Ulla Mohell

Vankeuslainsäädäntöön useita täsmennyksiä

Vankeutta ja tutkintavankeutta koskevaa lainsäädäntöä ehdotetaan muutettavaksi lakien soveltamisessa ilmenneiden muutostarpeiden pohjalta. Keskeisimmät ehdotukset koskevat vankien tapaamista, sähköistä viestintää ja muutoksenhakua koskevia säännöksiä. Hallituksen esitys (HE 45/2014 vp) annettiin eduskunnalle huhtikuussa.

Rangaistusaikojen laskentaa koskevia säännöksiä yksinkertaistettaisiin siten, että vankeusrangaistukset ja niistä tehtävät vähennykset laskettaisiin päivien lukumäärän mukaisesti nykyisen kalenteriaikaan perustuvan laskennan sijasta. Tämä muutos mahdollistaisi siirtymisen tietojärjestelmän avulla tapahtuvaan rangaistusaikojen laskentaan.

Tuomittu voitaisiin sijoittaa vapaudesta suoraan avolaitokseen, jos vankeusrangaistuksen pituus on enintään kaksi vuotta. Nykyinen enimmäisraja on yksi vuosi. Ehdotus liittyy täytäntöönpanon aloitustehtävien siirtämiseen ulosottolaitokselta Rikosseuraamuslaitokselle. Muutoksen jälkeen Rikosseuraamuslaitoksella olisi nykyistä paremmat mahdollisuudet arvioida tuomitun soveltuvuutta avolaitokseen tuomitun ollessa vielä vapaudessa. Muutoksella nopeutettaisiin ja tehostettaisiin menettelyä.

Tupakointiin ja tapaamisiin muutoksia

Tupakointi voitaisiin kieltää vangin sellissä. Kieltäminen edellyttäisi, että vangille tulisi järjestää mahdollisuus tupakointiin muussa tilassa, esimerkiksi tupakkaeriössä. Jo nykyään tupakkalain perusteella tupakointi on kiellettyä vankilan yleisissä sisätiloissa. Ehdotuksen taustalla on henkilökunnan ja vankien terveyden suojeleminen.

Vangin tapaamista koskevat säännökset uudistettaisiin ja tapaamisten valvontaa koskevia säännöksiä selvennettäisiin. Suljettujen vankiloiden valvottua tapaamista koskevaa sääntelyä selvennettäisiin siten, että suljetuissa vankiloissa vangin ja tapaajan välissä olisi rakenteellisia esteitä. Tämä on tarpeen sen estämiseksi, ettei luvattomia aineita kulkeutuisi vankilaan. Suljetuissa vankiloissa järjestetään vuosittain noin 60 000 valvottua tapaamista. Samalla vangin ja alle 15-vuotiaan lapsen tapaamisesta ehdotetaan säännöstä, jolla vangin lasten tapaamisolosuhteita parannettaisiin. Suljetuissa vankiloissa tulisi olla soveltuvat tilat lapsen tapaamiseen. Asiamiehen tapaamisesta ehdotetaan säännöstä, jolla täsmennettäisiin tapaamisen valvontaa.

Vangeille voitaisiin antaa mahdollisuus yhteydenpitoon videoyhteyden välityksellä. Tämä olisi tärkeää etenkin ulkomaalaisille vangeille ja vangeille, joiden omaisilla on pitkä matka saapua tapaamaan vankia vankilaan.

Vankien sähköpostin ja internetin käyttö laajenee

Internetin, sähköpostin ja matkapuhelimen käytöstä ehdotetaan annettavaksi nykyistä täsmällisemmät säännökset. Tällä hetkellä sähköisestä viestinnästä on vankeuslaissa ainoastaan yleisluontoinen säännös. Myös sähköisen viestinnän valvontaa koskevat säännökset ovat epätäsmälliset. Sähköisen viestinnän nykyistä laajempi käyttö on vankiloissa perusteltua, koska viranomaisissa asiointi sekä koulutuksen järjestäminen tapahtuu yhä enemmän sähköisesti verkossa. Sähköpostin käytöllä mahdollistettaisiin vangin ja hänen perheensä ja lastensa välinen, nykyistä parempi yhteydenpito, millä tuetaan vangin sijoittumista yhteiskuntaan vapauttamisen jälkeen. Sähköinen yhteydenpito on monissa Euroopan maissa jo nyt mahdollista vankiloissa.

Vangille voitaisiin antaa laissa mainitusta tärkeästä syystä lupa sähköpostin lähettämiseen ja vastaanottamiseen. Tällaisia tärkeitä syitä olisivat yhteyksien ylläpitäminen sekä toimeentuloon, työ-, koulutus-, oikeus-, sosiaali- ja asuntoasioihin liittyvät asiat. Luvan myöntäminen edellyttäisi, ettei sähköpostin käyttämisestä aiheutuisi vaaraa vankilan järjestykselle tai turvallisuudelle.

Vankilalla olisi oikeus hakea viestin lähettämistä ja vastaanottamista koskevat tiedot sekä vangin laitteesta että vankilan laitteesta tai järjestelmästä. Sähköpostien lähettäminen tapahtuisi vankilan palvelimella. Sähköposteja voitaisiin tarkastaa ja lukea samoin edellytyksin kuin kirjeenvaihtoa.

