Välitä!-yksikkö auttaa seksuaalisen väkivallan kaikkia osapuolia

Välitä!-yksikkö tarjoaa apua seksuaalisen väkivallan uhreille, tekijöille ja heidän läheisilleen sekä järjestää koulutusta ja konsultaatiota eri alojen ammattilaisille. Välitä! toimii Tampereella, mutta osa sen palveluista on tarjolla valtakunnallisesti.

Välitä!-yksikkö on osa Setlementtiyhdistys Naapuria. Yksikköä edelsi vuosina 2012−2015 toiminut Välitä!-hanke, jonka työtä jatketaan nyt RAY:n pysyvän rahoituksen turvin. Hankkeen taustalla oli alun perin tarve lisätä asiantuntevia palveluita seksuaalista väkivaltaa kokeneille. Yksikönjohtaja Satu Hintikan mukaan seksuaalirikoksia kokeneiden asiakkaiden määrän kasvu ja seksuaaliväkivallan nouseminen julkiseen keskusteluun loivat tarvittavan pohjan seksuaaliväkivaltatyön kehittämiselle. Välitä!-yksikön tarjoamat pysyvät, maksuttomat palvelut auttavat kaikkia väkivallan uhreja ja edesauttavat myös naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemistä Istanbulin sopimuksen mukaisesti.

Välitä!-yksikössä pyritään tarjoamaan matalan kynnyksen kriisiapua asiakkaille. Hintikan mukaan hankkeen aikana panostettiin erityisesti akuuttiin kriisiapuun, mutta nyt toiminnassa huomioidaan myös se, että moni uhri hakee apua viiveellä. Seksuaalirikoksen uhri ei aina osaa nimetä kokemustaan väkivallaksi, koska tapahtunut ei usein vastaa mielikuvaa väkivaltaisesta tilanteesta, josta jää näkyviä vammoja. Kriisiavun lisäksi Välitä! järjestää erilaisia tukiryhmiä, traumainfoja ja avoimia keskusteluja verkossa. Tukimuotoja toteutetaan eri aikoihin ja eri ympäristöissä, jotta mahdollisimman moni pääsee osallistumaan. Mahdollisuus yhteydenottoon nimettömänä helpottaa avun piiriin hakeutumista. Hintikka korostaa, että vertaistuki on monelle tärkeä osa toipumista, sillä se helpottaa omien kokemusten jakamista sekä vähentää häpeää ja yksinäisyyden tunnetta.

Seksuaaliväkivaltatyön asiakkailla on monenlaisia taustoja. Vahvaa ammattiosaamista tarvitaan etenkin haavoittuvaisten asiakasryhmien, kuten nuorten tai vammaisten, parissa. Alaikäisiä asiakkaita pyritään ohjaamaan julkisten palveluiden piiriin, sillä laki velvoittaa viranomaisia järjestämään alaikäisille tarvittavat palvelut. Pysyvässä yksikössä on mahdollista panostaa jatkossa vahvemmin myös maahanmuuttajien ja seksuaalivähemmistöjen tarpeisiin. Miesuhreja onnistuttiin tavoittamaan hyvin jo hankkeen aikana, ja heille suunnattua ryhmätoimintaa voidaan laajentaa jatkossa. Erilaisten ihmisten ja tilanteiden kohtaaminen vaatii työntekijöiltä jatkuvaa kouluttautumista ja osaamisen kehittämistä.

− Välitä!-yksikössä halutaan jatkossa lisätä entisestään asiakkaiden osallisuutta ja etsiä turvallisia keinoja, joilla toipumisessaan pidemmällä olevat voisivat halutessaan tukea muita saman kokeneita. Jatkossa panostetaan vahvasti myös seksuaalirikosten tekijöille annettavaan apuun, jota ei ole Suomessa riittävästi tarjolla. Monissa maissa on saatu hyviä kokemuksia ennaltaehkäisevistä palveluista, joihin esimerkiksi lapsista seksuaalisesti kiinnostuneet voivat hakeutua. Monet tekijät tai potentiaaliset tekijät haluavat apua, mutta eivät leimautumisen pelossa uskalla etsiä sitä. Seksuaalirikoksista on tärkeää antaa lainmukainen rangaistus, mutta samalla voitaisiin miettiä, miten rangaistusten avulla motivoitaisiin tekijää pohtimaan tekoaan ja sen seurauksia. Tekijän muutos ja tekojen ennaltaehkäisy helpottuvat, jos myös tekijä saa oikea-aikaista ja asiantuntevaa apua, Hintikka arvioi.

– Oikeusprosessi taas vaatii edelleen kehittämistä, jotta siinä huomioitaisiin paremmin uhrien tilanteet ja tarpeet. Tukihenkilöt, sermijärjestelyt ja videoitujen kuulusteluiden käyttö auttavat nykyään uhreja selviämään paremmin pelottaviksi koetuista oikeudenkäynneistä. Oikeusviranomaisten ymmärrystä seksuaalirikosten uhrien erityistarpeista ja trauman vaikutuksista tulisi kuitenkin lisätä.

www.seksuaalivakivalta.fi

Sonja Tanttari

 
Julkaistu 10.6.2016
Sivun alkuun |