vaikea arvata, pärjääkö Tukholman palkinto nykyisessä julkisuuskamppailussa ja alan kansainvälisten konferenssien tulvassa. Monesti erilaisten palkintojen saajat kyllä saattavat henkilöinä saada julkisuutta, mutta heidän edustamansa viesti jää taka-alalle. Samalla ehdollepano voi tuottaa hyviä viitteitä siitä, millaisia kriminologian ja kriminaalipolitiikan saavutuksia maailmalla pidetään palkitsemisen arvoisina. Kun hankkeen aloitteentekijäksi tiedetään professori Lawrence Sherman, lienee odotettavissa, että palkinto tulee suosimaan "What works" -tyyppistä teknokraattista ajattelutapaa, ja esimerkiksi perimmäisiä arvoja sivuavat filosofis-yhteiskuntatieteelliset saavutukset jäävät huomiotta.

Haasteen lukijat voivat vaikuttaa tähän asiaan. Nyt kaikki tekemään ehdotuksia palkinnon saajiksi!

 
Julkaistu 26.9.2005