Lisäksi vangille voitaisiin antaa laissa mainitusta tärkeästä syystä mahdollisuus internetin käyttöön, jollei käytöstä aiheutuisi vaaraa vankilan järjestykselle tai turvallisuudelle. Suljetussa vankilassa tällaisen luvan myöntäminen edellyttäisi myös sitä, että vangin pääsy muille kuin luvanmukaisille sivuille voitaisiin estää. Ehdotetut säännökset eivät mahdollistaisi sosiaalisen median kuten Facebookin käyttöä. Lupaharkinta olisi aina tapauskohtaista ja antaisi päätöksentekijälle laajan harkintavallan.

Muita keskeisiä muutoksia

Poistumisluvalla olevien vankien valvominen sähköisin valvontamenetelmin (ns. nilkkapanta) mahdollistettaisiin.

Yksinäisyysrangaistuksen enimmäisrangaistus laskisi 14 vuorokaudesta 10 vuorokauteen. Tämä ei muuttaisi käytäntöä, sillä käytännössä yksinäisyysrangaistus on keskimäärin 3 vuorokautta ja yli 7 vuorokauden rangaistukset erittäin harvinaisia. Yksinäisyysrangaistus on kuitenkin rankka toimenpide. Kansainvälisten suositusten mukaan yksinäisyysrangaistuksen pitäisi olla viimesijainen keino ja kestoltaan mahdollisimman lyhyt.

Eristämistarkkailua koskevaa säännöstä täsmennettäisiin siten, että vankia voitaisiin valvoa myös erityistä tarkkailuvaatetusta käyttäen (ns. tarkkailuhaalari). Tämän ehdotuksen taustalla on oikeusasiamiehen päätös, jossa katsottiin, että vankeuslakia pitäisi täsmentää. Asiasta on tehty myös lakialoite, jonka on allekirjoittanut 105 kansanedustajaa. Samalla eristämistarkkailun enimmäisaikaa ehdotetaan jonkin verran lyhennettäväksi.

Ehdotuksen mukaan myös tutkintavanki voitaisiin sijoittaa päihteettömälle sopimusosastolle. Tutkintavangit ovat usein vankilaan saapuessaan tällaisen sijoituksen tarpeessa. Tutkintavankien oikeudesta tavata asiamiestään annettaisiin erillinen säännös, jossa on otettu huomioon EU- sääntely.

Tutkintavankien mahdollisuuksia päästä valvonnan alaisena vankilan ulkopuolelle hoitamaan välttämättömiä ja kiireellisiä asioitaan parannettaisiin jonkin verran. Nykyisin tutkintavanki voi saada poistumisluvan vain vakavasti sairaana olevan lähiomaisen luokse tai tällaisen henkilön hautajaisiin.

Lisäksi tutkintavankeuslakiin tehtäisiin vankeuslakia vastaavat muutokset muun muassa yhteydenpitoa ja tapaamista koskeviin säännöksiin. Tutkintavangille, jonka yhteydenpidolle on asetettu pakkokeinolain mukaisia rajoituksia, ei kuitenkaan voitaisi antaa lupaa sähköpostin tai internetin käyttöön.

Muutoksenhakua koskevat säännökset uudistettaisiin. Tätä edellytti lakivaliokunta jo vankeuslainsäädäntöä hyväksyessään. Laki sisältäisi luettelot muutoksenhakukelpoisista ja muutoksenhakukiellosta olevista asioista. Muutoksenhaku laajenisi jonkin verran. Ensi vaiheen muutoksenhakukeino olisi kuten nykyäänkin oikaisuvaatimus aluejohtajalle ja aluejohtajan päätöksestä hallinto-oikeuteen. Muutoksenhakulupamenettely KHO:een tulisi mahdolliseksi.

Osa esitetyistä muutoksista tehostaisi Rikosseuraamuslaitoksen toimintaa ja toisi sille kustannussäästöjä, osa toisi lisäkustannuksia. Kaiken kaikkiaan ehdotetut muutokset eivät edellyttäisi lisäresursseja, vaan ne olisivat toteutettavissa käytettävissä olevien voimavarojen puitteissa.

Lakiehdotukset on valmistelu ja käsitelty rikosseuraamusalan laajaa asiantuntemusta edustavassa vankeuslakitiimissä, jossa on kuultu muun muassa rikosseuraamusalan asiantuntijatahoja ja kansalaisjärjestöjä. Lausunto saatiin 32 taholta.

Uudistus liittyy yhdyskuntaseuraamusten kokonaisuudistukseen ja täytäntöönpanon aloittamistehtävien siirtämiseen ulosottolaitokselta Rikosseuraamuslaitokselle. Tarkoituksena on, että kaikki nämä uudistukset tulisivat voimaan yhtaikaisesti keväällä 2015.

Kirjoittaja toimii hallitusneuvoksena oikeusministeriön kriminaalipoliittisella osastolla ja on toinen vankeuslainsäädännön valmistelijoista.

 
Julkaistu 6.6.2014
Sivun alkuun |