Seksuaalivähemmistöihin kohdistuu vihapuhetta ja häirintää

Oikeusministeriön tilaaman selvityksen perusteella vähemmistö ryhmät kohtaavat häirintää tai vihapuhetta yleisimmin julkisilla paikoilla ja internetissä. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvista moni kertoi joutuneensa vihapuheen tai häirinnän kohteeksi keskustelupalstoilla tai sosiaalisessa mediassa. Suurin osa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvista vastaajista oli kokenut häirintää tai vihapuhetta valtaväestöön kuuluvalta. Monissa tapauksissa häirintää tai vihapuhetta oli koettu tuntemattomalta tekijältä ja osassa myös julkisessa asemassa olevalta henkilöltä. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kokema vihapuhe ja häirintä olivat yleisimmin sukupuolittunutta halventamista, sanallisia loukkauksia, häirintää tai nöyryytystä ja nimittelyä. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvista naisista useat kertoivat joutuneensa miesten seksuaalissävytteisen häirinnän kohteeksi.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvista vastaajista suurin osa ei tehnyt ilmoitusta kohtaamastaan häirinnästä tai vihapuheesta. Useimmat ilmoittamatta jättäneet ajattelivat, että asialle ei tehtäisi mitään. Ilmoitus saatettiin jättää tekemättä myös siksi, ettei koettuja tilanteita pidetty tarpeeksi vakavina. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvista häirintää tai vihapuhetta kokeneista henkilöistä useimmat kertoivat kokemusten vaikuttaneen yleiseen turvallisuuden tunteeseen ja psyykkiseen terveyteen. Lisäksi moni kertoi välttävänsä paikkoja, joissa voi uudelleen joutua häirinnän tai vihapuheen kohteeksi.

Selvityksen laatijat suosittelevat, että häirinnän ja vihapuheen torjumiseksi kansalaisten tietoisuutta syrjinnästä sekä rohkeutta puuttua siihen tulee lisätä. Myös järjestöjen, poliittisten toimijoiden, median sekä poliisin roolia häirinnän ja vihapuheen ehkäisijöinä tulee vahvistaa.

Selvityksen kohderyhmänä olivat romanit, saamelaiset, vieraskieliset, ulkomaiden kansalaiset ja maahanmuuttajataustaiset henkilöt, vammaiset henkilöt sekä uskonnollisiin ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat henkilöt. Aineisto selvitystä varten kerättiin avoimella kyselyllä sekä kohderyhmä- ja asiantuntijahaastatteluilla. /ST

"Usein joutuu miettimään, miten pitäisi olla ja minne olla menemättä". Selvitys vihapuheesta ja häirinnästä ja niiden vaikutuksista eri vähemmistöryhmiin. OM:n Selvityksiä ja ohjeita 7/2016.

 
Julkaistu 10.6.2016
Sivun alkuun |