Nina Vaaranen-Valkonen

Nettivihje Suomessa

Lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten torjuntaa verkossa

Kuvilla alkaa olla yhä keskeisempi merkitys verkon sosiaalisessa maailmassa. Yhä kiihtyvä digitalisaatio on lisännyt verkkoon ladattavan kuvamateriaalin määrää ja käyttöä. Esimerkiksi lasten ja nuorten itse webkameralla, älypuhelimilla tai muilla mobiililaitteilla kuvaamien videoiden ja muun kuvamateriaalin määrä on kasvanut räjähdysmäisesti (HS 29.11.2014). Erityistä huolta on herättänyt nuorten itse kuvaamien seksuaalissävytteisten videoiden ja muun kuvamateriaalin lisääntyminen ja tämänkaltaisen aineiston hallitsematon leviäminen epäasialliseen tai rikolliseen käyttöön.

Verkkorikollisuuden on ennustettu kasvavan voimakkaasti tulevaisuudessa. Yleisten arvioiden mukaan digitaalisen median käyttö alkaa olla lähes aina jollain tavalla mukana lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikoksissa. Lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvää kuvamateriaalia jaetaan ja levitetään internetin välityksellä ja myös lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvä toiminta ja ns. grooming on arvioiden mukaan lisääntynyt (European Online Grooming Project, Final Report, 2012).

Tehokas ja onnistunut rikoksentorjunta edellyttää toiminnan kohdentamista sinne, missä rikokset ovat tilastollisesti lisääntyneet. Lasten seksuaalisen hyväksikäytön osalta tämä tarkoittaa sitä, että kyberturvallisuuden kehittämisessä ja rikosten ennaltaehkäisyssä on tärkeää huomioida lapset ja nuoret.

Tiedon kerääminen lasten seksuaalisen hyväksikäytöstä

Pelastakaa Lapset ry. toteuttaa laajasti lasten suojelua digitaalisessa mediassa. Koulutuksen ja mediakasvatuksen kautta se lisää lasten ja nuorten sekä lasten parissa työskentelevien ammattilaisten tietoisuutta turvallisesta toiminnasta verkkoympäristöissä. Järjestö myös ylläpitää nettivihjepalvelua, jonka tavoitteena on nopeuttaa ja edistää lapsiin kohdistuvan laittoman seksuaalisen kuvamateriaalin poistumista verkosta. Uusi toimintamuoto on ennalta ehkäisevä oma-apu verkkosivusto, otanvastuun.fi, henkilöille, jotka tuntevat seksuaalista kiinnostusta lapsiin ja laittomiin lasten kuviin.

Suomen Nettivihje (Finnish Hotline) on osa kansainvälistä INHOPE-verkostoa, joka koordinoi yli 50 vihjepalveluyksikköä 45 maassa. Maailmanlaajuisen verkoston vihjepalveluissa työskentelee yhteensä noin 170 kuvamateriaalin analysoijaa.

Vihjeyksiköt ovat verkossa toimivia palveluita, joille kuka tahansa netinkäyttäjä voi ilmoittaa lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvästä kuvamateriaalista tai toiminnasta verkossa. Ilmoituksen eli vihjeen voi lähettää nimettömästi ja pelkästään epäily kuvan tai toiminnan laittomuudesta riittää. Nettivihje ei ole viranomaistaho, minkä on arvioitu madaltavan kynnystä välittää tietoa laittomasta kuvamateriaalista tai toiminnasta.

Nettivihjetyöhön kuuluu päivittäinen kansalaisilta tulleiden vihjeiden arviointi, luokittelu ja analysointi uusinta teknologiaa ja kansainväliset kriteerit täyttävää järjestelmää hyödyntäen. Vihjeitä käsittelevät ainoastaan tehtävään erityiskoulutuksen saaneet analysoijat. Käsittelyssä noudatetaan tarkasti Suomen lainsäädäntöä ja vihjetyötä ohjaavat myös INHOPE-verkoston periaatteet ja sovitut työskentelykäytänteet.

Suomen Nettivihje välittää tiedon kaikesta laittomaksi arvioidusta aineistosta ja toiminnasta Keskusrikospoliisille mahdollisia toimenpiteitä varten. Suomeen liittyvien laittomaksi arvioitujen vihjeiden osalta on oma nopeutettu prosessinsa. Yhteistyö poliisin kanssa on jatkunut jo 13 vuotta ja tiedon välitys on vakiintunut toimivaksi ja tehokkaaksi käytännöksi.

