Painetun lehden 2/2018 sisällysluettelo

8.6.2018

s. 3 Pääkirjoitus: Syyntakeisen sarjakuristajan ongelma
Päivi Honkatukia

s. 4 Vakavasti mielisairaat eivät kuulu vankilaan
Riikka Kostiainen
Kriminaalipolitiikan vaikuttajia -sarjassa on haastateltavana vankilapsykiatri Alo Jüriloo. Hän on huolestunut siitä, että psykoottisten vankien määrä on kymmenkertaistunut reilussa kymmenessä vuodessa. Taustalla on psykiatrisen hoitojärjestelmän muutokset ja mielentilatutkimusten vähentyminen.

s. 7 Syyntakeisuuden ja hoidontarpeen arviointi mielentilatutkimuksessa
Aulikki Rimpiläinen-Ahlgrén & Marika Puusa
Mielentilatutkimus on laaja henkilön terveydentilaa kartoittava tutkimus, jossa selvitetään henkilön syyntakeisuus rikoksen suhteen sen tekohetkellä sekä tutkitaan, täyttyvätkö edellytykset määrätä henkilö tahdosta riippumattomaan psykiatriseen hoitoon. Artikkelissa kuvataan mielentilatutkimuksen tarkoitusta ja tutkimuksen suorittamista sekä arvioidaan kehittämistarpeita Suomessa.

s. 11 Mielentila, hoidontarve ja syyntakeisuus
Mika Rautanen
Kolumnissa lähestytään syyntakeisuuden problematiikkaa käytännönläheisesti.

s. 14 Syytettyjen mielentilaratkaisut ja tuomitsemiskäytäntö
Hannu Niemi
Vapauttaminen syyntakeettomuuden perusteella ja rangaistuksen määrän alentaminen alentuneen syyntakeisuuden vuoksi ovat olleet tuomioistuinratkaisuissa melko harvinaisia ja niiden määrä ja osuus tuomioissa on jatkuvasti vähentynyt. Syynä tähän ovat vakavien rikosten vähentyminen sekä syyllisen mielentilan määrittelyjen ja lainsäädännön ja oikeuskäytännön tiukentuminen.

s. 18 Syyntakeisuus ja vaarallisuus
Terttu Utriainen
Artikkelissa käydään läpi rikollisuuden ja hulluuden pitkää yhteistä historiaa ja arvioidaan tämän päivän tilannetta.

s. 20 Varttihulluuden historiaa
Katariina Parhi
Psykopatia oli kriminaalipoliittisesti merkittävä diagnoosi 60 vuoden ajan. Väitöstutkimuksessa on tarkasteltu psykopatiadiagnoosin syntyä ja käyttöä.

s. 22 Lapsen syyntakeettomuus oikeusvaltioiden haasteena
Elina Pekkarinen
Artikkelissa kerrotaan lapsia koskevan erikoiskohtelun perusteista ja käytännöistä ja rikosvastuuikärajoista eri maissa.

s. 25 Oikeuspsykiatrisen potilaan hoito on kokonaisvaltaista
Riikka Kostiainen
Vanhan Vaasan sairaalan potilaista suunnilleen puolet on oikeuspsykiatrisia ja puolet vaarallisia ja vaikeahoitoisia. Oikeuspsykiatriset potilaat ovat yleensä hoidossa pitkään. Hoitosuunnitelmat rakennetaan yksilöllisesti ja potilaan kanssa keskustellen. Tavoitteena on paluu yhteiskuntaan.

s. 29 Mitä tiedetään lääkkeidenkäytön ja henkirikosten yhteydestä
Suurin riski liittyy laajan rekisteritutkimuksen mukaan kipulääkkeiden ja rauhoittavien bentsodiatsepiinien käyttöön. Masennuslääkkeiden käyttö on sen sijaan yhteydessä vain hieman kohonneeseen riskiin.

s. 30 Syyntakeettomien sosiaalinen muotokuva
Miisa Törölä
Väitöskirjatutkimuksen perusteella oikeuspsykiatriset potilaat jakautuvat kolmeen ryhmään aikaisemman rikollisuutensa ja psykiatrisen sairaalahoitonsa perusteella. Rikostaustaiset erottautuvat tuomitsematta jätetyistä potilaista kaikkein huono-osaisimmaksi ryhmäksi.

s. 32 Syyntakeisuusarvioiden muutos nuorilla
Martti Lehti
Mielentilatutkimusten syyntakeisuusarvioissa tapahtui merkittävä muutos 1990-luvulla, joka heijastui suoraan rangaistuskäytäntöön ja viiveellä kriminaalipoliittisiin ratkaisuihin ja lainsäädäntöön. Artikkelissa kuvataan tätä muutosta nuoria henkirikoksentekijöitä koskevan aineiston ja asiantuntijakommenttien pohjalta.

s.35 Ihmiskaupan uhrien auttamisessa on haasteita
Natalia Ollus, Minna Viuhko & Venla Roth
Laajan selvityksen mukaan uhrien auttaminen on tiiviisti kytköksissä rikosprosessiin. Tämä toisaalta estää uhreja hakeutumasta avun piiriin ja toisaalta estää uhrien avunsaannin jatkuvuuden, jos tapaus ei etene rikosprosessissa ihmiskauppanimikkeellä. Syytetyn oikeudet rikosprosessissa määrittelevät paradoksaalisesti myös sen, saako uhri apua.

38 Nuori rikoksen uhrina, tekijänä ja torjujana
Minna Piispa
Rikoksentorjunta-palstalla käsitellään nuorisorikollisuuden ehkäisyä.

s. 40 Ajankohtaista kriminologiaa
Karoliina Suonpää
Kriminologia-palstalla kerrotaan kriminologian maisteriopiskelijoiden tutkielmista.

s. 42 Ajassa

Lukemisen ja kirjoittamisen ongelmat yleisiä vangeilla

Vangin radikalisoitumisriskin tunnistaminen ajoissa olennaista

Työryhmä ehdottaa ehdollisen vankeuden tiukentamista

Seksuaalisen väkivallan tukikeskuksia perustetaan lisää

Ammattilaisten rikoksentorjuntakoulutus sai hyvän vastaanoton

Yrityksille opas työperäisen hyväksikäytön ehkäisemiseksi

Rikoksentorjuntakilpailu 2018 käynnistyy

s. 46 Bitcoinin perusteet
Mikael Albrecht
Kyberrikokset-palstalla kerrotaan, millä tavoin bitcoin toimii ja miten se liittyy rikollisuuteen.

 
Julkaistu 8.6.2018
Sivun alkuun |