Väkivallan uhkaa työssä torjuttava tehokkaammin

Väkivaltaa ja sen uhan torjuntaa työssä selvittäneen työryhmän mukaan työnantajien tietoisuutta väkivallan uhan hallinnan keinoista on lisättävä, jotta väkivaltatilanteita voitaisiin tehokkaammin ehkäistä. Velvoite väkivallan uhan hallintaan on ensisijaisesti työnantajilla, mutta siihen tarvitaan työntekijöiden ja työterveyshuollon aktiivista osallistumista. Eri osapuolten on tunnistettava velvollisuutensa tilanteen parantamiseksi.

Kolmikantainen työryhmä luovutti selvityksensä huhtikuussa sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivalle työturvallisuussäännöksiä valmistelevalle neuvottelukunnalle. STM:n työryhmässä olivat edustettuina keskeiset työmarkkinajärjestöt, työsuojelun aluehallinto ja Työterveyslaitos.

Työryhmä toteaa selvityksessään, että väkivalta ja sen uhka työssä on vakava ongelma, johon on puututtava. Työryhmä on yksimielinen siitä, että väkivallan uhan hallintaa työssä on tehostettava.

Työryhmän mukaan väkivallan uhan hallinnassa ja turvallisuusjohtamisessa on huomattavia työpaikkakohtaisia eroja. Tilastojen perusteella työssä kohdattua väkivaltaa esiintyy eniten tietyillä aloilla, joita ovat esimerkiksi turvallisuustoimiala, sosiaali- ja terveydenhuoltoala, hotelli- ja ravintola-ala, kuljetusala, kaupan ala ja opetusala. Kaikissa tehtävissä näilläkään toimialoilla todennäköisyys kohdata väkivallan uhkaa ei ole tavanomaista suurempi.

Myös työpaikan koolla on merkitystä. Väkivaltaa esiintyy tyypillisesti pienillä työpaikoilla, joilla resurssit väkivallan uhan hallintaan ovat rajallisemmat ja turvallisuusjohtamisen kulttuuri voi olla heikkoa. Arvioitaessa työntekijään kohdistuvaa väkivallan uhkaa, toimialaa tai työpaikan kokoa merkittävämpiä ovat kuitenkin työn piirteet. Väkivaltaa lisääviä piirteitä ovat esimerkiksi yksintyöskentely, työskentely yö- ja ilta-aikaan sekä asiakkaan etuuksien käsittely. -RK

 
Julkaistu 6.6.2014
Sivun alkuun |