Anni Lietonen & Natalia Ollus

Yrityksille opas työperäisen hyväksikäytön ehkäisemiseksi

Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti HEUNI julkaisi huhtikuussa yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa oppaan työvoiman hyväksikäytön ja ihmiskaupan ennaltaehkäisyyn erityisesti alihankintaketjuissa. Se on suunnattu yrityksille ja työnantajille riskienhallinnan tueksi.

Yritysten pitkissä alihankintaketjuissa on vaikea valvoa alihankkijoiden ja sopimuskumppaneiden toimia. Huonoja työolosuhteita ja työvoiman hyväksikäyttöä voi esiintyä kaikilla liiketoiminnan aloilla ja myös julkisissa hankinnoissa. Riskit korostuvat alihankkijoita, kouluttamatonta, tilapäistä ja/tai kausityövoimaa käyttäessä ja järjestäytymättömissä yrityksissä.

Uusi opas on riskienhallintatyökalu, jonka avulla voidaan edistää eettisesti kestävää ja ihmisoikeudet huomioonottavaa yritystoimintaa. Oppaan neuvoilla voidaan myös ennaltaehkäistä ja hallita riskiä, että yritys joutuisi tahtomattaan osalliseksi työntekijöiden hyväksikäyttöön, joka voi pahimmillaan olla ihmiskauppaa. Opas sisältää tietoa työperäisestä hyväksikäytöstä ja ihmiskaupasta sekä alati kehittyvistä yritysvastuun standardeista ja periaatteista. Se sisältää myös konkreettisia tarkistuslistoja ja toimenpiteitä, joiden avulla vähentää hyväksikäytön riskiä etenkin kansallisissa alihankintaketjuissa.

Sosiaalinen vastuu tärkeä yrityksille

Vastuulliseen liiketoimintaan liittyvä kansainvälinen sääntely on viime vuosina lisääntynyt merkittävästi. Myös kansallinen lainsäädäntö eri maissa on ottanut merkittäviä askelia yhä spesifimpään suuntaan (esim. Ison-Britannian Modern Slavery Act ja Ranskan huolellisuusperiaatteen soveltamista koskeva laki). Suomessa tilaajavastuulaki velvoittaa tilaajan pyytämään alihankkijoilta selvityksiä toiminnastaan, mutta aito riskienhallinta vaatii yrityksiltä laajempia toimia. Nykyinen tilaajavastuulaki koskee esimerkiksi vain yhtä porrasta alempana olevaa sopimuskumppania eikä sen avulla voida taata, että alihankintaketjuissa maksetaan työehtosopimuksen mukaisia korvauksia.

Julkistamistilaisuuteen Säätytalolla osallistui laaja kirjo yritysvastuuasiantuntijoita sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta. Paneelikeskustelussa oppaan toimenpiteillä nähtiin voitavan parantaa työperäisen hyväksikäytön kansallista ehkäisemistä osana yritysten sosiaalisen vastuun strategioita. Yleisten vastuullisuusteemojen ja velvollisuuksien tueksi on kaivattu konkretiaa. Keskustelussa nousi esiin, että ihmisoikeuksien toteutumista tarkastellaan usein osana globaaleja hankintaketjuja, mutta vilpillisiä toimijoita löytyy myös Euroopasta ja Suomesta. Jotta työvoiman hyväksikäyttöön liittyviä riskejä voitaisiin aidosti hallita, vastuullisen yritystoiminnan tulisi mennä lainsäädäntöä ja perusstandardeja pitemmälle lisäämällä ennaltaehkäisyä ja riskien hallintaa.

Opas on kehitetty osana Tanskan ihmiskaupan vastaisen toimiston (CMM) vetämää yhteispohjoismaista hanketta. HEUNI on vastannut hankkeen kansallisesta toteutuksesta, ja sitä on rahoittanut sosiaali- ja terveysministeriö.

Oppaan voi ladata suomeksi ja ruotsiksi www.heuni.fi/en/index/publications/heunireports.html.

 
Julkaistu 8.6.2018
Sivun alkuun |