Tieto laittomaksi epäilystä aineistosta välittyy uuden IC CAM -järjestelmän kautta myös kansainväliseen verkostoon. Tämä mahdollistaa kyseisen maan jatkotoimenpiteet materiaalin nopeaksi poistamiseksi. Uusimpien tilastojen mukaan Hotline-verkoston analysoijat prosessoivat yli miljoona vihjettä vuonna 2014. Vihjeistä, jotka sisälsivät laitonta lapsiin kohdistuvaa seksuaalista materiaalia, välittyi aina tieto viranomaisille. Vuonna 2014 viranomaisille välitettiin noin 90 000 todistetusti laitonta lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvää kuva- tai videomateriaalia ja tiiviin yhteistyön ansiosta näistä kuvista noin 90 prosenttia poistui internetistä keskimäärin kolmessa päivässä. (INHOPE, Annual Report, 2014)

Rikoksentorjuntaa uhridirektiiviä toteuttaen

Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö verkossa on yhä kasvava rikollisuuden muoto, jonka torjunnassa laaja kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö (järjestöt, viranomaiset, palveluntarjoajat) on yleisesti arvioitu tehokkaimmaksi rikoksentorjunnan keinoksi. EU:n direktiivi (2011/93/EU) lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumisesta velvoittaa jäsenmaita torjumaan lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia ja vahvistamaan rikosten uhrien suojelua ja auttamista. Lisäksi direktiivissä määritellään erityissäännöksiä koskien esimerkiksi internetin lapsipornografiaa.

Nettivihje-toiminta on vahvasti ennaltaehkäisevää ja vähentää sekä laittoman materiaalin levittämistä että sen lataamista ja käyttöä. Lapsuudessa tapahtunut seksuaalinen hyväksikäyttö lisää riskiä joutua seksuaalirikoksen uhriksi myös myöhemmin nuoruudessa ja aikuisuudessa. Vaikka lapsuuden seksuaalinen hyväksikäyttö ei yksinään ennusta toistuvuutta, riski uhriksi joutumisen toistumiseen myöhemmin elämässä on merkittävä. Nettivihjeen toiminta on äärimmäisen tärkeää erityisesti toistuvan uhriutumisen ennalta ehkäisemiseksi.

Aktiivinen vaikuttamistyö osana rikoksentorjuntaa

Verkon kautta toteutettaviin seksuaalirikoksiin liittyy useita lainsäädännöllisiä, lastensuojelullisia ja rikostorjunnallisia haasteita, jotka on tärkeää huomioida. Nettivihjeen yli kymmenen vuoden aktiivinen ja laadukas koulutus- ja valistustyö sekä viranomaisyhteistyö ja siihen liittyvä nopea tiedonvälitys ovat edistäneet ja tehostaneet lapsiin verkossa tapahtuvien seksuaalirikosten ennaltaehkäisyä ja torjuntaa. Laittoman lapsiin liittyvän seksuaalisen aineiston mahdollisimman nopea poistuminen verkosta vähentää välittömästi myös kuvien käyttöä, globaalia kierrätystä, levittämistä ja lataamista tietokoneelle omaan käyttöön.

Lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjunta verkossa on erittäin haasteellista. Rikoksentorjuntaan tarvitaan monialaista toimintaa, alkaen yksittäisen henkilön kansalaisaktiivisuudesta jatkuen laajempaan kansainväliseen viranomaistoimintaan. Nettivihjeeseen saapuneiden vihjeiden määrä perustuu täysin kansalaisten aktiivisuuteen ja toimintaan tilanteissa, joissa heillä herää epäily mahdollisesta lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvästä aineistosta tai toiminnasta verkossa. Pelastakaa Lapset ry:n nettivihjepalvelu on erinomainen esimerkki yksilötasolta käynnistyvästä rikoksentorjunnasta, joka jatkuu katkeamattomana maan rajat ylittävään kansainväliseen viranomaisyhteistyöhön.

Pelastakaa Lapset ry:n Nettivihje-työtä tukevat EU ja Ray.

Kirjoittaja työskentelee asiantuntijana Pelastakaa Lapset ry:n Lapset ja digitaalinen media -yksikössä.

 
Julkaistu 5.6.2015
Sivun alkuun |