Sonja Tanttari

Uusia käytäntöjä kaltoinkohteluun puuttumiseen Turussa

Turkulaisen Fingerroosin säätiön Pelosta pois -hankkeessa kartoitettiin 2015–2016 ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan ja kaltoinkohtelun piirteitä ja pyrittiin tehostamaan viranomaisyhteistyötä. Yhteistyön tueksi suunniteltiin verkkopalveluita, joiden tarkoituksena on auttaa kaltoinkohtelutapausten ilmoittamisessa ja tarpeellisten yhteystietojen löytämisessä. Hanketta rahoitti oikeusministeriö. Hanke oli ehdokkaana myös vuoden 2016 kansallisessa rikoksentorjuntakilpailussa, jossa aiheena oli ikääntyneisiin kohdistuvat rikokset. Hanke sai kilpailun raadilta kiitosta muun muassa tietoisuuden lisäämisestä tärkeästä ja vaikeasta aiheesta sekä alueen viranomaisten yhteistyön parantamisesta. Positiivista oli myös olemassa olevien hyvien käytäntöjen hyödyntäminen.

Ilmoitukset etenevät selkeällä yhteistyöllä

Turun seudulla ilmi tulleet ikääntyneiden kaltoinkohtelutapaukset ovat olleet esimerkiksi rahallista hyväksikäyttöä, henkisen ja sanallisen väkivallan muotoja, uhkailua tai fyysistä väkivaltaa. Ikääntyneet tuovat usein myös esiin rikoksiin liittyviä pelkoja ja turvattomuuden tunteita. Pelosta pois -hankkeessa haluttiin vahvistaa tietoisuutta erilaisista kaltoinkohtelun muodoista. Kun ne tunnistetaan, on myös ilmoituskanavien ja ammattilaisten yhteistyön suunnitteleminen mielekkäämpää. Hankkeessa nähtiin tärkeänä, että ammattilaisten yhteystiedot ovat saatavilla ja että eri ammattilaiset tuntevat toistensa tehtävät ja vastuualueet. Hankkeen yhteistyöverkosto tarkasteli myös käytössä olevia työmuotoja, kuten lähisuhdeväkivallan vähentämiseen keskittyviä moniammatillisia Ankkuri- ja MARAK-malleja, ja pyrki hyödyntämään niitä.

Ilmoitusmenettely ja sitä tukeva sivusto haluttiin hankkeessa liittää Turussa toimivaan Palvelutori-portaaliin. Palvelutoriin koottiin tarpeellisia yhteystietoja kaltoinkohtelutapauksia kohtaaville ammattilaisille ja viranomaisille. Yhteistyöverkosto loi lisäksi Ilmoituspolku.fi-sivuston mallin, jonka toteuttaminen on vielä kesken. Fingerroosin säätiön toimitusjohtaja Ulla-Maija Nikula kertoo, että tällä hetkellä kaltoinkohtelusta tehtävät puhelinilmoitukset ohjautuvat Palvelutoriin ja ammattilaiset ja viranomaiset ovat olleet tähän tyytyväisiä. Työtä kehitetään eteenpäin Turun kaupungin kanssa.

Haasteena ikääntyvä kaupunki

Hankkeen toteuttanut Markku Juhani Fingerroosin muistosäätiö edistää ikäihmisten henkistä ja fyysistä hyvinvointia Turun seudulla. Säätiön tavoitteena on auttaa esimerkiksi yksinäisyydestä, masennuksesta tai päihdeongelmista kärsiviä ikäihmisiä ja heidän läheisiään. Säätiö perustettiin 2009 ja sen toiminta käynnistyi syksyllä 2013. Tänä vuonna säätiöllä on käynnissä kolme hanketta ja uusia on suunnitteilla. Säätiö tekee löytävää vanhustyötä ja pyörittää kahta kohtaamispaikkaa Turussa: ikääntyneiden Tarina-palvelupistettä ja palvelukeskuksessa toimivaa eri-ikäisten kohtaamispaikkaa, Me-taloa.

Ikääntyneiden kanssa tehtävä työ on Ulla-Maija Nikulan mukaan Turussa erityisen ajankohtaista. Turussa asuu muihin Suomen suurimpiin kaupunkeihin verrattuna suhteellisen paljon yli 64-vuotiaita ja heidän osuutensa tulee kasvamaan. Suurena huolenaiheena koko Suomessa puolestaan ovat ikääntyneisiin kohdistuvat petokset ja taloudellinen hyväksikäyttö. Pelosta pois -hankkeessa luotu malli on levitettävissä muihinkin kaupunkeihin tai tulevaisuuden sote-alueille, sillä ikääntyneisiin kohdistuvien rikosten vähentämiseen on satsattava kaikkialla.

 
Julkaistu 2.6.2017
Sivun alkuun |