Päivi Honkatukia

Mummoenergiaa kriminaalipolitiikkaan

Tämä Haaste-lehden numero on omistettu seniorikansalaisten turvallisuusasioille. Osa iäkkäistä ihmisistä joutuu kokemaan ihmiselämän nurjia puolia, kuten lähisuhdeväkivaltaa tai muuta hyväksikäyttöä. Jotkut ihmiset pitävät vanhuksia helposti huijattavina kohteina, joiden nähdään avuttomuutensa vuoksi olevan kyvyttömiä puolustautumaan ja hakemaan apua. Tämän numeron artikkeleissa kerrotaan, miten vanhusten kaltoinkohtelu ja hyväksikäyttö ovat nykyisin tunnistettuja ongelmia, joihin puututaan aktiivisesti.

Iäkkäimpiin ihmisiin liittyy monia kielteisiä mielikuvia. Heitä pidetään paitsi haavoittuvana ihmisryhmänä, myös kestävyysvajeena tai taakkana yhteiskunnalle. Vanhojen ihmisten mielipiteillä tai kokemuksilla ei ajatella olevan väliä. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että koko väestöä kuvaavissa tutkimuksissa yli 75-vuotiaat saatetaan jättää kokonaan otoksen ulkopuolelle.

Vanhat ihmiset eivät kuitenkaan ole pelkästään suojelun tarpeessa olevia hauraita olentoja, joilla ei ole kiinnostavia ajatuksia tai jotka eivät tee mitään tärkeää. Päinvastoin. Monet matkustelevat, harrastavat, tekevät vapaaehtoistyötä tai ovat kiinnostuneista yhteiskunnallisista asioista. Kansallisten uhritutkimusten mukaan ikäihmiset ovat myös yllättävän luottavaisia ja pelottomia – yleisten mielikuvien vastaisesti.

Nykymaailmassa on tavallista, että eri sukupolvet elävät arkeaan ilman yhteyttä toisiinsa: lapset ja nuoret kouluissaan ja harrastuksissaan, aikuiset työelämän kiemuroissa ja vanhat omissa laitoksissaan tai kodeissaan. Kun eri-ikäiset eivät tapaa toisiaan, ennakkoluulot voivat vahvistua ja sukupolvien välinen luottamus heikentyä. Tässä numerossa kerrotaan hankkeista, joissa on tartuttu tähän ongelmaan. Esimerkiksi nuorten ja ikäihmisten yhteisasumista on kokeiltu Suomessa ja muualla. Halpaa asumista vastaan nuoret ovat auttaneet vanhuksia erilaisissa kotiaskareissa. Kokemukset ovat olleet myönteisiä. Kokeilut ovat lieventäneet yksinäisyyttä, lisänneet ymmärrystä ja tuoneet iloa elämään puolin ja toisin. Toisiinsa tutustuminen ja omasta elämästä kertominen synnyttää keskinäistä luottamusta ja saa arvostamaan vanhojen ihmisten elämänkokemusta. Vanhat taas voivat oppia nykynuorten elämään liittyvistä kysymyksistä ja ongelmista, joita ei välttämättä ollut heidän nuoruudessaan.

Sitra on tukenut viime vuosina hankkeita, joissa edistetään ikäihmisten asemaa ja yhteiskunnallista aktiivisuutta. Hankkeita kuvaavassa raportissa todetaan: "ikäihmisten kokemukset, kyvyt ja taidot on vapautettava heidän itsensä ja läheistensä hyvinvoinnin edistämiseen". Vanhat ihmiset on otettava vakavasti myös suomalaisessa kriminaalipoliittisessa ajattelussa, jossa painottuu ennaltaehkäisy ja yhteiskunnallinen tasa-arvo.

 
Julkaistu 2.6.2017
Sivun alkuun |