Annina Jokinen

Kunnille toimintaohjeet ihmiskaupan vastaiseen toimintaan

Itämeren valtioiden neuvosto on osana kansainvälistä STROM-hanketta julkaissut hiljattain toimintaohjeet kuntien ihmiskaupan vastaisen toiminnan tehostamiseksi. Tarkoituksena on edistää uhrien oikeuksia, lisätä tietoisuutta ihmiskaupasta, esitellä lupaavia käytäntöjä sekä kannustaa paikallisia toimijoita mukaan ihmiskaupan vastaiseen työhön.

Ihmiskauppa on monimuotoinen ilmiö, jonka vaikuttimina ovat usein sosiaaliset, taloudelliset, kulttuuriset ja muut tekijät. Ihmisiä käytetään hyväksi seksuaalisesti tai pakkotyössä. Työperäistä ihmiskauppaa on havaittu enenevässä määrin mm. maatalous-, ravintola-, siivous-, sekä rakennusaloilla. Ihmisiä hyväksikäytetään myös kotiapulaisina, kerjäläisinä, rikollisessa toiminnassa sekä elinkaupassa tai esimerkiksi henkilöllisyys- ja sosiaalitukipetoksissa. Paikalliset toimijat pääsevät usein ensikosketukseen mahdollisten uhrien kanssa, mutta heillä on rajalliset tietotaidot ja resurssit puuttua ongelmiin ja tunnistaa tapauksia.

Toimintaohjeissa korostetaan seikkoja, jotka paikallistoimijoiden tulisi ottaa huomioon omassa työssään. Paikallistasolla ihmiskaupan vastainen toiminta tulisi räätälöidä tilannekartoituksen pohjalta. Resursseja kohdentamalla voidaan parantaa ihmiskaupan uhrien tunnistamista ja auttamista. Jos resurssit ovat vähäiset, ihmiskauppatilanteen diagnoosi tulisi sisällyttää olemassa oleviin rikoksentorjuntastrategioihin. Vaihtoehtoisesti aihetta voidaan käsitellä esimerkiksi ohjelmissa, jotka liittyvät syrjäytymiseen, naisiin kohdistuvaan väkivaltaan tai maahanmuuttajien kotouttamiseen.

Toimintaohjeissa käydään läpi ihmiskaupan eri muotojen tunnusmerkit. Kuntien tulisi keskittyä varhaiseen tunnistamiseen. Ihmiskaupan tunnusmerkkien tulisi olla esimerkiksi sosiaali- ja terveysaloilla asiakastyötä tekevien henkilöiden käytettävissä. Selkeiden vastuualueiden jakaminen ja joustava yhteistyö järjestöjen ja viranomaisten kanssa vähentävät päällekkäistä työtä.

On tärkeää muistaa, että ihmiskauppa on yleensä prosessi ja uhrin tilanne saattaa muuttua ajan myötä. Siksi yksittäisen henkilön tilannetta tulisi arvioida kokonaisvaltaisesti. Apua tulee tarjota ehdottomasti ja oikeuslähtöisesti sekä virallisesti tunnistetuille että haavoittuvissa ja turvattomissa oloissa oleville mahdollisille uhreille. Myös etsivä työ ja palvelujen tarjoaminen riskiryhmien tukemiseksi ja aktivoimiseksi ovat tärkeitä ennaltaehkäisyn välineitä.

Kirjoittaja työskentelee Itämeren valtioiden neuvoston ihmiskaupan vastaisessa työryhmässä Tukholmassa.

Ks. Kuntien toimintaohjeet

 
Julkaistu 10.6.2016
Sivun alkuun |