Työryhmä ehdottaa ehdollisen vankeuden tiukentamista

Oikeusministeriön asettama työryhmä ehdottaa, että ehdollisen vankeusrangaistuksen uudeksi oheisseuraamukseksi säädettäisiin valvonta 21 vuotta täyttäneille rikoksentekijöille. Nykyisin valvonta voidaan määrätä oheisseuraamuksena vain nuorelle rikoksentekijälle. Työryhmä ehdottaa myös tiukennusta yhdyskuntapalvelun käyttöön oheisseuraamuksena. Käräjäoikeuksien tuomitsemista vankeusrangaistuksista yli 60 prosenttia on ehdollisia vankeusrangaistuksia.

Yli 21-vuotiaana rikoksen tehnyt voitaisiin tuomita ehdollisen vankeuden tehosteeksi valvontaan yhden vuoden kolmen kuukauden ajaksi, jos se olisi tarpeen uusien rikosten ehkäisemiseksi. Tässä otetaan tekijän aikaisempi rikollisuus ja henkilökohtaiset olot sekä rikokseen johtaneet seikat.

Työryhmän ehdottama valvonta sisältäisi aina valvontatapaamisia, ja se voisi sisältää myös sosiaalista toimintakykyä edistäviä tehtäviä ja ohjelmia. Siihen voisi lisäksi sisältyä enintään 30 tuntia osallistumista kuntoutukseen tai avohoitoon. Yleensä kysymys olisi päihdeongelman hoidosta. Tämä osa valvontaseuraamusta edellyttäisi seuraamukseen tuomittavan suostumusta.

Ehdollisen vankeuden mahdollisia oheisseuraamuksia ovat myös sakko ja yhdyskuntapalvelu. Työryhmä ehdottaa, että ehdollista vankeutta tehostettaisiin lisäksi nostamalla oheisseuraamuksena tuomittavissa olevan yhdyskuntapalvelun enimmäistuntimäärä nykyisestä 90 tunnista 120 tuntiin. Oheisseuraamukseksi voitaisiin tuomita samalla kertaa sekä sakko että valvonta. Kustannukset ehdollisen vankeuden tehostamisesta olisivat alustavan arvion mukaan enintään 3,2 miljoonaa euroa vuodessa.

Lausuntopalaute enimmäkseen myönteistä

Ehdotus oli lausunnoilla kevään aikana. Lausunnonantajien yleisarviot mietinnöstä ovat myönteisiä: ehdotettavaa valvontaa pidetään hyvin perusteltuna lisänä oheisseuraamusten kokonaisuuteen. Usea lausunnonantaja esittää kuitenkin muutosehdotuksia esimerkiksi valvonnan tuomitsemisen edellytyksiin. Myös valvonnan ehtojen rikkomiselle toivotaan tuntuvampaa sanktiota. Lausunnoissa kiinnitetään lisäksi huomiota seuraamusselvitysten asemaan tulevassa järjestelmässä, päihdekuntoutuksen saatavuuteen ja valvontaseuraamuksen mahdolliseen syrjivyyteen. Ehdotettavan valvonnan asema seuraamusjärjestelmässä ja järjestelmän pirstaloituminen askarruttavat joitakin lausunnonantajia. Lausunnonantajat kannattavat yleisesti yhdyskuntapalvelun tuntimäärän nostoa nykyisestä 90 tunnista ehdotettuun 120 tuntiin. /RK

 
Julkaistu 8.6.2018
Sivun alkuun |